< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Megsérti az új Alaptörvényt Áder János ))))Knowingly violating the Basic Law Áder

| Mobile | RSS

Megsérti az új Alaptörvényt Áder János ))))Knowingly violating the Basic Law Áder

2012. július 31. | 1 Hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Megsérti az új Alaptörvényt Áder János, így akár meg is fosztható államfői tisztségétől, amennyiben nem rendezi saját hatáskörében az alkotmánysértő jogszabályok alkalmazásával és hivatkozásával eltávolított bírák helyzetét. Ez derült ki legalábbis az érintettek jogértelmezéséből, miszerint az Alaptörvény alapján a köztársasági elnök köteles fellépni az alkotmány-, illetve jogsértő helyzet rendezéséért.

A bírák Ádernek írt levelét az államfő meg sem várta, amikor hivatala újtán azt közölte: nem kíván segíteni a bírákon.

Függetlenül a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) előzetes, az érintettek kérelmét még nem ismerve kiadott állásfoglalásától, Áder Jánostól kérik felmentésük visszavonását a nyugdíjazott bírák. Pénteken juttatták el a Sándor-palotába a levelet, melyet 112 bíró írt alá, köztük tucatnyi olyan, a menesztett kollégáival szolidaritást vállaló aktív ítész is, akit személyében nem is érint az ügy. Más érintettek már a múlt héten, illetve a következő napokban közvetlenül a KEH-nek küldik el az aláírt levelet. A bírák szerint ugyanis nem lenne szükség bírósági döntésre ahhoz, hogy az államfő ismételten kinevezze mindazokat a bírákat, akiket egy közjogilag érvénytelen jogszabályrész alapján, alkotmánysértő módon mentett fel. Ehhez még egy újabb törvény sem kell, hiszen – noha a konkrét szituáció példátlan, így múltbeli jogeset, vagy épp hatályos törvényhely nem vonatkozik rá – az Alaptörvény szabályai alapján az államfő nem is járhat el másképpen, mint hogy megsemmisíti az alkotmányellenes felmentési határozatokat.

Mint ismert: az Alkotmánybíróság (Ab) másfél hete kimondta a bírák jogállásáról szóló törvény kötelező felmentésre vonatkozó szabályainak alkotmányellenességét, és e rendelkezéseket hatályba lépésük napjára visszaható hatállyal – 2012. január 1. napjával – meg is semmisítette. Az Ab a határozat indokolásában kimondta, hogy az e törvény alapján felmentett bírák szolgálati jogviszonya a döntéssel automatikusan nem áll helyre, hiszen a felmentési határozatokat a testület nem érvényteleníthette. Miután egy bíró szolgálati jogviszonya a köztársasági elnök kinevezésével jön létre, és az államfő felmentésről szóló határozatával szűnik meg, így az államfőnek kell visszavonnia/megsemmisítenie a vonatkozó döntéseit. Schmitt Pál március 29-én 194 felmentő határozatot írt alá, Áder János pedig július 6-án mintegy 40 hasonló dokumentumot látott el kézjegyével.

Az elnöki határozatok tehát utólag alkotmányellenesnek bizonyult törvényi rendelkezéseken alapulnak, magyarán közjogilag maguk is érvénytelenek. Épp ezzel érvelnek az érintett bírák is, mikor levelükben felvilágosítják az államfőt: az alaptörvény szerint a köztársasági elnök nemcsak kifejezi a nemzet egységét, Alaptörvényben szintén szerepel, hogy “Magyarország független, demokratikus jogállam”, így – mint az érintettek írták – “a jogállamiság elvét kirívóan sértő jogállapot fenntartását jelentené a nem létező törvényi rendelkezésen alapuló köztársasági elnöki határozatok hatályban tartása.”

Csakhogy az államfő hivatala már múlt csütörtök éjjel kiadott egy közleményt, miszerint Áder nem tervezi, hogy bármit is tesz az ügyben, hiszen mint írták: “a köztársasági elnöknek sem illetékessége, sem alkotmányos lehetősége nincs arra, hogy a bírák kinevezésével vagy felmentésével kapcsolatos elnöki határozatok bármelyikét megváltoztassa”.

Többek, köztük az egyik érintett, Sándor Zsuzsa szerint azonban az, amire a KEH hivatkozott, egyáltalán nem helytálló. Mint az a Fővárosi Törvényszék büntető tanácselnökeként nyugdíjba kényszerített bíró Galamus.hu-n közölt írásából kiderült: az Alaptörvény 13. cikke kimondja, hogy ha a köztársasági elnök tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt szándékosan megsért, az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja tisztségétől való megfosztását. Magyarán Áder most megsemmisíthetné, sőt meg kellene semmisítse a vonatkozó határozatokat, ám ha mégsem teszi ezt, azzal fenntartja a jog-, illetve alkotmánysértő helyzetet.

Így akár – amennyiben persze nem egy kétharmados Fidesz parlament lenne, hiszen ehhez a Ház döntése szükséges – meg is foszthatnák tisztségétől. Főképp, hogy az államfői törvénysértés kivizsgálása, illetve a “cselekmény elbírálása” az Ab hatáskörébe tartozik. Ha pedig az Ab az eljárás eredményeként a szándékos jogsértés tényét megállapítja, akár meg is foszthatná a köztársasági elnököt tisztségétől.

Handó és a tekintély

Sajnálatosnak tartja Handó Tünde, ha “nagy tekintélyű bírók olyan kezdeményezésekkel élnek, ami jogi nonszensz. Én óva inteném ezeket a kollégákat attól, hogy ilyen akciókba kezdjenek, mert csak a saját szakmai tekintélyüket ássák alá” – nyilatkozta az Országos Bírósági Hivatal elnöke (Szájer József fideszes EP-képviselő felesége) a Magyar Narancsnak a múlt héten. “Én mint a ‘nagy tekintélyű’ bírák egyike viszont őszintén sajnálom Handó Tündét – akit annak idején, mint a Munkaügyi Bíróság elnökét, igen nagyra becsültem -, hogy nem ismeri a közjogi érvénytelenség fogalmát. Amikor az Alkotmánybíróság visszaható hatállyal semmisít meg egy törvényt – amint az jelen esetben a bírák kényszernyugdíjazásáról szóló törvény esetében történt -, akkor minden olyan intézkedés, amely a közjogilag érvénytelen jogszabályon alapult, ugyancsak érvénytelenné válik. Ezt ‘jogi nonszensznek’ nevezni enyhén szólva is nonszensz” – írta Sándor Zsuzsa.

Biró Marianna /

Knowingly violating the Basic Law Áder

Violation of the new Basic Law Áder John, so you might as well be deprived of heads of state from office, if not settled on its own is unconstitutional application of the law and judges removed by reference to the situation. This was also the least affected jogértelmezéséből that the Basic Law of the Republic, the President must act constitutional and illegal settlement of the situation.

The judges Ader wrote a letter to the president did not wait when újtán office said it: you do not want to help the judges.

Regardless of the Office of the President (KEH) prior to the application concerned has not yet issued its Resolution of knowing, John Áder requested dismissal of the revocation of retired judges. Friday was forwarded to the Alexander Palace in the letter, signed by 112 judges, including a dozen of his colleagues sent a courier active solidarity with the judges also, who was not personally involved. Other stakeholders in the past week or the next few days directly in the KEH has sent a signed letter. According to the judges because of judicial decisions would not be necessary to re-appoint the head of state all the judges, who were a part of the legislation constitutionally invalid, unconstitutional as it saved. This will require a new law will be, because – although the specific situation unprecedented, so that past case law, or on the current act, does not apply – the Basic Law under the rules of the Head of State did not act otherwise than to destroy the unconstitutional dismissal decisions.

Known as the Constitutional Court (Ab) week and a half of the judges ruled on the status of the law required dismissal rules unconstitutional, and the effective date of these provisions with retroactive effect – 2012th January 1 day – it is destroyed. The reasons for the decision of Ab ruled that this law acquitted of leaving the service for the judges decision is not automatically restored, since the dismissal of the panel decision is not invalidated. After leaving the service of a judge appointed by the President and is responsible for the decision on dismissal of heads of state resolved, so that the head of state to withdraw / destroy the relevant decisions. Schmitt on March 29 signed a decision exonerating 194, Áder John on July 6 and 40 saw a similar document signed by.

The presidential decision is subsequently proved to be unconstitutional statutory provision based on Hungarian public law are themselves invalid. On this claim the judges, when letters educate the head of state: the Basic Law by the President not only expresses the unity of the nation, Basic Law also states that “Hungary is an independent, democratic state”, so – as those affected was written – “the rule of law unusually abusive jogállapot maintaining existing law does not mean the President of the Republic based on such decisions will continue to apply. ”

But the presidential office is last Thursday night issued a statement that Áder no plans to do anything with the case, because, as written, “the president no jurisdiction, no constitutional possibility is that the judges’ appointment or dismissal on presidential decisions any change. ”

Others, including the one involved, Zsuzsa Sandor, however, is what we referred to as KEH, not at all correct. As for the Metropolitan Tribunal presiding criminal judge forced to retire as Galamus.hu-n reported from writing it turned out that the Basic Law 13th states that if the office of President of the Republic in connection with exercising a deliberately violates the law, one-fifth of the Members of Parliament to propose divesting from office. In other words Áder megsemmisíthetné now, in fact should dispose of the relevant decisions, but if you did not do so, it reserves the right, and unconstitutional situation.

So whether you’re – if, of course not a two-thirds Fidesz parliament would be needed as this House’s decision – to be deprived from office. Mainly, the head of state to investigate violations of the law, and the “act of examining” the responsibility of the Ab. If the Ab as a result of the proceeding to establish the fact of willful infringement, even foszthatná President of the Republic from office.

Hand and authority

Regrets Hand Elven if “highly respected judges initiatives save money, which is a legal nonsense. I warn intent of these colleagues of whether such actions such as start, because it is only in his professional prestige undermine” – said the National Judicial Office of the President (Szájer Joseph Fidesz MEP’s wife) by the Hungarian orange last week. “I like the ‘respected’ judges one but honestly I’m sorry Hand elf – who at the time, as the Labour Court President, very appreciated – that they do not know the public law invalid concept. When the Constitutional Court with retroactive effect to destroy a law – as in this case, the compulsory retirement of judges on the case of the law – then any action, which is constitutionally invalid based on the statutory provisions, is also void. This ‘legal nonsense’ name is nonsense to say the least “- written by Sandor Zsuzsa.

Judge Marianna /

Source: referendum online.hu

Leave a Reply 1723 megnézve, 1 alkalommal mai nap |