< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Áder eddigi legsúlyosabb döntése jön)))))Ader worst decision ever comes

| Mobile | RSS

Áder eddigi legsúlyosabb döntése jön)))))Ader worst decision ever comes

Áder eddigi legsúlyosabb döntése jön

Az Országgyűlés már tárgyalja, és néhány héten belül minden bizonnyal el is fogadja az Alaptörvény negyedik módosítását. Az összes kormánypárti képviselő által szignált törvényjavaslat alkotmányos szintre emelne számos, az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek talált, és megsemmisített rendelkezést. Az Alaptörvényt végleg összekuszáló módosítást már csak az államfő akaszthatja meg: ha előzetes normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól, az AB még a jelenlegi alkotmányszöveg és az elmúlt évek AB-határozatait figyelembe véve dönthetne a javaslatról.

A február 8-án benyújtott törvényjavaslat (pdf) értelmében a választók regisztrációját és a bírók nyugdíjazását kivéve az Alaptörvény részévé válnak az AB által decemberben, formai ok miatt megsemmisített Átmeneti rendelkezések. Az Alaptörvény részei lesznek az antikommunista tézisek, a diktatúra működtetőinek jogainak korlátozása, de az is, hogy a pártállam áldozatai új kárpótlási igénnyel nem léphetnek fel.
Visszateszik

Az alkotmány által védett szervvé válik az Országos Bírói Hivatal, és az Alaptörvény rendelkezik majd az OBH elnöke és a legfőbb ügyész ügyáthelyezési hatásköréről, valamint az ügyészek nyugdíjazásáról is. Ugyanez vonatkozik az olyan különadókra, amelyeket az EU vagy az AB illetve más szervezetek döntései nyomán vetnek ki.

Ezeket az átmenetinek nevezett szabályokat decemberben azért semmisítette meg az AB, mert csak névleg átmenetiek: az elfogadásuk ezért közjogilag érvénytelennek minősült. Ha azonban nem átmeneti rendelkezésnek címkézve módosítják velük az Alaptörvényt, elfogadásuk sem minősülne formailag érvénytelennek.

AB: Tartalmilag is vizsgálhatók az alkotmánymódosítások

Decemberi, az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseiről szóló határozatában a testület az elmúlt 22 év gyakorlatához képest forradalminak tekitnhető álláspontra jutott:

“Az alkotmányos legalitásnak nemcsak eljárásjogi, formai, közjogi érvényességi, de tartalmi követelményei is vannak. A demokratikus jogállam alkotmányossági kritériumai, egyben nemzetközi egyezményekbe foglalt, a demokratikus jogállami közösségek által elismert és elfogadott alkotmányos értékek, alapelvek és alapvető demokratikus szabadságjogok, illetve az ezekkel részben egybeeső úgynevezett ius cogens. Adott esetben az Alkotmánybíróság a demokratikus jogállam alkotmányos tartalmi követelményeinek, garanciáinak és értékeinek a töretlen érvényesülését, alkotmányba foglalását is vizsgálhatja.

Az alkotmányok tartalmi és eljárási mércéi és követelményei demokratikus jogállamban állandóak. A tartalmi és eljárási alkotmányos követelmények nem lehetnek alacsonyabbak az Alaptörvény időszakában, mint az Alkotmány(törvény) időszakában voltak. Az alkotmányos jogállam követelményei továbbra is és folyamatosan érvényesülő követelmények a jelenben és programok a jövőre nézve. Az alkotmányos jogállam konstans értékek, elvek és garanciák rendszere. Az alkotmányos jogállamban egyszer már elfogadott értékek, elvek, garanciák, követelmények szintjei nem csökkenhetnek, és azok érvényesülésének a megkövetelése sem veszíthet szigorából.”

(45/2012 AB határozat, 118-119. bekezdés)
Alkotmányellenes rendelkezések kerülnek az Alkotmányba

A decemberi AB-határozat indoklásában azonban az is szerepel, hogy az alkotmánymódosításokat a testület a jogállami normák érvényesülése szempontjából, tartalmilag is vizsgálhatja, és ez a mérce nem lehet alacsonyabb az Alaptörvény időszakában, mint korábban. Emiatt különösen fontos, hogy az Országgyűlés előtt lévő alkotmánymódosítás olyan pontokat is tartalmaz, amelyekről az AB korábban kimondta, hogy Alaptörvény-ellenesek.

Bekerülne az Alaptörvénybe, hogy csak a házasság és a szülő-gyermek viszony jelent családi kapcsolatot, pedig az AB ezt decemberben túl szűkkörűnek ítélte. A részben vagy teljesen államilag finanszírozott felsőfokú képzésben részt vevők röghöz kötésének lehetőségét is az Alaptörvénybe foglalnák, pedig korábban az AB azt is elkaszálta.

Ugyanez a helyzet a hajléktalanok kitiltását lehetővé tévő szabállyal, a gyűlöletbeszéd tilalmával, valamint a választási kampány médiaszabályozásával: az érintett jogszabályokat az AB mind megsemmisítette, most mégis alkotmányos védelmet kapnak.
Önellentmondásossá és nevetségessé válhat az Alaptörvény

Ha a korábban alkotmányellenesnek talált szabályokat beépítik az Alaptörvény szövegébe, maga az alkotmányszöveg válik inkoherenssé: az Alkotmánybíróságnak nem lesz többé világos alkotmányos mércéje, mert az Alaptörvény különböző pontjai alapján egymásnak ellentmondó következtetésekre lehet majd jutni.

A koalíció azonban arra is gondolt, hogy ez ne okozzon fejfájást az alkotmánybíróknak. Az Alaptörvénybe írnák ugyanis, hogy az AB az Alaptörvény módosításait nem vizsgálhatja tartalmi szempontból.
Előre, sohase hátra

Ha ez a rendelkezés alkotmányos normává válik, egészen különös alkotmányjogi helyzet jön létre. Egy abszurd példával érzékeltetve az AB az Alaptörvény helyett csak nemzetközi szerződésekre hivatkozhatna, ha az alkotmányozó az Alaptörvénybe írná, hogy kizárólag a bejegyzett egyházak hívei vehetnek részt a parlamenti választáson, a feleségverés nem büntethető, a melegeknek és a cigányoknak pedig nincs emberi méltóságuk.

A koalíció azt is megtiltaná az Alkotmánybíróságnak, hogy döntéseiben figyelembe vegye az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatokat és indokolásukat. Ennek abszurditására Sólyom László már az alkotmánymódosítás megjelenése előtt felhívta a figyelmet. Sólyom ugyanakkor magáról az Alaptörvényről eddig mindig pozitívan nyilatkozott – a módosítás után ezt már nehezen tehetné meg.

Áder nehéz döntése

Amennyiben az alkotmánymódosítást az Országgyűlés megszavazza, már csak a köztársasági elnöknek lesz valódi lehetősége tenni ellene. Ha az említett alkotmányossági problémák miatt Áder János előzetes normakontrollt kér az AB-től, a testület még a jelenlegi Alaptörvény és az elmúlt 22 év alkotmányos kultúrája alapján dönthetne a módosításról. Az elmúlt hónapok döntései alapján előfordulhat, hogy az alkotmánybírók, miként azt a már idézett decemberi határozatuk előrevetítette, valóban tartalmi vizsgálat alá vonják a törvényjavaslatot.

Az alkotmányossági vétó indokolásakor az államfőnek magának is tartalmi alkotmányellenességre kéne hivatkoznia, és elsőként kéne elismernie, hogy az AB-nek van hatásköre az alkotmánymódosítást tartalmi szempontból vizsgálni, hiszen ezt még az AB is csak új, elvi lehetőségként kezeli. Ezzel az államfő az előzetes regisztráció eseténél sokkal súlyosabb, nyílt konfliktusba keveredne az őt megválasztó koalícióval.

Az ügyben azonban nem Áder véleménye lenne a döntő, hanem az Alkotmánybíróságé. Február 24-én Bihari Mihály 70 éves lesz, helyette a KDNP decemberben megválasztott politikusa, Salamon László kerül az AB-be, aki az összeférhetetlenség elkerülése érdekében az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot már nem írta alá. Április 2-án Holló András is eléri a korhatárt, az ő utódját az Országgyűlés még nem választotta meg.
Utána az özönvíz

Egyelőre nem tudni, mikor tartják a törvényjavaslat végszavazását, de Ádernek, amikor kézhez kapja, öt napon belül döntenie kell majd, hogy aláírja-e. Ha az AB-hez küldi, a testületnek 30 napja lesz határoznia róla. Elvileg tehát lehetséges, hogy még az 1998 óta alkotmánybíráskodó Holló András véleménye is számít majd, de valószínűbb, hogy a javaslatról – ha egyáltalán az AB elé kerül – Holló utóda szavaz majd.

Ha Áder aláírja a javaslatot, az állampolgári jogok biztosának lesz csak lehetősége az AB elé vinni az ügyet, azonban az egy egészen más normakontroll lesz. Az AB nem a mostani, hanem az akkor hatályos, azaz a mostani alkotmánymódosítással kiegészített alkotmányszöveg alapján dönthetne majd, ha egyáltalán befogadja az indítványt.

De ha még így is tesz, nem köti majd időkorlát. Szabó Máté ombudsman mandátuma idén szeptemberben lejár, és a kormánytöbbség által választandó utódjának valószínűleg első dolga lesz visszavonni a beadványt.

forrás:index.hu

Ader worst decision ever comes

The National Assembly has been discussed, and in a few weeks will certainly accepts the fourth amendment of the Basic Law. All the pro-government representatives signed the bill by raising a number of constitutional level, the Constitutional Court found unconstitutional and annulled provisions. Tangled final amendment of the Basic Law, only the president can hang on: if you pre-normative asking the Constitutional Court to declare the AB is the current constitutional text and AB decisions in recent years, taking into account to decide on the proposal.

On February 8, presented on the bill (pdf), the registration of voters and the judges’ retirement, unless the Basic Law will become part of the AB in December, the formal reason Transitional provisions annulled. The Basic Law will be part of the anti-communist thesis, the dictatorship of operating restrictions on the rights, but also that the new party-state victims compensation claim did not occur.
Put back

Protected by the Constitution becomes a body for the National Judicial Office, and the Basic Law has the then Attorney General and the President of OBH ügyáthelyezési powers, as well as the retirement of prosecutors as well. The same applies to special taxes by the EU or the decisions of other organizations and AB are levied.

These transitional rules, called the AB was annulled in December because of the nominally temporary: as public acceptance of a legally constituted ineffective. However, if you do not modify the transitional provision labeled with the Basic Law, adopted, or formally constituted ineffective.

AB: The content can be examined for changes to the Constitution

In December, the Basic Law Transitional provisions for the decision to the Board for the last 22 years of practice compared to the view in the revolutionary tekitnhető:

“The constitutional legality not only procedural, formal, public law, the validity, but must be set up as well. A democratic state constitutional criteria, is also contained in international conventions, the democratic rule of law recognized by the community and adopted constitutional values, principles and basic democratic freedoms, and these partially coinciding with the so-called jus cogens. Optionally, the Constitutional Court of the constitutional democratic state content requirements, guarantees and values ​​of the steady realization, constitution can also be examined.

The constitutions of the substantive and procedural requirements of Merck and stable democratic state. The constitutional substantive and procedural requirements of the Basic Law may not be less time than the Constitution (Act) during the period were. The constitutional requirements of the rule of law continues to prevail and keep the requirements of the present and the future programs. Constant values ​​of the constitutional rule of law, principles and guarantees system. The constitutional rule of law is one of the values, principles and guarantees of the same requirements can not fall, and the enforcement of the stringent requirement not to lose. ”

(45/2012 AB, 118-119. Paragraph)
Unconstitutional provisions of the Constitution

The justification of the decision-AB in December, however, also stated that the amendments to the Constitution of the body of the rule of law norms are in terms of their content can be tested, and this is the standard of the Basic Law shall not be less time than before. This makes it particularly important that the National Assembly prior to the amendment of the Constitution of points exist for which the AB has held that the Basic Law, are against.

Be included in the Basic Law that only the marriage and the parent-child relationship is a family connection, and the AB considered szűkkörűnek this December, too. Partially or fully state-funded higher education participating in the possibility of concluding rooted at regional level, the Fund Act, and has also been on the AB elkaszálta.

The same is true for the homeless to allow you to ban rule, the prohibition of hate speech and the election campaign media regulation: the relevant legislation AB destroyed and now it constitutional protection.
Önellentmondásossá laughable and the Basic Law

If the previously found to be unconstitutional rules incorporated in the text of the Basic Law, the constitutional text itself becomes incoherent: the Constitutional Court will no longer be a clear constitutional standard, because of the different sections of the Basic Law of conflicting conclusions will be reached.

The coalition, however, also mean that it does not cause headaches constitutional judges. Indeed, the Basic Law would require that the B of the Basic Law amendments can not be assessed in terms of content.
Forward, never back

If this provision is constitutional norm becomes very special constitutional position is created. An absurd example highlighting the AB of the Basic Law instead of international treaties rely on when the constitution of the Basic Law would provide that only the registered churches devotees take part in the parliamentary elections, the wife beating is not punishable, the gays and the gypsies, there is no dignity.

The coalition has also banned by the Constitutional Court in its decisions take account of the Basic Law adopted before the entry into force of the Constitutional Court decisions and their reasoning. This absurdity Laszlo Solyom has the constitutional amendment before the release warned. Hawk himself, however, the Fund has always spoke positively Act – the amendment could make it difficult to have after this.

Ader difficult choices

If a constitutional amendment is voted on by the Parliament, only the President of the Republic will be a real opportunity to do it. If these constitutional problems Janos Ader preliminary normative requests to AB from the College during the current Basic Law and constitutional culture of the past 22 years to determine the basis of the amendments. The decisions of the past few months, you may judge of the Constitution, as the decision has been cited in December anticipated, with the content covered in the bill.

The constitutional veto justification, the Head of State himself is content unconstitutional held should refer to, and the first should recognize that the AB’s have jurisdiction over a constitutional amendment substantive terms, since it is the AB only new theoretical option treats. With the president pre-registration of more severe cases, open conflict with the election of his coalition.

The case, however, would not Ader opinion is decisive, but the Constitutional Court. February 24, Mihály Bihari 70 years old will be replaced by the Christian Democratic politician elected in December, Solomon Laszlo is on the AB-who avoid conflicts of interest on the constitutional amendment bill has not been signed. On April 2, Andrew Raven reaches the retirement age, his successor has not been elected to the National Assembly.
After the Flood

It is not yet known when the bill is considered the final vote, but Ader, when received, will have five days to decide to sign or not. If AB is sent to the Board for 30 days will determine it. Thus, in principle it is possible that even the 1998 Andrew Crow alkotmánybíráskodó opinion will matter, but it is more likely that the proposal – if any, shall be submitted to the AB – Raven’s successor will vote.

If Ader sign the proposal, the Commissioner for Civil Rights will only be possible for B to take the case, however, is an entirely different normative. The AB is not the present, but then in force, that the current constitution constitutional amendment, supplemented by text and then deciding, if any, receives the motion.

But if he does so, and is not bound by time constraints. Matt Szabo Ombudsman’s mandate expires in September this year, and the government’s most likely successor to be selected by the first thing to withdraw the petition.

Source: index.hu

Leave a Reply 226 megnézve, 1 alkalommal mai nap |