< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Kikerült a Velencei Bizottság jelentése: keményen kritizálják az alaptörvényt((((( Out of the Venice Commission’s report: hard to criticize the Basic Law

| Mobile | RSS

Kikerült a Velencei Bizottság jelentése: keményen kritizálják az alaptörvényt((((( Out of the Venice Commission’s report: hard to criticize the Basic Law

Kikerült a Velencei Bizottság jelentése: keményen kritizálják az alaptörvényt

Elfogadhatatlannak tartja az alaptörvény negyedik módosítását a Velencei Bizottság jelentéstervezete, mely szerint a jogalkotó állandósította a magyar alkotmányos rendszer hibáit. A már elkészült, ám csak június közepén elfogadásra kerülő dokumentum csütörtökön véletlenül került ki a Velencei Bizottság honlapjára.

A Velencei Bizottság (VB) jelentéstervezete a negyedik magyar alaptörvény-módosításról vélhetően egy műszaki hiba folytán vált néhány órára elérhetővé tegnap a testület honlapján, ugyanis a szervezet csak a június 14-15-i közgyűlésén tárgyalja és fogadja majd el a dokumentumot – írja a Népszava, amelynek azonban sikerült letöltenie a szöveget.

Az osztrák Christoph Grabenwarter, a német Wolfgang Hoffmann-Riem, a lengyel Hanna Suchocka, a finn Kaarlo Tuori és a belga Jan Velaers által készített, 34 oldalas, 7 fejezetes jelentés összesen 155 pontban fogalmazza meg kritikáit az alaptörvény legutóbbi módosításával, valamint a kialakult alkotmányos helyzettel kapcsolatban. A jelentés 7 fejezetéből 6 tételesen elemzi a negyedik alaptörvény-módosítás passzusait, különösen nagy figyelmet szentelve az Alkotmánybíróság (Ab) “döntéseinek felülírását” jelentő rendelkezéseknek, a korábbi határozatok hatályon kívül helyezésének, valamint az alkotmánymódosítások felülvizsgálatát korlátozó passzusnak. A jelentéstervezetben külön fejezetet kapott “az alkotmány folyamatos használata” is, ami a VB kritikái alapján is azt jelenti, hogy a sarkalatos törvényhozás, valamint az alaptörvény maga az utóbbi három évben a kormányzó kétharmad céljainak rendelődött alá, döntéseik bebetonozását szolgálta.

“A bizottság soha nem tagadta a parlament szuverén jogát ahhoz, hogy elfogadja vagy módosítsa az alkotmányt, de bírálja a magyarországi eljárást és módszereket” – írták. Úgy vélték, egy ország alkotmányának “valóban egy alapvető dokumentumnak” kell lennie, “és nem egy esetleges politikai nyilatkozatnak”. Kiemelték, az alkotmányok elfogadásának és végrehajtásának módja hűen kell tükrözze ezt a stabilitást, “nem lehet naponta, szeszélyeknek engedve módosítgatni” az alaptörvényt. Ráadásul a legutóbbi módosítás egyes rendelkezései együttesen és külön-külön is “ellentmondanak a magyar alaptörvénynek és a nemzetközi normáknak”.

A VB különösen fájlalta, hogy az Ab korlátozása “negatív hatással van az Európa Tanács (ET) alapelveit jelentő mindhárom pillérre: a hatalmi ágak szétválasztására, mint a demokrácia alapvető tételére, az emberi jogok védelmére és a jogállamiságra”. Hangsúlyozták: a magyar alaptörvény nem lehet politikai eszköz, jelenlegi szolgálatba állítása “veszélyezteti a jogállamiságot és a demokráciát”.

Harangozó Gábor, az MSZP országgyűlési képviselője a tervezettel kapcsolatban azt mondta, ez szerinte minden korábbinál sokkal keményebb megállapításokat tesz, és tisztába teszi, hogy ez korántsem politikai vita, jogi alapon vannak súlyos gondok a magyar alaptörvénnyel. A jelentéstervezet szerinte azért is eltér a korábbiaktól, mert a kormány érveit tételesen ismerteti és cáfolja is.

A VB kimondta emellett azt is: az, hogy egy rendelkezés más országokban is megtalálható, az ottani sajátos jogrendszerbe beillesztve, “nem igazolja a demokratikus hitelét az ember saját hazájában”. A jelentés számos további ponton is cáfolja a kormány érvelését, így például a 88. pont egyértelműen kimondja, nem igaz, hogy az Ab kötelezte volna a jogalkotót arra, hogy módosítsa az alaptörvényt az átmeneti rendelkezések miatt. Megállapították azt is, nem bővítette a negyedik módosítás az Ab jogköreit, hanem éppen hogy tovább korlátozta.

Noha az állásfoglalásnak nincs direkt joghatása, már több európai szervezet jelezte: ezt veszik alapul saját vizsgálataik során, melyekről a következő hetekben az EU és az ET is dönt.

forrás:hvg.hu

Out of the Venice Commission’s report: hard to criticize the Basic Law

Unacceptability of the fourth amendment to the Basic Law of the Venice Commission, Draft Report, that the legislature has perpetuated the mistakes of the Hungarian constitutional system. Have been completed, but only document to be adopted in mid-June on Thursday accidentally took out the Venice Commission’s website.

The Venice Commission (VB) Draft Report on the Fourth Hungarian basic law amendment is likely due to a technical fault has a few hours available yesterday on the Board’s website, because the body can only be heard and accepted and the document is held on June 14 and 15 s – write a People’s Voice However, having managed to retrieve the text.

By the Austrian Christoph Grabenwarter, German Wolfgang Hoffmann-Riem, Polish Hanna Suchocka, Finland Kaarlo Tuoren and Belgian Jan Velaers, 34 pages, Chapter 7 prior report formulates a total of 155 points to criticism of the Basic Law of the latest amendment, as well as the established constitutional about the situation. The report 7 from Chapter 6 itemized analysis of the Fourth Basic Law Amending prove problematic, particularly attention to the Constitutional Court (Ab) is the ‘decisions override “provisions of the earlier decisions of repeal, as well as limiting the constitutional amendments, revision of passage. The draft report has a dedicated chapter on “the continued use of the Constitution”, which is based on the VB criticism implies that the pivotal legislation, as well as the Basic Law itself over the past three years, the governor’s two-thirds of the objectives of surgery was subjected to decisions served in concrete.

“The Commission has never denied the sovereign right of Parliament to approve or amend the constitution, but criticized the proceedings in Hungary and methods” – was written. They believed in a country’s constitution “is really a fundamental document” to be, “and not a potential political statement.” They stressed the adoption and implementation of constitutions should reflect this stability method faithfully, “not a day, allowing change existing dabbling” in the Basic Law. In addition, the recent amendment of certain provisions of both together and separately, “is contradicted by the Hungarian Basic Law and international standards.”

The VB particularly regretted that the restriction of Ab “significant negative impact on the basic principles of the Council of Europe (CoE) in all three pillars: the separation of powers as an essential item of democracy, the rule of law and protection of human rights.” It was stressed that the Hungarian constitution is not a political tool, currently serving claims “threaten the rule of law and democracy.”

Bell Gabor, the Hungarian Socialist Party Member of Parliament on the draft, said he thinks it will ever tougher statements and make it clean, it’s far from the political debate, there are serious problems with the legal basis of the Hungarian Basic Law. The draft report was also his view differs from the previous ones because of the government’s arguments are presented and breaking the line.

The World Cup is held, it also means that a provision can be found in other countries, there is a specific law by inserting “not justified by the democratic credentials of the people in his own country.” The report provides further point can be reversed by the government’s argument, for example, 88 section clearly states, is not it, that the Ab had ordered the legislature to amend the Basic Law for the transitional provisions. It was also found in the Fourth Amendment did not expand the powers of Ab, but that was more limited.

Although the resolution has no direct legal effect, a number of European organizations have indicated that this is taken as the basis for their investigations, which in the coming weeks to decide on the EU and the CoE as well.
Source: hvg.hu

Leave a Reply 545 megnézve, 1 alkalommal mai nap |