< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Hibátlan Paks: közzétette a kormány Brüsszel észrevételeit, nincs kifogás///// flawless Paks: Brussels , the government has published its observations , there is no excuse

| Mobile | RSS

Hibátlan Paks: közzétette a kormány Brüsszel észrevételeit, nincs kifogás///// flawless Paks: Brussels , the government has published its observations , there is no excuse

Hibátlan
Paks: közzétette a kormány Brüsszel észrevételeit, nincs kifogás

Közzétette a kormány csütörtökön a kormany.hu internetes oldalon azokat az észrevételeket, amelyeket az Európai Bizottság fűzött a januárban megkötött magyar-orosz nukleáris megállapodás tervezetéhez.

A január 14-i keltezésű levélben Dominique Ristori, a bizottság energiaügyi főigazgatója legelőször is azt írja, hogy az akkor még aláírás előtt álló egyezményben semmi olyat nem találtak, ami akadályozná az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) szerződés alkalmazását. Ez az, amire a későbbiekben mind a kormány, mind a bizottság úgy utalt, hogy a bizottság nem emelt elvi kifogást a megállapodás ellen.

Ezt követően levelében Ristori kifejezetten pozitívan értékeli, hogy az atomenergia békés célú felhasználása terén való együttműködésről szóló államközi szerződés tervezete külön kimondottan utal arra, hogy Magyarországnak kötelezettségei vannak az Európai Unió és az Euratom felé. Ezt követően az energiaügyi főigazgató technikai észrevételeket fűz a szerződéshez. Megjegyzi, hogy a megállapodás legalább húsz évre szóló fűtőanyag-szállításról is rendelkezik, ám ezzel kapcsolatban az Euratom úgynevezett ellátó ügynökségének kizárólagos jogai vannak, ezért a fűtőanyag-szállításról szóló megállapodást be kell majd nyújtani az ügynökséghez.

Ristori arra is kitér, hogy a szerződés értelmében Magyarország elhasznált fűtőanyagot szállítana vissza Oroszországba, ahol azt feldolgozzák és a hulladékot tárolni fogják. A főigazgató ezzel kapcsolatban rámutat, hogy a hasadóanyagot csak megfelelő exportengedély birtokában lehet majd Magyarországról Oroszországba szállítani, és azt majd be kell szerezni az Európai Bizottságtól.

A levél tanúsága szerint Ristori javaslatot tesz arra, hogy az egyezménynek abba a részébe, amely arról rendelkezik, hogy az együttműködés milyen szabályoknak kell megfeleljen, kerüljön be utalás arra, hogy a nukleáris- és sugárzásbiztonság valamint a környezetvédelem általánosan elismert nemzetközi alapelvei és ajánlásai mellett az úgynevezett nukleáris biztosítékokat is figyelembe veszik. Ezek a szabályok azt szolgálják, hogy a nukleáris anyagokat ne lehessen a meghatározottól eltérő célra felhasználni. A Magyar Közlönyben végül kihirdetett szerződés egyébként több ponton utal a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztosítékaira, de a főigazgató által jelzett helyre nem került be a konkrétan javasolt utalás. Ezt követően a főigazgató egy technikai hibára is rámutat, a megállapodás-tervezet egy helyen egy korábban felfüggesztett nemzetközi dokumentumra hivatkozik, holott az azt felváltó iratra kellene hivatkozni.

Végezetül a főigazgató a magyar uniós nagykövetnek címzett levélben emlékeztet, hogy a megkötendő egyezmény esetleges jövőbeni módosításairól, és minden olyan egyezményről, amely a szerződés megvalósításához kapcsolódik és az Euratom-szerződés hatálya alá tartozik, szintén kivétel nélkül értesíteni kell az Európai Bizottságot.

forrás:ma.hu

flawless
Paks: Brussels , the government has published its observations , there is no excuse

Published by the government on Thursday to kormany.hu web page the comments that have been left by the European Commission ‘s draft of the Hungarian- Russian nuclear agreement concluded in January.

In a letter dated 14 January Dominique Ristori , Director General of the Energy Committee , first of all we ask that you also facing signed the Convention have not found anything that would impede the use of the European Atomic Energy Community (Euratom) contract . This is what the future both the government and the committee has suggested that the committee did not raise any objections to the agreement in principle .

Subsequently, by letter Ristori expressly welcomes the fact that the draft intergovernmental agreement on cooperation in the peaceful uses of nuclear energy separately specifically refers to the fact that Hungary ‘s obligations are to the EU and Euratom. Subsequently, the Director General for Energy Technical submit its observations on the contract. He noted that the agreement provides for the fuel supply for at least twenty years too, but in this context they are called to the Euratom Supply Agency ‘s exclusive rights , therefore, the agreement on the fuel supply will have to be submitted to the Agency.

Ristori also notes that according to the spent nuclear fuel will be transported contract Hungary to Russia , where it is processed and the waste will be stored . The Director-General points out in this connection that the fissile material in an appropriate export license in Hungary can only be transported to Russia, and it will be acquired by the European Commission.

The letter indicates that Ristori propose to the convention that part , which provides that the cooperation must comply with what rules , be included in a reference to the nuclear and radiation safety and environmental protection are generally recognized international principles and recommendations in addition to the the nuclear safeguards are taken into account . These rules are provided so that nuclear materials are not intended for use other than that specified . The Hungarian Gazette finally announced agreement on several points otherwise refers to the International Atomic Energy Agency safeguards , but they may place indicated by the Director-General has not been specifically recommended in the reference . Subsequently, the Director-General also pointed out a technical error , the draft agreement with a previously suspended in an international document refers , although its successor document to be relied on .

Finally, the Director-General recalls in a letter to the Hungarian EU ambassador that any future amendments to the conclusion of the Convention , and any such convention , which is related to contract implementation and the scope of the Euratom Treaty, shall also be notified without exception the European Commission .

Source: ma.hu

Leave a Reply 1669 megnézve, 3 alkalommal mai nap |