< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Közpénzből hatalmas magánvagyonok/////THE PUBLIC huge private fortunes

| Mobile | RSS

Közpénzből hatalmas magánvagyonok/////THE PUBLIC huge private fortunes

2014. december 23. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Közpénzből hatalmas magánvagyonok

Az MKB-BB mamutbank tervezett létrehozása és állami kistafírozása lehetővé teszi Orbánék számára, hogy közpénzek tízmilliárdjai mellett a bankszektor jelentős részét is a saját üzleti hátországukhoz juttathassák. Történik mindez az MNB sajátos szerepvállalásával.

Minden a sokak által előre megjósolt forgatókönyv szerint történik: a kormányfő álma ,hogy a bankszféra több mint fele magyar kézbe kerüljön, ez pedig a legegyszerűbben úgy vihető ki, ha olyan helyzetbe hozzák a külföldi tulajdonosokat, hogy megérje nekik akár olcsón is megszabadulni itteni leányaiktól, a vevő az állam, amely pénzt nyom a kivéreztetett bankokba, majd pedig továbbadja azokat a neki tetsző új magántulajdonosoknak.

Mindez lehetővé teszi viszonylag gyorsan és alaposan átrendezni a piaci viszonyokat és tovább erősíteni a klientúrát. Ezt a forgatókönyvet láthatjuk más területeken is, például az energetikában és a közüzemi szolgáltatásoknál, az eltérés annyi, hol éppen melyik fázisnál tartanak.

A pénzintézeteknél az első áldozatok a takarékszövetkezetek voltak, amelyeket mondva csinált okokra hivatkozva először egyszerűen einstandoltak és államosítottak, majd 100 milliárd forinttal feltőkésítettek, végül néhány milliárdért eladtak a kormánypárthoz közismerten közeli üzleti körnek.

Ez még csupán szerény bevezetője volt a nagy dobásnak, két nagybank, az MKB és a Budapest Bank megvásárlásának. Az előbbi jutányos áron történt, ami érthető, mivel az elmúlt években horribilis veszteségeket szenvedett el, és rossz portfóliójának aránya jelenleg is közel 20 százalék. A bajor tulajdonos szépen feltőkésítette ugyan, de a veszteség továbbra is borítékolva van.

Ami a BB-t illeti, a helyzet más, mert jól működő és sokkal kisebb kockázatokat hordozó bankról van szó, nem is lehet fillérekért megkapni, a végleges ár csak jövőre dől el, becslések szerint százmilliárdhoz közeli lehet, de legalább nyereségesen működik.

Az MKB-ügylet kapcsán egymást érik az ellentmondásos kormányzati nyilatkozatok és sajátos lépések. A vétel bejelentésekor még azt hallottuk, hogy stabil, tőkeerős, megfelelő likviditással rendelkező bankról van szó, amelyet a német tulajdonos 270 millió euróval még meg is támogatott.

Ehhez képest a múlt heti ominózus sajtótájékoztatón már azt jelentette be Orbán Viktor és Matolcsy György, hogy az MNB ad védőhálót az MKB köré, sőt pénzt nyom bele, mert erre a kétes kinnlevőségek és a rossz hitelállomány miatt szükség van. Ezzel egyidejűleg az irányítás a tulajdonosi jogokkal együtt a jegybankhoz kerül a szanálási törvény alapján.

Ennek szépséghibája mindössze az, hogy a hivatkozott törvény erre az esetre nem vonatkozik, azaz nincs tényleges jogalap az MNB belépéséhez.De nem ez a legnagyobb baj az üggyel. Az igazi probléma az, hogy egybehangzó MKB-s források szerint a bank tőkehelyzete és likviditása egyaránt valóban stabil, mert a bajor anyabank rendezett állapotokat hagyott maga után, amit egyébként szerződésben vállalt.

Ezt látszik igazolni, hogy az adásvétel előtt maga az MNB világította alaposan át az MKB-t, és nem tárt fel olyan bizonytalanságot, amelyre most hivatkozva drasztikusan beavatkozik. A hirtelen véleményváltás oka tehát aligha a tényleges helyzet, hanem az, hogy időközben eldöntötték, mit és hogyan akarnak csinálni az MKB körül.

Széljegyzet ehhez: a bankban az elmúlt hónapokban értetlenül nézték, hogy semmit nem tudtak meg a kormányzat szándékairól, viszont hallottak a különböző érdekcsoportok közötti vitákról és egyeztetésekről.

Hogy miről folyhatott a vita, könnyen kitalálható, ha a múlt hasonló eseteit vesszük alapul. Ott van például a Postabank, amelyet még az első Orbán-kormány államosított 1999-ben. Akkor valóban konszolidációra volt szükség, ellentétben a mostani helyzettel, és ez remek lehetőséget nyújtott közpénzek magánzsebekbe juttatásához.

Erre számos technikai és jogi lehetőség van, például az, hogy a követeléseket olcsón eladják megfelelő cégeknek, amelyek azokat magasabb összegen hajtják be, ahogy azt e sorok írója is tapasztalta. A tűzhöz közeli források szerint egyebek mellett ilyen módszerekkel sikerült 154 milliárd forintot költeni a feltétlenül szükséges 100-110 helyett a konszolidációra.

Óhatatlanul ez a modell jut az eszünkbe, mikor az MKB esetében hirtelen pálfordulással a szanálás szükségességéről kezdtek beszélni. Tízmilliárdok csurgathatók így a kívánt irányba anélkül, hogy az különösebben feltűnő lenne. Az állami szerepvállalásnak azonban ezúttal ennél nagyobb ívű szándékai is vannak. A bejelentések szerint egy-másfél év kell a bank „rendbetételéhez”, közben a BB-vel összevonva az OTP konkurenciáját teremtik meg, majd az egészet privatizálják. Hogy kiknek és mennyiért, a jövő titka, de a takarékszövetkezetek példáját látva könnyen megjósolható a kimenetel.

Összegezve: Orbánék közpénzen megteremtik az ország második legnagyobb bankját, majd azt gyorsan átadják egy általuk kiválasztott tulajdonosi csoportnak. Jellemző rájuk az az állítás, hogy közpénzt nem, hanem a jegybank pénzét használják fel: vajon az kié, ha nem az országé, bár Matolcsy tényleg úgy bánik vele, mintha a sajátja lenne, lásd a jegybank törvényes szerepének ellentmondó alapítványokat és ingatlanvásárlásokat. A jogi trükközés mögött a lényeg ugyanaz: újabb hatalmas vagyonok kerülhetnek az adófizetők zsebéből a kiválasztottak kezébe a „nemzeti együttműködés rendszerének” jegyében. És mi csak nézünk, mint a moziban.

forrás:168óra.hu

THE PUBLIC huge private fortunes

Designed to create and state kistafírozása MKB-BB mammoth bank allows for Orbán, in addition to public funds tízmilliárdjai significant part of the banking sector also benefits their own business hátországukhoz. Happens all the special engagement of the Bank.

All predicted by many scenarios according to the Government’s dream that more than half of the banking sector Hungarian hands into, and this is the easiest way to be carried out, if you take a position on foreign ownership to warrant them as cheaply as well get rid of local leányaiktól, the state of the receiver, which tracks money in banks, bled, and then pass on to him any new private owners.

This allows relatively quickly and thoroughly rearrange the market conditions and further strengthen clientele. This scenario can be seen in other areas, such as energy and utility services, the only difference is, where the meeting is one phase.

The financial institutions were the first victims of the credit unions that are trumped-up grounds for the first time and simply einstandoltak nationalized and feltőkésítettek HUF 100 billion, some milliárdért eventually sold the business of the government party known to be close at hand.

It was only a modest introduction to the big time, two large banks, MKB and Budapest Bank purchased. The former was a reasonable price, which is understandable, because in recent years suffered horrible losses and bad portfolio ratio is currently close to 20 percent. The Bavarian feltőkésítette much the same owner, but the loss is still enveloped you.

As for the BB is concerned, the situation is different, because Bank of functioning and carrying much less risk is involved, can receive pennies, the final price will be decided until next year, százmilliárdhoz estimated to be close to, but at least it works profitably.

In connection with the transaction MKB are packed with contradictory government statements and the specific steps. The reception announcing yet we heard that a stable, well-capitalized, with sufficient liquidity Bank is one that the German owner EUR 270 million is still supported.

In comparison, the ominous news conference last week it has been announced by Viktor Orbán György Matolcsy and that the Bank provides a safety net around the MKB, and even trace amount of money because they are due to bad debts and bad credit is required. Simultaneously with the ownership rights of management is the central bank on the bailout law.

This is just a fly in the ointment is that that statute does not apply to this case, that there is no actual plea belépéséhez.De the Bank is not the biggest problem in this case. The real problem is that MKB concordant sources said the bank’s capital position and liquidity are both really stable, because the Bavarian parent bank ordered states are left, which is also contracted.

This seems to confirm that before the sale of the Bank itself lit thoroughly MKB was, and did not reveal any uncertainty, which is now referring to intervene drastically. The sudden change of opinion is therefore hardly cause the actual situation, but in the meantime decided what they want to do and how MKB around.

Callout for the bank in recent months looked puzzled not to know anything about the government’s intentions, but heard the discussions and negotiations between various interest groups.

That what was going on in the debate, it is easy to guess, if the past is based on similar cases taken. There is for example the Postbank, which has the first Orbán government nationalized in 1999. Then consolidation was really needed, as opposed to the current situation, and this is a great opportunity for public funds to private pockets of benefits.

This has a number of technical and legal possibilities, such as the right to sell assets cheaply firms that carried them into a higher amount, as experienced by this writer as well. According to sources close to the fire, among other things, such methods could spend HUF 154 billion instead of the necessary consolidation 100-110.

Inevitably, this model comes to mind when the case MKB pálfordulással suddenly started talking about the need for bailouts. Tízmilliárdok csurgathatók so the direction you want without having to be particularly prominent. The public role for this time, however, there are also larger arc intentions. The applications under one and a half years for the bank “Cleanup”, while the BB connected with the competition from OTP create and privatize the whole thing. To whom and for how much, the secrets of the future, but the example of credit unions provided with easy to predict the outcome.

In summary: Orban public expense create the second largest bank in the country, then quickly transferred to a proprietary group of their choice. They are characterized by the claim that public money is not, but the central bank’s money is used: whether owns, if not the country, although Matolcsy really treats it as if it were his own, see the legitimate role of the central bank contradictory foundations and real estate purchases. Behind the legal tricks the essence is the same: another huge fortunes may be the taxpayer’s pocket into the hands of the elect in the spirit of “the system of national co-operation”. And we just look like in the movies.

Source: 168óra.hu

Leave a Reply 153 megnézve, 1 alkalommal mai nap |