< Böngészés > Főoldal / Riport / Blog article: Egyház területén a mikrofon…III. rész

| Mobile | RSS

Egyház területén a mikrofon…III. rész

2015. augusztus 12. | hozzászólás | Riport


Finta atya 2015 augusztus 010Finta atya 2015 augusztus 011Finta atya 2015 augusztus 009Finta atya 2015 augusztus 008Finta atya 2015 augusztus 006Finta atya 2015 augusztus 005Finta atya 2015 augusztus 003Finta atya 2015 augusztus 002

Egyház területén a mikrofon…III. rész

A Gál Ferenc Főiskola hallgatói kérésének eleget téve a mikrofon elé „csaltam” az egyik legjobb előadót Mons. Dr. Finta József atyát. A meglepetések erdejében találtam magam. Nagyon készültem a találkozásra, s riport közben rájöttem, hogy az életrajzi adatait kívülről, betű kihagyás nélkül, lazán előadta. Emlékeztem, a felkészülésem során, hogy ezekkel a mondatokkal találkoztam- olvastam már a kalocsai-kecskeméti főegyház megye oldalán… Megviccelt a professzor Úr! Talán arra volt kíváncsi, készülök-e belőle?

Mons Finta beosztásai, amit a tudásával ért el a következők; pápai káplán, általános helynök, pasztorális püspöki helynök, érseki tanácsos, valamint a Pasztorális Tanács elnöke, Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság, Média bizottság tagja, Hitoktatás/Kateketikai szolgálat, valamint Főegyházmegyei tanácsos

Az ezerszer áldott érsek Úr, Dr. Bábel Balázs Kalocsai-Kecskeméti érsek metropolita, akinek a jelmondata: – PRO REGNO DEI , azaz Az Isten országáé

Solton találkoztam az érsek Úrral.

Tanárunkat a hallgatók az elsők közé sorolták. Mindenki szereti, az órái felüdülést jelentenek számunkra.

Mi erről a véleménye, hogy a népszerűségi listán dobogós lett?

Nem hallottam erről, ám mindenesetre örülök neki. Remélem, nem azért kerültem a dobogóra, mert nem vagyok túlzottan szőrös szívű vizsgáztató.

Úgy szavaztak a hallgatók, hogy Benyik György, Kozma Gábor, s Ön állhatott fel a dobogóra. Amit szeretünk Önökben, az a szakmai felkészültségük, az előadásuk színvonala, közérthetősége.

Hogyan készül fel az óráira?

Egyrészt, azon tantárgyon belül, amit tanítanom kell, az anyagot egyház hagyományaihoz híven adom át, másrészt törekszem arra, hogy ez érthető nyelvezetben történjen, olyan téma köré csoportosítva, ami a mai embereknek szól. Ergo, – az egyház hagyományait, a tanításban megalkotott szigorú szabályait igyekszem párhuzamba hozni a mai ember életével, s így érthetővé tenni a szövegkörnyezetet.
Számtalan hallgató felvette már az etika, erkölcstan szakot. Ez azt mutatná, nagyobb az érdeklődés, mint a

Hittanár- nevelő tanár szaknál?

Most kötelezővé vált az általános iskolákban, illetve a 6. osztályos gimnáziumokban a választás az erkölcstan, vagyis az állami etika, valamint a valamely egyház által prezentált hittan között. Nyílván ez a tény mutatja, hogy szükség van tanárokra, tanítókra. Növekszik a teológiát tanulók száma és az etikát hallgatók száma is. A gyerekek, vagy helyettük sokszor a szülők választanak. A mi egyházmegyénkben a tanulók egyik fele az erkölcstant, míg a másik fele a hittant választja. Ebből is látszik, hogy szükség van a tanárokra.

Mi késztette, hogy pap legyen?

Komoly katolikus nevelést kaptam. Helvéciáról származom. A kommunizmus utolsó évtizedeiben nőttem fel. A rendszerváltás évében érettségiztem. (életrajzi adatait a hasábon olvashatják, szerkesztő) Közös imádkozások voltak. Minden vasárnap részt vettünk a szentmisén a családdal közösen, s a testvéremmel folyamatosan ministráltunk. (az életrajzi adatokban ez a fejezet is olvasható a szerkesztő)

Ketten vannak testvérek?

A vallásos neveltetésemnek köszönhetem az érdeklődésemet a papság iránt. Már kettő éves koromban kijelentettem! – tisztelendő bácsi leszek. Egész életemben pap akartam lenni.) Valójában mindig is a papi élet vonzott. Nyilvánvalóan a külsőségek ragadták meg először a figyelmemet. Ezt az elhatározást a szüleim támogatása nélkül nem ment volna. Ők teljes mellbedobással támogatták az elképzeléseimet. Ez az elhivatottság csak egyre erősödött bennem, amit a szüleim folyamatosan támogattak. Sok szülő még a gondolatát is elveti, hogy a gyermeke pap legyen.
– Ez a kommunizmusnak s tanainak volt a jele!
– Igen ennek is köszönhető, és a félelemnek, hogy elveszíti a gyermekét az anya, ha papi pályára lép (Erről olvashatnak az életrajzi adatokban a szerkesztő(

A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségiztem. Egyházi gimnáziumból csak nyolc volt a kommunista rendszer alatt az egész országban. Kiváló és a papi pályára segítő iskola volt. A gimnáziumban, ahogy érlelődött a személyiségem, óhatatlanul felmerült bennem, hogy valóban ez lesz-e a hivatásom? Isten is akarja- e azt, hogy én pap legyek? Ezért kerestem a jeleket, mi az ami erre a pályára indított, Isten tud e engem használni, mint papot:- Ez olyan jel, ami Önnek fényt adott? Itt belső-külső jelekre gondolok. Visszatekintve belső jelnek a szívemnek a nyugalmát, vonzódását értem. Elgondolkoztam, tényleg ezt akarom-e, tudok-e ezzel a szolgálattal azonosulni? Megtalálom benne az életemnek a küldetését? Az Istennel való kapcsolatomban, imáimban érzem-e hogy Isten erre szólít? A pozitív választ megkaptam, ahogy a hitem erősödött.

Ez amiről beszélt, aki ilyen pályát választ annak mélyebben kell gondolkodnia! Én is beszélgetek Istennel.

Szerkesztő Úr! Mindenkinél különböző ez a gondolat, mindenkinél kell Isteni hívás. Jézus mondja; – „senki nem jöhet hozzám, csak ha az Atya vonzza” Ezt a vonzást éreztem a szívemben, imámban, ahogy növekedett bennem, és remélem most is növekszik a szeretet az Isten iránt. Külső jelek alatt azt értem, mennyire klappol nekem ez a szolgálat, meg tudom-e találni a magam helyét a papok által végzett feladatokban. (A további részletek az életrajzi adatokban olvasható a szerkesztő)

Alakítottunk egy gitáros énekkart. Három év alatt szinte az összes magyar egyházi könnyűzenei számokat ismertük – énekeltük! Jártunk koncertekre s ott találkoztunk hasonló fiatalokkal. A táborozások, kirándulások egy életérzés volt akkor nekünk!

Ön ennyire aktív volt?

Igen, igen! Jó volt a fiatalok között lenni. Ez lelki épülést segítő, személyiség fejlesztő „kurzusok” voltak.

Hol végezte el a főiskolát?

Szegeden tanultam. Itt végeztem a Hittudományi Főiskolán. A gimnázium elvégzését követően abban a tudatban voltam, hogy Isten engem erre a szolgálatra küldött.
( A folytatás az életrajzi adatokban olvasható a szerkesztő)

1971. március 3-án születtem Kecskeméten. A Kecskemét melletti Helvécia községben éltem gyermekkoromban szüleimmel, nagyszüleimmel és Imre nevű öcsémmel. Családom az 1892-ben létrejött Helvécia alapító családjai közé tartozik. Nagyszüleim szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. Édesapám lakatos, édesanyám esztergályos volt. Az általános iskolát otthon végeztem. Édesapám 1995-ben hirtelen meghalt, jelenleg rokkantnyugdíjas édesanyám él Helvécián, valamint azóta megházasodott, egyenlőre kétgyermekes testvérem. Meggyőződéses vallásos neveltetésben részesültem. Nemcsak a szűk, hanem tágabb családom szinte minden tagja is vallásgyakorló ember mind a mai napig a Római Katolikus Egyház keretében. Neveltetésemből fakadóan már gyermekként foglalkoztatott a papi hivatás gondolata. Igazából őszintén mondhatom, hogy soha nem akartam komolyan más lenni, csakis pap. Természetesen ez a hivatástudat úgy fejlődött bennem, ahogyan minden gyermekben egyre tisztábban kirajzolódik a maga jövőképe a felnőtté válás során. Először csak a templom szépsége, a papi szolgálat érdekessége vonzott, mint kis ministránsgyermeket. Kamaszként az éppen aktuális kommunista rendszer általam is tapasztalt vallás- és egyházellenességével való szembenállás motivált. A középiskolát a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végeztem, ahol a rendszerváltás évében, 1989-ben érettségiztem.

A gimnáziumi évek alatt kristályosodott ki bennem végképp az elhatározás, hogy papként szeretném leélni az életemet. A végső lökést a lassan beinduló ifjúsági lelkipásztorkodás vonzó hatása jelentette számomra. Tapasztaltam a rendszerváltást megelőző utolsó években azt a nagy lendületet, amellyel egyre több helyen létrejöttek a katolikus ifjúsági csoportok. Én magam is szívvel-lélekkel részt vettem ezek működésében, s egyre inkább éreztem a vágyat arra, hogy ilyen csoportok létrehozásában és programszervezésében közreműködjek. Arra szerettem volna feltenni az életem, hogy mind több fiatalt segítsek eljutni a krisztusi hitre és a hitből fakadó erkölcsi életre. Érettségi után jelentkeztem tehát a Váci Püspökségen, melynek papnövendékeként a Szegedi Hittudományi Főiskolára kerültem.

A Szegedi Hittudományi Főiskola elvégzése után 1994-ben Dr. Dankó László kalocsai-kecskeméti érsek pappá szentelt Kecskeméten. Az 1993-as pápai rendelkezés ugyanis megváltoztatta az egyházmegyék határait, s így Kecskemét és környéke, ahonnan én származom, a megnagyobbodott Kalocsa-Kecskeméti Érsekséghez került. A főpásztorom Kalocsára helyezett, s így első állomáshelyem káplánként a Kalocsa Szent Imre plébánia lett. Két évig voltam itt, s főként a hitoktatásban és az ifjúsági munkában találtam meg a helyem. A két év alatt több ifjúsági csoport jött létre a plébánián. 1996 őszétől 1998 nyaráig, két tanéven keresztül az érsek úr kívánsága szerint Rómában, a Lateráni Egyetemhez tartozó Accademia Alfonsianán tanultam tovább, s ott licenciát szereztem katolikus erkölcsteológiából (teologia moralis). Visszatérve Magyarországra ismét Kalocsára kerültem, ahol most már plébános lettem, valamint az Érseki Hivatal munkatársa. Az időközben elhunyt előző érsek helyére Dr. Bábel Balázs került, aki azt kérte tőlem, hogy doktoráljak le erkölcsteológiából a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Erre 2001-ben került sor. Doktori disszertációm címe: “Az ünnep és a szabadidő kapcsolata, különös tekintettel Bernard Häring erkölcsteológiai műveire”. Tíz évig voltam az Érseki Hivatal irodaigazgatója, valamint már hat éve az egyházmegye lelkipásztori püspöki helynöke. 2009. augusztus 1-jétől tizenhárom éves kalocsai szolgálat után a Kiskunhalas Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia plébánosa lettem. 2010. november 1-től kinevezést kaptam a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános helynökévé. Hálás vagyok Istennek a papi szolgálat kegyelméért, s szeretettel imádkozom a rám bízott hívekért.

A Gál Ferencben?
Akkor szegedi Hittudományi Főiskola volt. a mi időnkben indult el a civilek képzése. Harmad éves voltam, mikor megjelentek a teológia tagozaton az első világi hallgatók. A püspök atya azt gondolta, jobb nekem, ha Szegeden tanulok. Az első év befejezését követően tanáraim javasolták, hogy esetleg Bp- re a Hittudományi akadémiára vagy akár még külföldi tanulmányokra is menjek. Izidor püspök atyának az volt a véleménye, hogy a kispapok először is lelki hozzáállásukat segítsék, nehogy a külföldi egyetemeken elkallódjanak. Azt mondták nekem is, ha felszentelődöm, utána fog kiküldeni tanulmányokra.

Úgy tudom, hogy a Pázmányon doktorált?
(Az életrajzi adatokban olvasható részletesen a szerkesztő)
Két év után döntött Dankó László atya , hogy kiküld Rómába és erkölcstani tanulmányokat folytattam a Lateráni Egyetemhez tartozó Akadémia Alfonziánán. Kettő éven keresztül itt tanultam.

Oda nem mindenki mehet ki?

A már felszentelt egyházmegyés papok a Pápai Magyar Intézetnél kapnak lehetőséget, hogy ösztöndíjjal kint tartózkodjanak. Itt kilenc hely van, ami azt jelenti, hogy a magyar egyházból világi papként összesen 9 pap tanulhat kint több évet.

Hány nyelven beszél?

Amit beszélek, az az olasz és a német. Olaszországban, Rómában licenciát szerezetem. Ez főiskolai tanári képesítés. Istennek, hála ennek a birtokában tértem haza. Dankó László érsek atya a következő évben meghalt. Az Ő utóda lett a jelenlegi kalocsai- kecskeméti érsek, Bábel Balázs atya. Alig, hogy elfoglalta az érseki széket, hamarosan közölte, szeretné, ha ledoktorálnék. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán erkölcstanból doktoráltam. Ennek a képesítésnek a birtokában taníthatok teológiát.

Szülei látták – e, hogy pappá szentelik?

Igen látták!

Melyik templomba szentelték pappá?

Kecskeméten a nagy templomban, a Társszékesegyházban lettem pappá szentelve 1994. július 25-én. Először Kalocsára kerültem kettő évig. Rómából visszatérve megkaptam a Szent Péter plébánia vezetését. Később bekerültem az érsekségre, ott irodai szolgálatot teljesítettem.

Ez mit jelent?

Az érsek úr levelezésit irányítottam részben. Kaptam központi feladatokat is. (továbbiakban az életrajzi adatokban olvasható a szerkesztő)

Haladt a ranglétrán?

Lehet így is értelmezni, bár én nem a rangot, hanem a munkát kerestem és találtam benne elsősorban.
Olvasóinkat az is érdekelné, hogyan lehet ilyen erőteljesen menetelni a karrier létrán?

Ez túlságosan is gyors volt. Elöljáróim valószínűleg túlbecsülték a tudásomat, a tanultságomat, de az is lehet, hogy inkább a paphiánynak köszönhető, hogy ilyen fiatalon ezeket a tisztségeket kaptam.

A főiskolán a csoportban mennyien voltak kispapok?
A kispapok száma mikor én tanultam Szegeden, 44 fő volt!- több, mint manapság.

Tanár Úr később beszélt a fogyasztói társadalomról, az öröm felé vezető útról, az anyagi javakért való fáradozás nem mindig hagy időt önmagának, a családjának arra, hogy a lelki dolgokkal is foglalkozzon az ember. A családoknál nincs imádság, vallásgyakorlás. Ezek távolítják el az embereket Istentől, az egyháztól. A papi szolgálat elsősorban az egyháznak tudható be.

A lakosság hány %- ka római katolikus Kiskunhalason?

Nagyjából fele a lakosságnak. Kiskunhalas lakossága 28000 fő. akik gyakorolják a vallást, az az összlakosság 5 %- ka. Templomban 600-700 ember van jelen. Hozzánk, a nagy templomba mintegy 500-an a kis templomba nagyjából 150 járnak vasárnaponként. Majd beszélt a napi feladatairól, a közös imákról, az iskolai feladatokról
A Lelki igazgatói feladatokat is ellátja. Az iskolák lelki programjaiért is ő a felelős. Heti két órában hitoktatást kell megszervezni.

Hányan hallgatnak hittant a katolikus iskolában?

A városban és a hozzánk tartozó ( Filiák) (Harkakötény, Zsana, Balotaszállás) 3 kis faluban 1600 hittanos van.

A polgármesteri hivatal támogatja az egyházat?

Igen. Támogatja. Kiváló kapcsolat van az egyház s a hivatal között.

Mit szól Dr. Benyik György kézzel másolt Bibliai programjához?

Sajnos én nem másoltam. Nagyon nagyszerű dolog!

Köszönöm a beszélgetést.

2015. augusztus 11 -oil-

Leave a Reply 4866 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: