< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Az orbáni rendszer romlottsága)))) The perversity of the system Orban

| Mobile | RSS

Az orbáni rendszer romlottsága)))) The perversity of the system Orban

2016. március 30. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Az orbáni rendszer romlottsága

fecsego_avatar1

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó

Politikai korrektséghez (pc) szoktatott agyam nehezen enged túllendülni a pc szabályán, pedig a magyar miniszterelnök már régen túlhaladottnak minősítette a szemléletét; gyakorolja is naponta.

Mégis oly nehezen írom ide, noha társasági körökben – no persze olyanokban, mint az enyém – folyamatosan ezt hallom: micsoda szerencséje van – már megint! – a Fidesznek; éppen jókor jött neki ez a brüsszeli robbantás, akkor, amikor már megint minden recsegett-ropogott körülötte, vagy, ahogy filmrendező barátom fogalmazott: láthatóan fesledezik rajta a kabát.

Nehezen írom le, mert oly morbid a gondolat, és nem attól tartok, amitől amúgy baloldali politikusok, hogy majd mit szól hozzá a Fidesz, hanem mert eleve valami gonoszságot feltételez a politika túloldaláról. Inkorrekt, mondanám, de ezzel azt is állítanám, hogy ilyesmi a mai kormányzó pártoktól nem feltételezhető. Ez viszont oly mértékű naivitásra vallana, ami már hitelvesztéssel járna.

Ne fussunk több kört, induljunk ki abból, ami már úgy is leíródott: Brüsszel jól jött a Fidesznek. Az a kommunikációs folyam, amely lassan másfél éve jellemzi Orbánt és csapatát, az utóbbi időben elapadni látszott, a felszínre hozta a kormány és a párt körül zajló korrupciós jelenségeket, és ezektől immár a miniszterelnök sem maradhatott intakt. Miután eltűntek Magyarországról a menekültek, már verbális szinten sem volt tartható, hogy az országot lerohanták és lerohanhatják a migránsok – terroristák -, az emberek a tényleges helyzettel kezdtek foglalkozni. Azzal, hogy tarthatatlan állapotok uralkodnak az oktatásban, hogy elviselhetetlen az egészségügy állapota és hiába születtek új pr-ötletek – csok, nok, -, hiába lepték el a médiát – kivéve persze a baloldali médiát – a “magyar reformok működnek” hirdetései, ezek nem tudták eltakarni a kormányzás ordító hiányosságait, illetve azokat az összefonódásokat, amelyek néhány ember elképesztő meggazdagodásához vezettek és amelyek középpontjába a legtöbben magát Orbán Viktort vélelmezik.

Újkori kormányzásának időszakában még soha nem került ilyen válságos helyzetbe Orbán; egy kuvasz rántotta le őt a földre. Helyenként nagyképű, fölényes, a politikai ellenfelet kioktató és megleckéztető stílusa, mely eddig oly eredményesen működött, hirtelen a semmibe hullott, csak a fejhang és az üres vagdalkozás maradt meg, no meg a kuvasz nyomán támadt kérdőjelek: honnan a vagyon? Hol vannak a strómanok. Először kapott olyan választ a parlamentben, amelyben az ő orrára koppintottak – “Miniszterelnök Úr, itt én kérdezek és Ön válaszol”, mondta Vona Gábor – és most kell igazán szembesülnie azzal, hogy nem sérthetetlen.

A frakciói, és a verbális verőlegényei ugyan ott állnak mellette és mögötte, a belső hatalma nem ingott meg, de a külső megítélés elbizonytalanodott. Nem abban, hogy egy kemény, diktatórikus hajlamú vezetőnek tartják, hanem abban, hogy tiszta volna a keze. Az a kuvasz, amely egy komplett kastélyrendszert birtokol – stróman: Orbán Győző és Mészáros Lőrinc – túl sokat árul el a miniszterelnökről és ezt immár a szélesebb közvélemény előtt sem lehet elleplezni.

Az a kuvasz nagyítja fel mindazt, amelyet már Ferenczi Krisztina írásaiból is világosan láthattunk volna és ami mellett korábban még elmentünk. Az a kuvasz nagyítja fel az összes nemtelennek tűnő kapcsolatot, például Vajna Andrással, vagy éppen Mészáros Lőrinccel, vagy Rogán Antallal és a többiekkel. Ez a kuvasz irányítja rá a figyelmet az összes hazugságra, hozzuk itt példaként Habony Árpádot. És ez a kuvasz állítja a fókuszba az orbáni rendszer romlottságát. Azt a romlottságot, amely fokozatosan mutatta meg magát a társadalom egyre nagyobb rétegeinek, és amely romlottság immár a közvélemény-kutatásokban is mérhetővé vált. És ez a fölismerés, ez a fölnyílt szem nem azonos a tavalyi, bő egy évvel ezelőtti Fidesz-válság időszakkal. Akkor a rossz kormányzati döntések sorozata taszította lefelé a pártot és annak vezetőjét. Ezt most a korrupció, a nepotizmus. A mélyebb rétegekbe eljutó felismerés: ezek leginkább egymást szolgálják (ki), nem az országot.

Azt inkább kiszolgáltatják, az összes lózungjuk ellenére. Elkezdtek hát nem működni ezek a lózungok. Ami együtt járt a kiüresedéssel, a szavak koppanásával, helyenként a nevetségessé válásával. Amikor például az egyértelműen kormánypárti érdekeket szolgáló kopasz, kigyúrt, félelmet keltő embereket próbálták átsorolni a baloldalra. A milliárdosok maffiacsapata lelepleződni látszott…

És akkor Brüsszelt terroristatámadás érte. Orbán pedig újra kemény kormányfővé válhatott: páncélozott járműveket rendelhetett az utcára, ismét elővette a felhatalmazási törvényt, újra korlátlan irányításra tör. Mert tudja: a terrortól mindenki fél, a menekültekre a többség, mint a veszély hordozóira tekint. Megint szükség van a határozott, cselekvőképes, kemény vezetőre. Orbán azonban egy dologban biztosan téved; azt a kuvaszt már nem fogja senki elfelejteni. Amúgy, talán nem tudják: a kuvasz önálló, határozott jellemű kutya, éppen ezért csak erős és határozott gazdáknak való.

Ja és még egy: kis területű portákra, lakásokba nem való. Szóval kell neki az az öt kastélynyi terület. Csak a politikai korrektség miatt mondom.

forrás:stop.hu

The perversity of the system Orban

 fecsego_avatar1

www.fecsego.eu international news Good

Political correctness minorities (pc) acclimated hard to let my brain túllendülni pc rule and the Hungarian prime minister has long been considered the outdated approach; exercise a day.

Yet so difficult to write, even though corporate circles – is in no course like mine – I hear constantly: what a luck – again! – Fidesz; just in time for him it was a bombing in Brussels, when again every creak, crackle around him, or as a film director friend of mine put it: apparently fesledezik wearing the jacket.

It is hard to write it off because such a morbid thought, and not afraid to make her leftist politicians anyway, then what do you say to Fidesz, but because something inherently evil assumes the other side of policy. Incorrect, I say, but it would also be set to anything from today’s ruling party can not be assumed. This in turn be naive confessing to a degree that would have been a credit loss.

Do not run more laps, let us start from the fact that it is already describing in Brussels Fidesz came in handy. In the communication process, which is characterized by slow Orban and his team a half years ago, the last time was drying up, brought to the surface by the government and the party taking place around the phenomena of corruption, and these are now the prime minister nor could remain intact. After missing the refugees from Hungary, it has not been kept on the verbal level that the country was overrun and lerohanhatják migrants – terrorists – people began the actual situation to deal with. By untenable conditions prevailed in education to intolerable health status and vain were new PR ideas – are decreasing, women – in vain infested by the media – unless of course the left-wing media – the “Hungarian reforms work” ads, these are not they could obscure the roaring governance gaps and to mergers and which some people have been focusing most of his presumed Viktor Orban amazing enrichment.

Modern governance of the period has never been such a critical situation Orban; a pooch pulled him down to the ground. Chance of pompous, supercilious, political opponents lecturing and megleckéztető style that had so effectively worked, suddenly fell into the void, but the falsetto and empty slashing left, no it arose following the pooch question marks: from the wealth? Where are the strómanok. First received a reply in parliament, which his nose koppintottak – “Mr. Prime Minister, I ask the questions here, and you respond,” said Gábor Vona – and now have to really face that is not inviolable.

The fractions and the verbal verőlegényei same standing there next to him and behind him, the internal power not wavered, but the uncertain external perception. Not that a hard, dictatorial leader is held inclined, but that would clean the hands. The pooch, which has a castle complete system – figurehead Orban wins and Lawrence Mészáros – too much to reveal about the Prime Minister and I can now cover up to the wider public, either.

The pooch magnifies everything that had Krisztina Ferenczi’s writings have been clearly seen, and besides that has never left. The pooch magnifies all non-unsuccessful-looking connections such as Andrew Vajna, or even Mészáros Lőrinc or Anthony Rogan and the others. This pooch directs attention to it all lies, if we bring here an example Bony Árpád. And this pooch Orban says the focus of the corruption of the system. It is the corruption that is gradually showing itself more and more layers of society, and corruption is now the opinion polls has also become measurable. And it is against it, this fölnyílt eye is not the same as last year, more than a year ago, Fidesz-crisis period. Then a series of bad government decisions pushed down the party and its leader. This is now the corruption, nepotism. The better the deeper layers recognition: they mostly serve (out of) each other, not the country.

I prefer mercy, in spite of all lózungjuk. They started these lózungok not work. Which was accompanied by a kiüresedéssel, koppanásával words, most of the ridicule. For example, when the bald, muscled, intimidating people clearly interests of the governing party tried to reclassify the left. The mafia billionaires seemed lelepleződni team …

And then Brussels terrorist attacks. Orban hard and become prime minister again: armored vehicles could order to the streets once again took to the Authorization Act, again bursts unlimited management. Because you know: everyone is afraid of the terror, the majority of the refugees as a threat carriers considered. Again, it needs a strong, legal capacity, tough leader. Orban, however, one thing for sure is wrong; the pooch had no one will forget. Otherwise, they might not know: your pooch independent, strong character dog, which is why only the strong and firm administrators.

Oh, and one more: small-sized entrance halls, homes can not be. So you need the five kastélynyi area. I say only because of political correctness.

Source: stop.hu

Leave a Reply 1202 megnézve, 1 alkalommal mai nap |