< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Egy államvizsga margójára…)))Un margine esame di Stato di …

| Mobile | RSS

Egy államvizsga margójára…)))Un margine esame di Stato di …

2016. június 23. | hozzászólás | Közélet

Egy államvizsga margójára…

Többen kérdeztétek, szinte percenként, hogy mi történ Serfőzőnél, hogy ki jött belőle az állat. Miért viselkedett így veled Laci? Neked tudnod kellett, hogy nem egyéniség, pofikára osztályoz s hangsúlyozza büszkén a román származását. Bennünket, magyarokat meg szabdal.

A ZH- t Kozmának adtad le, mert tudtad, hogy ez be fog következtetni? Az egész fő suli- Szeged GFF- ezt beszéli, hogy meg akart buktatni, de mikor a titkárnőnek szóltál, az meg utasította: – vegye elő a ZH-t.

Kedves Barátaim!

Ezek után mocskolódó, becsületsértő írást küldött nekem, ahol lealázott, mint hallgatót, s belegázolt az emberi méltóságomba, majd az újságírói munkámat is meggyalázta! Ezt a nem papi habitusú írását továbbítottam Kozma Gábornak. Aki nem válaszolt a levélre!

Az államvizsga előtt egy nappal Kozma Gábor átrakott Serfőző csoportjából Tordayhoz. Csöbörből- vödörbe! Abban a csoportban 12. voltam! A 2-es kérdést húztam. Az Isten segített! Rengeteget tanultam, ergo: biztos voltam önmagamban! Tudtam, mire készülnek s ezért magoltam. (pedig nem szoktam) Az államvizsga kérdések B része a Katekézisről s pasztorációról szóltak… Érdekesség: – ezeket a tantárgyakt nem is tanultuk!

Még nem dolgoztam ki a kérdést, miközben Thorday behívta a 11 hallgatót s gratulált, majd kezet fogtak – az államvizsga két tagja – és tudatták az eredményeket. Természetesen nagy volt a boldogság s a zaj!! Velem nem fogott kezet senki a vizsga után!!!!

Nem tudtam odafigyelni a munkámra! Hála Istennek 90%- an kibontakoztattam a kérdést. A végzettek kimentek a teremből. Elgondolkoztam, hogy az államvizsga bizottság tagjainak, páratlannak s minimum három, ám legfeljebb hét főnek kell lennie! Kettő perc múlva megszólalt Thorday: – hagyjam abba s a többit szóban tegyen meg! HMM.

A vizsgáztatásom 57 percig tartott! A többieknek 5-15 perc között vége volt!!! Folyamatosan beszéltem, nemcsak megtanultam, hanem értettem is a kérdést s annak a lényegét! Zavar jeleit láttam a vizsgabizottság – kettő fő- tagjain.

Serfőző gonosz pap kérdéseit nem is kérdezték, vagy nem merték! Pedig vártam a kérdéseket.

Kozma Gábor által feltett három témára külön gyúrtam, izgatottan vártam.

A Bibliai nevelés kérdéseit feszegették. Készültem! A teremtéstől kezdtem elmagyarázni a nevelés előnyeit, illetve párhuzamot vontam a teremtés csodálatos világával és Isten gondoskodó szerepével ebben a fogalomkörben. Husz perc néma csend, a saját hangom vágta át a félelem bérét – és Isten közelségét éreztem, aki mosolygott, biztatott! Erőt adott a gonoszok ellen! Leesett az álluk. Láttam, észleltem a tehetetlenségüket.

Azt gondoltam, hogy a Szegedi Egyetem „tanított Horger Antal szelleme járja (ta) át a Szeged GFF. Ott lebegett, s kajánul nevetett. József Attila arcát láttam, mikor ta-ní-totta a gonosz Horgert. Attila bizonyította: túllépte a mestert! A világ egyik legjobb költőjévé vált, ám már az volt akkor is…

Két kérdés érkezett, de csak kamuból. Zavart láttam a szemekben.

Mikor kijelentették, hogy hármasra értékelik a diploma megvédésemet, elöntötte a szar a fejemet. Megkérdeztem:
– Beírták- e már a jegyet.
– Mért? – a hang félelmet jelzett
– Szeretnék kérdezni! – jelentettem ki határozottan!
– Igen be! Közepes! – s kényszer vigyor jelent meg az arcokon.

Eszembe jutott Kozma Gábor diplomamunkám értékelésének leírt változata! A konzulensi – kétszer találkoztunk- támogatása abban merült ki, hogy meg vagyok mindennel elégedve, majd egy két vesző hiányt javított. Ennyi.

Az értékelésében – levél – meg sorolta a „hibákat”. Láttam a szöveg mögötti értelmet,- Isten segedelmével – ami azt jelezte, akkor is megvédem Serfőzőt a hallgatóval szemben!

A vizsgabizottság elnöke Tordayt ő váltotta le a rektor-helyettesi pozíciójából minden értesítés nélkül!

Mért nem mertem vállalni a véleményedet Attila? Itt volt a nagy lehetőség, azonban Te nem éltél vele… megérdemled sorsodat. Isten nem felejt…Jézus, többre becsüli azokat az embereket, akik nyíltan vállalják a véleményüket, mint setét lyukba bújva vonyítanak…

Nem vettem át a diplomámat, – nem mentem el az ünnepélyes átadásra, mivel nem szerettem volna kezet fogni Kozma Gábor Urral. És a kajánul vigyorgó kettő pappal, akit én nem tartok alkalmasnak sem papnak, sem tanárnak!!

2016, június 23

UI: Tudom, mire számíthatok,(!) ám remélem, hogy ez a gyónás, attól független, hogy nyilvános de megér egy misét!

Oláh István László
Hittanár – nevelő tanár MA kurzus Szegedi Gál Ferenc Főiskola volt hallgatója

Un margine esame di Stato di …

Diverse persone hanno chiesto, quasi ogni minuto di quello che è successo Serfőzőnél, che è venuto fuori dell’animale. Perché egli agisce così Laci? Si doveva sapere che nessun individuo, classificazioni pofikára e sottolinea l’orgoglio di origine rumena. Noi, ungheresi e brevetti.

Il ZH- t Kozmának sono stati sparati perché sanno che questa sarà la conclusione? L’intero suli- principale Szeged GFF- questo parla di rovesciare, ma quando la segretaria ti ha detto, è ordinata: – Prendete l’ZH-t.

Cari amici

Poi striscio, la scrittura calunnioso inviato a me dove lealázott come studente, ha guadato nella mia dignità, e il mio lavoro è un giornalista violata! Non si tratta di scrivere fisionomia sacerdotale trasmesso al Gábor Kozma. Coloro che non hanno risposto alla lettera!

Prima dell’esame finale al giorno Gábor Kozma trasferito Brewery gruppo Torday. secchio Csöbörből-! Avevo 12 anni nel gruppo! La questione ha attirato 2. Dio mi ha aiutato! Ho imparato molto, ergo: ero sicuro di me! Sapevo quello che erano e ho detto lui stesso. (Non Anche se faccio) una parte delle domande esame di Stato sulla B Katekézisről pasztorációról ha detto … interessante – queste discipline non sono ben imparato!

Non abbiamo ancora risolto il problema mentre Thorday invitato 11 studenti e si è congratulato e ha stretto la mano – due membri della dell’esame di Stato – ei risultati resi noti. Naturalmente, ci fu un grande rumore e felicità !! Non è nessuno ha stretto la mano dopo l’esame !!!!

non ho potuto concentrarmi sul mio lavoro! Grazie a Dio il 90% – kibontakoztattam un problema. I laureati hanno lasciato la stanza. Stavo solo pensando che i membri della commissione di esame di Stato, irregolare e almeno tre, ma non più di sette persone da! Due minuti più tardi, ha detto Thorday – fermarsi e lasciare che il resto prendere in! HMM.

L’esame è durato 57 minuti! Il resto era tutto finito tra 5-15 minuti !!! Ho parlato di continuo, non solo ha imparato, ma anche capito il problema e la sua essenza! Ho visto segni di disturbo della commissione giudicatrice – due membri principali.

malvagio sacerdote Brewery senza fare domande, o non osavano! Ma ho aspettato per le domande.

Inviata da Gábor Kozma farcito tre questioni separatamente, attendevano con ansia.

I problemi di formazione biblica sondato . Stavo! La creazione ha cominciato a spiegare i vantaggi della formazione, e ha fatto un parallelo al meraviglioso mondo della creazione e del ruolo di cura di Dio questo termine. Venti minuti di silenzio, la mia voce tagliare i salari di paura – e si sentiva la vicinanza di Dio, ha sorriso e incoraggiato! Ha dato la forza contro i malfattori! Siamo rimasti stupiti. Ho visto l’impotenza ha notato.

Ho pensato che lo spirito dell ‘Università di Szeged, “Anthony viaggia insegnato Horger (ta) al Szeged GFF. Lui galleggiava, e rise sardonico. József Attila ha visto la sua faccia quando Ta-Ni-interpretato dal male Hörger. Attila dimostrato che ha superato perfetto! Poeta è diventato uno dei migliori giocatori al mondo, ma già era ancora …

Due domande sono venuti , ma solo kamuból. Ho visto la confusione negli occhi.

Quando ho detto che il trio apprezzare il megvédésemet laurea, la mia testa era piena di merda. Ho chiesto:
– Beírták- già un biglietto.
– Perché? – Il volume indicato paura
– Voglio chiedere! – Ho detto con fermezza!
– Sì, voi! Media! – E ghigno forzato apparve sul suo volto.

Mi sono ricordato versione di valutazione descritto tesi di Gabor Kozma padrone! Il consulente – supporto találkoztunk- stato due volte confinato che sono soddisfatto di tutto, poi ha perso in un due carenza di corrette. Questo è tutto.

valutazione – lettera – ha elencato gli “errori”. Ho visto dietro il significato del testo – a Dio piacendo – che ha indicato birra vi proteggerà anche contro gli studenti!

Presidente del Torday bordo è stato sostituito verso il basso il Rettore dalla sua posizione corrente senza preavviso!

Perché non avete il coraggio prendere la tua opinione Attila? E ‘stata una grande opportunità, ma non hai vissuto con esso … si meritano il vostro destino. Dio non dimentica … Gesù, più si apprezzano le persone che apertamente le loro opinioni, così setét ululato nascondiglio …

non ha superato la mia laurea – non sono andato alla cerimonia di consegna perché non ho voglia di stringere la mano con il signor Gábor Kozma. E i due sorridendo sardonicamente prete, il quale io non sono adatto per qualsiasi sacerdote o insegnante !!

2016, 23 giugno

UI (!), So cosa aspettarmi, ma spero che questa confessione, indipendentemente dal pubblico ma merita una Messa

Istvan Laszlo Olah
Religione prezzo – corsi educatore MA in Szeged Ferenc Gál era uno studente presso il Collegio

Leave a Reply 1084 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: