< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Kóbor kutyák tartják rettegésben Baksot, avagy nincs törvény((( Stray dogs are kept in fear Baksi, or there is no law

| Mobile | RSS

Kóbor kutyák tartják rettegésben Baksot, avagy nincs törvény((( Stray dogs are kept in fear Baksi, or there is no law

2016. július 8. | hozzászólás | Közélet

Kóbor kutyák tartják rettegésben Baksot, avagy nincs törvény

Belső információ alapján Búza Zsolt faluvezető rettegésben tölti a minden napjait. Fél, határozottan fél! Már nem tudja, kinek mit mond, kinek mit ígért! A nem létező barátai is elhagyták.

Megviselték a bírósági vizsgálat (ok), ami ellene van folyamatban. BETEG! Ezen NEM lehet csodálkozni. Minden ilyen autoriter vezetőt megviselik a hétköznapi dolgok, nem tud örülni az életnek. Habitusa remegő lábakat jelez.

Kizavarja az állampolgárokat a hivatalból, akik birtokháborítást, vagy feketemunkát, álvállalkozásokat – szobafestő, autószerelő, asztalos…stb – szerettek volna bejelenteni. Azzal az indokkal, zavarta ki a választóit – hogy ez nem a hivatal feladata… Búza Úr…akkor kinek a feladata?

Amikor megválasztották, azt ígérte: – betartja a törvényeket, szabálysértési eljárásokat kezdeményez a feketemunkások, adócsalók, segédmunkások ellen, pl. akik mindent szerelnek…stb.

Az ígéretét – belső információ alapján – már akkor tudta, hogy nem fogja betartani. Szembe megy az alkotmány előírásaival.

Itt van mindjárt az érettségi bizonyítási lehetősége. Önt nem tartják nyílván a Déri Miksa Középiskolában érettségizettek között.

Nem jobb lenne bebizonyítani, megállítani a találgatásokat…Ám Ön erre alkalmatlan, mivel fél, hogy az igazság kiderül… a bíróságra sem mert eljönni, hanem maga helyett a jegyzőt, s annak titkárnőjét delegálta. (?) Ezt a rossz döntése sajnos a betegségére, félelmére utal. Ön nem alkalmas vezetőnek, nemhogy polgármesternek!

Ön soha nem dolgozott „irodában” – hisz nem is volt végzettsége, sem gyakorlata…meg van-e a nyomdász szakmunkás bizonyítványa???

Az Ön ’királysága” alatt hány szabálysértési eljárást kezdeményezett birtokháborítás, valamint a feketemunka, adócsalás tárgyában. Hogy mer szembe nézni a választóival.

A csatornázási pénzek nem visszafizetése is kemény menet lesz Önnek!

Sajnálom, hogy beteg! A képviselő testületnek meg kell vonni a bizalmat s felmenteni a polgármesteri beosztása alól, még mielőtt komolyabb problémái nem lesznek, Önnek vagy a hivatalnak (Ezt belső információ) Kezeltetnie kellene magát. Ezt tiszta szívből jelentem ki. A beosztásának „hatalmával” visszaél. Nemcsak jogai vannak, hanem kötelességei is. Ezt felfogja?

Előbb vagy utóbb bíróság elé fog állni. A hatalmat a falu gazdasági, szociális, kulturális, történelmi fejlődésének kellett volna alávetnie.

Ön nem tudja, hogy nincsenek barátai. Ön csak ezt képzeli. Szeretne – politikai- barátokat…

Tudja, Búza Úr, ezt ki kell érdemelni.

Gyermekkorban alakulnak ki a barátságok. Azonban Önnek akkor sem voltak barátai. Ezt az információt Ön osztotta meg velem? – emlékszik!

Mondjon le! – és utólag sem szégyen, hogy alkalmatlan volt erre beosztásra. Jobb későn, mint soha!

Tudom ajánlani Isten szeretetét, Jézus, segítő szándékát. Próbáljon közelíteni Istenhez s engedje, hogy megfogja a kezét! Önnek nincs hite! Minden ilyen pogány vesztes lesz, mivel a legjobb barátai, Isten- Jézus –Szentlélek- segítő készségét nem ismeri fel…

“”Az Aldi olcsó””
2016, június 08
oli

Stray dogs are kept in fear Baksi, or there is no law

Wheat Zsolt terrorizing a village chief spends his based Inside Information. Party strongly parties! You do not know what everyone says what everyone promised! The non-existent, leaving his friends.

worn a judicial inquiry (s), which is pending against him. PATIENT! In no wonder. Each of these authoritarian leader worn everyday things you can not enjoy life. Habitus indicates a shaky legs.

Kizavarja citizens officio who trespass or illegal work at enterprises – they wanted to announce – painter, mechanic, carpenter, etc …. On the ground disturbed by the voters – that is not the role of the agency … Wheat Lord … who will be responsible?

When he was elected, he promised: – abide by the laws, initiate infringement procedures against black workers, tax evaders, unskilled workers, for example. who installed everything … etc.

The promise – the basis of inside information – you already know that you will not keep. It goes against the provisions of the Constitution.

Country has the maturity of proof. They do not register within the Déri Miksa Secondary School Secondary Education.

It would be better not to prove to stop the speculation … But you are unsuitable, as half that reveals the truth … because they did not come to court, but in his place the note, and its secretary nominee. (?) This is a bad decision, unfortunately, the illness, the fear refers. You are not capable leader, not the mayor!

You’ve never worked “office” – he believes there was no education, no experience … it is in the printer’s apprenticeship certificate ???

Your during the ‘kingdom’ How many infringement procedures initiated trespassing and illegal work, the subject of tax evasion. How dare face the electorate with.

The drain money will not repay you train hard!

Sorry to be patient! The representative body should be involved in trust and be relieved of the position of mayor, before more serious problems will not, you or the office (this inside information) should management service itself. This I say with all my heart. The positions of “power” is abusive. Not only have rights but also duties. This trap?

Sooner or later it will be brought to justice. The power was bound to subject the economic, social, cultural and historical development of the village.

You do not know to no friends. You can only imagine this. Want – political friends …

Do you know, Mr. Wheat , this has to be earned.

Childhood friendships are formed. However, they will not have any friends. This information you shared with me? – Remember!

Say it! – And subsequently no shame that he was unfit for the post. Better late than never!

I would recommend the love of God, Jesus, helping intention. Try to approach God and let her hand! You do not have faith! All nations will be such a loser, as the best friends of God-Jesus -Szentlélek- helpfulness does not recognize …

2016, June 08
oli

Leave a Reply 945 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: