szerző:

Felszólították Semjén Zsoltot és egykori témavezetőjét, Molnár Attila Károlyt az ELTE professzorai: tisztázzák, hogyan kerültek a politikus 1992-ben írt szakdolgozatába azok a szövegek, melyeket a konzulens is publikált és a magáénak vall. A 12 professzor – többek között Semjén volt tanárai – szerint mindaddig, amíg ezt a kérdést nem válaszolják meg, a szakdolgozat nem tekinthető érvényesnek. Szombaton Semjén visszautasította az “etikai vádakat” és az oktatóit hibáztatta, amiért 20 évvel ezelőtt nem jelezték neki, hogy tudományetikai problémák merültek fel a dolgozatával kapcsolatban.

„Mélyen elítéli” 12 professzor azt a magatartást, amit Semjén Zsolt 1992-es szociológia szakdolgozata ügyében az ELTE Társadalomtudományi Kara tapasztalt. „Meggyőződésünk, hogy az ügy nem tekinthető mindaddig lezártnak, amíg a két szereplő nem tisztázza nyilvánosan a felelősség kérdését. Ameddig ez nem történik meg, a professzorok szakmai szempontból a szakdolgozatot nem tekintik érvényes munkának” – olvasható az ELTE Társadalomtudományi Karának (TÁTK) honlapján közzétett nyilatkozatban.

Az ELTE Társadalomtudományi Kara november 29-én indított vizsgálatot, miután a hvg.hu arról írt, Semjén Zsolt szociológia szakdolgozatának „második javított kiadás” feliratú változatában 14-15 oldalnyi szöveg azonos szakdolgozati témavezetője, Molnár Attila egy 1992-es és egy 1993-as tanulmányának szövegével. A kar dékánja múlt pénteken ismertette a háromtagú vizsgálóbizottság jelentését, amely kimondta, hogy Semjén „súlyos tudományos-etikai vétséget” követett el, de Tausz Katalin azt is leszögezte, hogy további hivatalos lépéseket az eljárásjogi szabályok szerint nem tehetnek, mert szerinte nincs olyan előírás, amely útmutatást adna olyan esetekre, amikor évekkel később, utólag derül ki egy szakdolgozatról, hogy szabálytalanul készült.

Semjén Zsolt helyett az ELTE-s professzorok levelére Havasi Bertalan reagált. “Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szombaton a teljes magyar nyilvánosság előtt kifejtette a témával kapcsolatos álláspontját. Korábbi nyilatkozatának megfelelően az ügyet véglegesen lezártnak tekinti” – írta közleményében, amelyet a Miniszterelnök Sajtóiroda vezetőjeként jegyzett.

Egykori tanárai is elítélik

„Bárki is követte el ezt a vétséget – a szakdolgozó, a konzulens, vagy mindketten együtt –, az ügy sérti az oktatás és a tudományos kutatás erkölcsi alapjait. Az ilyen vétség nem évül el, és erkölcsi megítélése nem igényel külön szabályozást” – fogalmaz az a közlemény, melyet az ELTE Társadalomtudományi Karának 12 professzora írt alá.

Az aláírók között van többek között Fokasz Nikosz tanszékvezető, aki a kilencvenes évek elején több féléven keresztül volt Semjén oktatója, illetve Huszár Tibor, aki Semjén államvizsga-bizottságának elnöke – és a Szociológia Intézet vezetője – volt 1992-ben, valamint Ferge Zsuzsa, Gyáni Gábor, Halmai Gábor, Orosz Éva, Örkény Antal, Pete Péter, Rudas Tamás, Sík Endre, Somlai Péter és Székelyi Mária.

Semjén Zsolt 1992-es szakdolgozata – javított változat
© Stiller Ákos

A vizsgálóbizottság december 3-i jelentése mindössze azt állapította meg, hogy Semjén és Molnár szövegei között jelentős átfedés van. Tausz a pénteki sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, azt nem tisztázták, ki a szerző, szerinte az érintetteknek ezt egymás közt kell megbeszélniük. Semjén egy nappal később sajtónyilatkozatot tett, melyben azt állította, a vitatott szövegeket az oktatóknak ismerniük kellett, „ha bármilyen tudományetikai probléma lett volna, miért nem akkor jelezték”, nem érti, miért utólag állítják „pellengérre”.

Ugyanakkor még aznap megszólalt Molnár is, aki a Mandineren megjelent rövid írásában azt állította, ő csak a szakdolgozat első változatát látta – és adott rá jeles érdemjegyet –, a kiegészített, „javított” változatot nem mutatták meg neki, így nem tudott arról, hogy milyen új szövegrészek kerültek bele. Molnár korábban azt írta szintén a Mandineren, már többször végzett közös kutatásokat a hallgatóival, de az 1992-ben és 1993-ban publikált szövegei az ő írásai, soha nem másolta tanítványai munkáit.

A keddi közlemény szerint “az az általánosságban megfogalmazott vád, amely szerint a Társadalomtudományi Kar oktatóinak útmutatása alapján jött létre a szövegazonosság, besározza a sok ezer tisztességes munkával elkészített szakdolgozatot és a kar becsületét”.

Mint arról a hvg.hu korábban beszámolt, a szakdolgozat első változata vitát váltott ki 1992-ben az ELTE-n, mert az egyik felkért bíráló, egy neves szektakutató vallásszociológus elégtelent, Semjén konzulense, Molnár pedig jelest adott a dolgozatára. Az ellentmondást feloldandó egy harmadik bírálót kértek fel, végül a négyes érdemjegy került Semjén leckekönyvébe.

A politikus állítása – mely szerint az oktatók szólhattak volna már akkor neki – ellentmondásos, hiszen az eddigi nyilatkozatok alapján úgy tűnik, Molnár nem látta a szöveget, tehát nem tiltakozhatott a szövegátvételek ellen, ugyanakkor az említett írások a szakdolgozat benyújtásával vagy egy időben, vagy később jelentek meg, tehát a többi oktató sem tudhatott arról, hogy azok honnan kerültek Semjén dolgozatába.

A hvg.hu két hete számolt be arról, hogy a miniszterelnök-helyettesnek a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián 1991-ben megvédett teológiai disszertációja közel 40 százalékban magyar, német és angol nyelvű források megfelelő forrásmegjelölés nélküli átvételén alapszik.

Egy nappal később pedig arról írtunk, hogy Semjén az ELTE-n 1992-ben megvédett szociológiai szakdolgozata jelentős átfedést mutat az egy évvel korábbi teológiai értekezésével, továbbá olyan részeket is tartalmaz, amelyek megfelelő forrásmegjelölés nélküli szövegátvételek más, magyar és idegen nyelvű forrásokból. Tausz Katalin pénteken azt nyilatkozta, miután a szerzői jogi törvény nem tartalmaz az önplágiumra vonatkozó rendelkezéseket, ezért azt nem vizsgálták, hogy Semjén a szociológia szakdolgozatában mennyit merített a disszertációjából.

forrás:hvg.hu

Semjén documentos se consideran no válidos profesores ELTE
Dios bendiga y proteja portal de noticias internacionales Hungría www.fecsego.eu!

países www.fecsego.eu 1OO en todos los continentes
países www.fecsego.eu 1OO en todos los continentes

autor:
hvg.hu

Procediendo temas Semjén Zsolt y ex líder profesores Attila Molnar Károly Eötvös: aclarar cómo los políticos se han escrito en 1992 szakdolgozatába esos textos, que fueron publicados en la propiedad de la consultora es la religión. Los 12 profesores – incluidos los maestros se Semjén – de acuerdo, siempre y cuando esto no responde a la pregunta, la tesis no se considera válida. Semjén rechazó hoy las acusaciones “ética” y culpó a los maestros por ser hace 20 años, se dio ninguna indicación de que había problemas en ética de la ciencia del ensayo.

“Condena enérgicamente” el comportamiento de los profesores 12 cuyo caso Semjén Zsolt 1992 sociología tesis de la Facultad de Ciencias Sociales de ELTE experimentado. “Creemos que el caso no puede considerarse cerrado mientras los dos cotizada en bolsa no aclara la cuestión de la responsabilidad. Mientras esto no ocurra, los profesores punto de vista profesional, la tesis no se considera una obra válida “- leer un comunicado emitido en la Facultad de Ciencias Sociales ELTE (TÁTK) sitio web.

ELTE Facultad de Ciencias Sociales el 29 de noviembre inició una investigación después de que el hvg.hu escribió el Salmo Semjén etiquetado versión de la tesis de sociología de la “segunda edición revisada” de 14-15 páginas de texto del mismo director de tesis, Attila Molnar es un 1992 y un 1993 estudio del texto. El Decano de la Facultad el pasado viernes presentó el informe de la comisión de investigación de tres miembros, que sostenía que Semjén “grandes delitos científicos y éticos” comprometidos, pero Catalina Tausz también indicó que una mayor acción oficial no puede discriminar de acuerdo con las normas de procedimiento, con el argumento de que no hay ningún requisito, para proporcionar orientación en los casos en que, años más tarde, de acuerdo con un szakdolgozatról más tarde que hizo incorrectamente.

Semjén Sal en lugar de profesores ELTE Bertalan Havasi respondieron a la carta. “. El primer ministro Semjén Zsolt expresó hoy su posición sobre este tema, de acuerdo con las declaraciones anteriores en frente de todo el público húngaro considera el asunto cerrado de forma permanente” – declaración, que citó al primer ministro como jefe de la oficina de prensa escrita.

Ex profesor condenado

“El que cometió este delito – el personal profesional, el consultor, o ambos juntos – el caso viola los fundamentos morales de la educación y la investigación científica. Tal delito no caduca, y el juicio moral no requiere la normativa especial “- lee la notificación firmada por la Facultad de Ciencias Sociales ELTE profesor 12.

Entre los firmantes, entre ellos Nikos Fokas jefe de departamento, que a principios de los años noventa fue durante varios semestres Semjén instructor y Tibor Huszar, quien es presidente del comité de examen Semjén Estado – fue en 1992, y Zsuzsa Ferge Gabor gyani – y director del Instituto de Sociología Gabor Halmai, Rusia Eva Antal Örkény, Pete Péter Tamás Rudas, Endre Sik, Somlai Peter y Mary Székelyi.
Zsolt Semjén 1.992 tesis – Revisión
© Akos Stiller

Una comisión de investigación está a sólo 3 de diciembre de encontró que existe una considerable superposición entre Semjén Molnar y textos. rueda de prensa de Tausz viernes, dijo, no se aclara, el autor piensa que los interesados deben hablar entre sí. Semjén un día más tarde en un comunicado de prensa en el que se reivindica tenía los instructores de texto en disputa para realizar “si no hubiera habido ningún problema científico ético, ¿por qué no indicado”, no entiende por qué decir después “vergüenza”.

Al mismo tiempo, en el mismo día, dijo Molnar, que es el cojín apareció breves escritos afirmaron que sólo vio la primera versión de la tesis – y le dieron un excelente grado – y complementados, una versión “mejorada” no se ha demostrado que él por lo que no podía estar seguro de que lo los nuevos elementos se han incluido. Molnar también escribió previamente un cojín, he llevado a cabo una investigación conjunta en varias ocasiones con los estudiantes, pero los textos publicados en 1992 y 1993 por sus escritos, nunca copiado las obras de sus alumnos.

De acuerdo con el anuncio del martes “generalmente se formula acusación de que provenía de la Facultad de Ciencias Sociales instructores directrices identidad del texto establecidos, besározza los miles de trabajo decente y una tesis preparada honor de la facultad.”

Como se desprende de hvg.hu se informó anteriormente, la primera versión de la tesis ha suscitado polémica en 1992 en ELTE, como un crítico le preguntó, sociólogo reconocido investigador de la religión insatisfactoria culto, consultor Semjén, Molnar dio el dolgozatára ilustre. La contradicción se disuelve por un tercer revisor se le pidió, finalmente tomó el libro Semjén lección de grado cuatro.

El político afirma – que diría que dentro de los formadores ya para él – contradictoria, porque sobre la base de declaraciones hasta el momento parece Molnar no vio el texto, en lugar de protesta contra la szövegátvételek, mientras que escribir una tesis mediante la presentación o en un momento o más adelante al parecer, por lo tanto, el otro instructor no haber sabido que eran de dolgozatába Semjén.

El hvg.hu informó hace dos semanas que el adjunto Peter Academia Teológica Católica Pázmány primer ministro en 1991 defendió su tesis teológica casi el 40 por ciento de la transposición de la húngara, fuentes de alemán e inglés sin la debida atribución se basa.

Un día después, el que escribió que Semjén en la Universidad Eötvös Loránd en 1992 defendió la tesis sociológica muestra una considerable superposición con el año anterior por el tratado teológico, también contiene partes que szövegátvételek sin la debida atribución de otras fuentes húngaras y extranjeras. Catalina dijo Tausz viernes después de la Ley de Derecho de Autor no contiene disposiciones para önplágiumra, por lo que no se ha estudiado tesis de sociología Semjén mucho más inmerso en el disszertációjából.

Fuente: hvg.hu