< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: A szovjetek fel akarták olvasztani a sarkvidéket)) The Soviets wanted to melt in the Arctic

| Mobile | RSS

A szovjetek fel akarták olvasztani a sarkvidéket)) The Soviets wanted to melt in the Arctic

2016. július 28. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

A szovjetek fel akarták olvasztani a sarkvidéket

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

A 21. század egyik legsúlyosabb globális problémája a klímaváltozás. A felmelegedés ellen sokan, sokféle eszközzel próbálnak tenni, abba most ne menjünk bele, hogy ezeknek mennyi gyakorlati hatásuk van. Mindenesetre ez is elképesztően nagy lépés előre ahhoz képest, hogy alig ötven éve a Szovjetunióban még egészen komoly tervek születtek a klíma mesterséges felmelegítésére.

A szovjetek (és most az oroszok) hatalmas földterülettel, és abban óriási ásványkincsekkel rendelkeznek. Csakhogy ezek nagy része Szibéria permafroszt által uralt területein van, és a betonkeménnyé fagyott talajba elég körülményes dolog olajkutat fúrni. A hatvanas években a Szovjetunió egyik vezető tudósa, a Sztálin-díjjal kitüntetett Pert Mihajlovics Boriszov egészen hajmeresztő tervet eszelt ki ennek a problémának az áthidalására. Nagy vonalakban úgy hangzott, hogy építsenek egy gigászi gátat a Bering-szorosba, aminek hatására megváltoznak az óceáni áramlatok, a trópusokról meleg víz áramlik az északi sarkvidékre, Szibéria felolvad, a Szovjetunió pedig hatalmas termőföldekkel, és rengeteg kitermelhető nyersanyaggal lesz gazdagabb. Ez nagyjából annyira hangzik őrültnek, mint egy James Bond-film főgonoszának világhódító terve, viszont mindenki komolyan vette, egészen addig, míg ki nem derült, hogy mennyibe kerülne.

Boriszov egy 70 kilométer széles, 60 méter magas gátat képzelt el, ami összekötné Alaszkát Kamcsatkával. A gigantikus vasbeton építmény funkciója az lett volna, hogy útját állja a tengeráramlatnak, és a gátra szerelt hatalmas propellerekkel átszivattyúzza a Jeges-tenger hideg vizét a Csendes-óceánba. Ezeket egy direkt erre a célra felhúzott 2000 megawattos, vagyis a mai paksi erőművel azonos kapacitású atomerőmű látta volna el energiával. Mindez a túloldalon megváltoztatja a Golf-áramlat nyomvonalát, és az Atlanti-óceánból meleg vizet juttat a sarkvidékre, három év alatt mintegy 145 ezer köbkilométernyit. A nagyjából hat és fél fokot melegedő víz felolvasztja a jégbe fagyott Szibériát, és az egész északi féltekére kellemes időjárást hoz. Legalábbis ez volt az elmélet.
04 25 2013 russia-dam

A szovjet tudós tisztában volt vele, hogy mennyire grandiózus a terve, ezért nem is szászázalékosan szovjet projektként képzelte el, hanem a mesterséges klímaváltozás által érintett országokkal, az USA-val, Kanadával, Japánnal, és a skandináv országokkal közös vállalkozásként. Amerikában meglepően komolyan vették az ötletet, 1959-ben a Popular Mechanics magazin érdekes, bár kockázatos projektként írt róla, az 1960-as elnökválasztási kampányban pedig mindkét jelölt, Nixon és Kennedy is úgy reagált rá, mint olyan ötlet, ami mindenképpen megéri a további kutatásokat, és a szovjet-amerikai együttműködés kiterjesztését.

Boriszov becslése szerint a gát felépítése két évbe és 51 milliárd rubelbe került volna, ez mai pénzben számítva 138 milliárd dollárnak felel meg. Ami rengeteg pénz, de ha belegondolunk, pár évtizeddel később a nemzetközi űrállomás ennál kicsit még többől épült meg, és ma az Apple-nek nagyjából másfélszer ekkora a készpénztartaléka. Az építkezéshez végül a politikai akarat nem volt meg, Boriszov később keresűen úgy fogalmazott egy interjúban, hogy a világ vezetői annyira a fagyos politikai klíma felmelegítésére figyelnek, hogy észre sem veszik, hogy ha az időjárással tennék ugyanezt, az rögtön elhozná a világbékét és a globális jólétet.
df9e8d1c71597ef2e6e26098c2a60175

A terv persze végül nem valósult meg, de ironikus módon ma a tudósok úgy számolnak, hogy a globális felmelegedés hatására Szibéria permafroszt alatt levő területe 30 százalékkal fog csökkenni 2050-re.

forrás:index.hu

The Soviets wanted to melt in the Arctic

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]

www.fecsego.eu international news Good!

One of the most serious global challenges of the 21st century by climate change. Against Warming many people trying to make a variety of means, stop now will not get into that much these practical effects. In any case, this is an incredibly big step forward compared to more than fifty years ago in the Soviet Union is still quite serious plans were artificially heating up the climate.

The Soviet (and now Russian) vast land and huge mineral resources in that area. But most of them are dominated by permafrost regions of Siberia and the frozen soil betonkeménnyé pretty difficult thing to drill oil wells. In the sixties the Soviet Union, one of the leading scientists of the Stalin Prize Pert Mikhailovich Borisov quite hair-raising plan devised to overcome this problem. Broadly it sounded to build a gigantic dam across the Bering Strait causing changes in ocean currents from the tropics warm water flows into the Arctic region, Siberia melts, the Soviet Union, the vast land with, and plenty of exploitable raw materials will be more prosperous. This is about as crazy it sounds like a James Bond movie villain’s plan to conquer the world, but everyone took it seriously, until he found out how much it would cost.

Borisov is a 70-kilometer-wide, 60-meter-high dam imagined, which would connect Alaska to Kamchatka. A gigantic concrete structure of the function would have been to stand in the way of the sea stream and dam huge propellers mounted pumped cold water from the Arctic Ocean to the Pacific Ocean. They had seen a spot tucked away energy for this purpose in 2000-megawatt power plant in Paks that today’s nuclear power plant of the same capacity. All this change on the other side of the path of the Gulf Stream, a warm ocean and the Atlantic water into the Arctic, over three years, approximately 145 thousand köbkilométernyit. The roughly six and a half degrees warmer water melts the ice frozen in Siberia and the entire northern hemisphere brings pleasant weather. At least that was the theory.
04 25 2013 Russia-dam

The Soviet scientists knew how grandiose the plan and should not be imagined szászázalékosan Soviet project, but as countries affected by man-made climate change, the US, Canada, Japan and the Scandinavian countries as a joint venture. America is surprisingly took seriously the idea in 1959, Popular Mechanics magazine is interesting, though risky project as written about in the 1960 presidential campaign by both candidates, Nixon and Kennedy reacted to it as an idea, which is definitely worth further research and the extension of the Soviet-American cooperation.

Borisov has estimated that construction of the dam would have been two years and 51 billion rubles, this is from today’s money equivalent to 138 billion dollars. What a lot of money, but if you think about it, a few decades later, the International Space Station is still little more of ennál built, and today Apple has about one and a half times the cash reserve of this size. The building finally the political will was not it, Borisov later keresűen had this to say in an interview that the world’s leaders as the frosty political climate is heating up watching that do not realize that if the weather would do the same, to immediately bring to the world peace and global prosperity.
df9e8d1c71597ef2e6e26098c2a60175

The plan was never realized, of course, but ironically today, the scientists calculate that an area of ​​permafrost in Siberia under the influence of global warming will be reduced by 30 percent by 2050.

Source: index.hu

Leave a Reply 3127 megnézve, 1 alkalommal mai nap |