< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Kötelességünk foglalkozni a szovjet fogságba esett magyar katonák szomorú sorsával))) It is our duty to deal with the Soviet-Hungarian soldiers taken prisoner sad fate

| Mobile | RSS

Kötelességünk foglalkozni a szovjet fogságba esett magyar katonák szomorú sorsával))) It is our duty to deal with the Soviet-Hungarian soldiers taken prisoner sad fate

2016. augusztus 23. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Kötelességünk foglalkozni a szovjet fogságba esett magyar katonák szomorú sorsával

Kötelességünk szembenézni a múlt gyötrelmes fejezetével, foglalkozni kell a szovjet fogságba esett magyar katonák sorsával – mondta Vargha Tamás a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján.

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megnyitotta a Gulág-emlékév keretében rendezett, Elhurcolva – távol a hazától – magyar katonák szovjet fogságban 1941-1955 című kiállítást.

Vargha Tamás kiemelte: “az iskolai oktatást, a közvéleményt évtizedeken át irányító ideológiai erőszak” miatt a rendszerváltást követő történelmi kutatások, nyilvánosságra került tények ellenére még mindig kevéssé ismert témáról van szó, ezért fontos a most megnyílt kiállítás, amely a hazától távolra sodródott katonák életének, szomorú sorsának dokumentálása.

Az államtitkár kifejtette: míg a második világháborúban elesett szovjet katonáknak hősi emlékműveket állítottak, emlékező beszédeket mondtak, a magyar katonáknak nem állítottak háborús emlékműveket, nem tisztelegtek emlékük előtt. Nem lehetett beszélni sem a magyar hadifoglyokról, a kényszermunkásokról, ahogyan nem beszélhettek szenvedéseikről a túlélők sem, akik “a földi pokolból hazatérhettek”. A több mint 300 ezer hazatérő hadifogolynak hallgatást kellett fogadnia, és “másodrendű állampolgárrá degradálódtak”.

Vargha Tamás úgy fogalmazott, a magyar honvédség történetének egy tragikus fejezetéről van szó, a hadifogság nyomorúságáról, a katonaélet legsötétebb oldaláról.

A kiállításmegnyitó után ünnepségen adtak át emléklapokat a gulágot túlélőknek.

A rendezvényen Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára azt mondta: azok a magyarok, akik a gulágra kerültek, “bűn nélküli büntetésüket” töltötték ott, és elég volt egy tragikus véletlen ahhoz, hogy elvigyék őket, semmit nem kellett elkövetniük érte, még a rendszert sem kellett bírálni hozzá.

Véleménye szerint a túlélőknek nem csak a gulágon töltött évek hiányoznak, hazatérésük után nehézségekkel kellett szembesülniük, nem léphettek előre, nem kaphattak munkát, így lényegében az egész életüket vették el.

Az államtitkár hangsúlyozta: az emberiesség minimuma időről időre fejet hajtani azok előtt, akik nem tértek vissza, és kifejezni nagyrabecsülésünket azoknak, akik hazatértek. Azok a túlélők, akik most itt vannak, “az egész Szovjetuniót túlélték”, így végül ők győztek – mutatott rá. Hozzáfűzte: de vannak, akik nem élték meg a rendszerváltást, és így nem láthatták, hogy végül az igazság diadalmaskodott.

Rétvári Bence kijelentette: minden évben ki kell mondani, hogy az elhurcoltak az igazság oldalán álltak, meg kell adni nekik a tiszteletet, amiért egy reménytelen helyzetben kitartottak. Fontos a megemlékezés ma, a 20. századi európai totalitárius diktatúrák emléknapján – tette hozzá.

Az államtitkár szerint mindig, mindenhol, ahol a kommunizmus hatalomra került, jöttek a gulágok, a kivégzések, az internálások, a deportálások. Lényeges, hogy az alaptörvény el nem évülővé tette azokat a bűncselekményeket, amelyeket az elhurcoltak ellen elkövettek, és szigorúan büntetik e bűncselekmények tagadását is – közölte.

A szervezők tájékoztatása szerint a most megnyitott tárlat a hadifogságba esett honvédekre és a hadifogolytáborokból – többnyire koholt vádak alapján történt elítélésüket követően -kényszermunkatáborokba átszállított katonákra összpontosít.

Magyarországnak a Szovjetunió elleni hadba lépése után már 1941-től egyre nagyobb számban estek szovjet hadifogságba magyar honvédek, továbbá 1944-1945-ben folyamatosan hurcoltak el civil lakosokat is az országból. A kutatások mai állása szerint mintegy 600 ezerre tehető azoknak a magyar állampolgároknak a száma, akik szovjet fogságba kerültek, és megközelítőleg egyharmaduk civil volt.

A szovjet lágerekre általában elégtelen elhelyezés, gyatra élelmezés, elviselhetetlen higiénés feltételek, kezdetleges vagy hiányzó egészségügyi ellátás, a hideg időben gyenge fűtés és a nehéz fizikai munka volt jellemző.

A Szovjetunióból 1948-ig hazaérkezett a túlélő magyarok zöme, az utolsó szervezett transzport 1955-ben érkezett. Az országban 220-270 ezer magyar halhatott meg, a korabeli szovjet források azonban alig több mint 60 ezer magyar elhalálozását mutatják.

(MTI; kormany.hu)

It is our duty to deal with the Soviet-Hungarian soldiers taken prisoner sad fate

It is our duty to confront painful chapters of the past, to deal with the Hungarian soldiers captured Soviet fate – said Tamás Vargha European Day of totalitarian dictatorships victims.

State Secretary of the Ministry of Defense of the Parliament of Military History Institute and Museum opened Gulag held as part of the commemorative year, Abduction – away from the Hazától – Hungarian soldiers in Soviet captivity exhibition entitled 1941-1955.

Tamás Vargha emphasized because “education in schools, the general public for decades ZIP ideological violence” historical research, published after the transition has been, despite the facts are still little known subject is so important to the recently opened exhibition, which Hazától far adrift soldiers lives sad fate of documentation.

The Secretary of State explained that while the Soviet soldiers killed in World War II were heroic memorials, memory speeches, the Hungarian soldiers were not war memorials, not saluted their memory. He could not speak any Hungarian prisoners of war, forced laborers, as they could not speak any suffering of the survivors who were “hell on earth could return home.” With more than 300 thousand prisoners of war returning home he listening had to accept and “second-class citizen degraded.”

Tamás Vargha had this to say, the Hungarian army in the history of a tragic chapter is about a prisoner of war, misery, the darkest side of military life.

After the exhibition opening ceremony were handed over commemorative plates to the Gulag survivors.

The event Rétvári Bence, Minister of State for Emmi Parliament said those Hungarians who were in the gulag, “without sin be punished,” they spent there, and it was quite a tragic coincidence to take them, nothing had to commit it, even with the system It did not have to criticize him.

In its view, the survivors of the Gulag not only spent years missing after their return had to face difficulties, could not go forward, must not have work, so basically took the rest of their lives.

The secretary of state stressed that a minimum of humanity from time to time to pay tribute to those who did not return, and express appreciation to those who have returned home. Those survivors who are here now, “the entire Soviet Union survived,” so they eventually won – she pointed out. He added: but there are those who did not experience a change of regime, and therefore could not see that the truth finally prevailed.

Rétvári Bence stated that every year has to be said, were deported to the side of justice, they must give them the respect they held for a hopeless situation. It is important commemoration today, totalitarian dictatorships of the 20th century European day of remembrance – he added.

According to the Secretary of State is always, wherever communism came to power, came to the Gulag, the killings, internments, deportations. It is essential that the Basic Law did not évülővé the crimes that are committed against the deportees, and strictly punish denial of these crimes – he said.

According to information provided by the organizers of the exhibition is now open to the fallen soldiers are taken prisoner and prisoner of war camps – mostly on the basis of trumped-up charges after -kényszermunkatáborokba transferred sentenced focuses on the soldiers.

After Hungary’s entry into the war against the Soviet Union in 1941 has been a growing number of Soviet prisoners of war have fallen Hungarian soldiers, and continually 1944-1945 abducted civilians were also of the country. The present state of research, a third of them were about 600 thousand estimated the number of Hungarian citizens who were in Soviet captivity, and about civil.

The Soviet camps is generally inadequate accommodation, poor nutrition, hygiene conditions are intolerable, rudimentary or no health care, poor heating in cold weather and heavy physical work was typical.

The Soviet Union until 1948 was home most of the surviving Hungarians, the last organized transport arrived in 1955. 220-270 thousand Hungarians in the country have died, but the contemporary Soviet sources show a little more than 60 thousand Hungarian death.

(MTI; kormany.hu)

Leave a Reply 97 megnézve, 1 alkalommal mai nap |