< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Baksi taggyűlés a csatornázási pénzek miatt, avagy hazug Búza takarodj skandáltak a Baksiak/Miniszterelnök Úr figyelem!))) Baksi members’ meeting because of a sewerage money, or get out of wheat lying chanted the Baksiak / Prime Minister of attention!

| Mobile | RSS

Baksi taggyűlés a csatornázási pénzek miatt, avagy hazug Búza takarodj skandáltak a Baksiak/Miniszterelnök Úr figyelem!))) Baksi members’ meeting because of a sewerage money, or get out of wheat lying chanted the Baksiak / Prime Minister of attention!

2016. augusztus 31. | hozzászólás | Közélet

Baksi taggyűlés a csatornázási pénzek miatt, avagy hazug Búza takarodj skandáltak a Baksiak/Miniszterelnök Úr figyelem!

Közel 500 ember volt jelen- kíváncsi a Baksi csatornázási pénzek visszafizetési határidejére. Azt suttogják faluszerte, hogy eltűnt a pénz, közel 40 millió Ft. A falakon is lógtak az emberek. Az előtérben valamint az utcán is közel100 ember ácsorgott. Lincs hangulat alakult ki. Búza takarodj, még a faluból is! – skandált a tömeg. A kényúr izzadt, remegett. Most érezte át, eljött a pillanat, le kell mondania!

Baks nem tűri tovább a jellemtelenségét, a folyamatos hazugságait, a kivagyiságát, a beképzeltséget…stb. a köztósztviselők nem járnak be időre dolgozni de van pofikájuk felvenni a bért.

A nép, ha egyszer dönt, ott nem lehet megállás. Olyan jelenléti ívet akartak aláíratni a tisztességes Baksiakkal, ami egy üres lap volt (!) Ki tudja mire akarták felhasználni!

Búza által vezetett, hivatal- megjegyzem Búza sohasem dolgozott irodában, szellemi felkészültsége- gyakorlata nincs, nemhogy a közigazgatásban- arra képtelen volt, hogy egy jelenléti ívet megszerkesszen.

A tömeg őrjöngött a megalázás miatt! Sokan nem merték aláírni az üres papírlapokat. Majdnem dugába dőlt…A bekiabálások tették színessé ezt a romlott helyzetet. Búza dadogott, felkészületlen volt. Egyébként sem ért semmihez. A tömeg egyfolytában kiabált, add vissza a pénzünket, add vissza a pénzünket.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő egy-talán kettő mondatot mondott…nem volt értelme!

Az asztalnál ülők meg sem szólaltak. Jelenlétük a semmivel volt egyenlő!

Búza hazudozott s a feltett kérdésekre nem tudott válaszolni. Az egész Baksi Vízközmű Társaság egy handa- banda szervezet. Olyan tagokból áll, akik nem lehettek volna a vezetőségbe. Többen feltették a kérdéseket, hogy mennyi tiszteletdíjat vettek fel a mi pénzünkből s ki adott erre felhatalmazást. Mikor, ki vagy kik választották meg a vezetőséget? Búza mereven bámult maga elé, s közben szlopálta a hideg ásványvizet. Már több mint egy óra elmúlt, ám egy érdemi mondat nem hangzott el a szájából! A tömeg lázongott Búza takarodj!

A Pistike Kft től – aki a pénzügyi vonalat vitték a Vízközműben – két jelenlévő nem tudott a kérdésekre válaszolni s permanensen figyelte a beteg Búzát. A sorok közül egy hangos kérdés hangzott el – Ki vette fel, ki fizette ki, ki kontrolállta a bevételeket, kiadásokat, talán negyven millió forinttal kevesebb van a kasszában. Válasz nem érkezett a könyvelőktől???

Kérünk egy független könyvvizsgálót – kiabált be egy idősebb férfi- Búza és a bűnbandája ellen, akik a saját pénzükből fizessék ki a prédát. . Búza takarodj!

A taggyűlésnek indult szavazás nem volt! Nem váltották le a bűnbandát. Minden maradt a régiben. Az Országgyűlési képviselő semmiben nem támogatta a szavazóit! Az elnökséget azonnali hatállyal le kellett volna váltani és megalapítani az új kabinetet, és felelősségre vonni Búzát és bűnbandáját.

Búza a feltett kérdésekre továbbiakban sem tudott válaszolni! Mondatai félbe maradtak, félrebeszélt, hazudozott, ahogy szokta, Tőle nem is várható el más. Továbbiakban a hazug Búzába a tömeg belefolytatta szót! Takarodj Búza s add vissza pénzünket.

A lakosság által aláírt meghatalmazást képviselő ügyvéd kijelentette, hogy teljes körű kivizsgálást akarnak, pl. pénzügyi területen, illetve vitatják Búza hitelességét, s nem lehetett volna a társaság elnöke, sem a képviselők, sem a közalkalmazottak, már ez is szabálytalan. A taggyűlést nem lehetett összehozni. Búzának és bűnbandájának le kellett volna mondani és megválasztani egy ideiglenes elnökséget a valódi tagok közül. Itt az a kérdés, a vezetőség vett e fel tiszteletdíjat s mennyit.

A pénzügyi nyilvántartást, a számlákat a bevételi, illetve a kiadási bizonylatokat sem volt hajlandó Búza bemutatni. Az is érdekes, hogy a Pistike Kft nyilvántartása szerint közel 40 millió forint hiányzik. A vezetője nem tudott válaszolni. A tömeg skandált, Búza takarodj!

 

A csatornázási pénzeket – önrész – az EU 95% ban állta a fennmaradt 5%-t a kormány. A polgároknak 200 ezer Ft+ kamatos kamattal kell visszafizetni a befizetett önrészt! Itt nincs mire várni. Búza nem játszhat egy kormányrendelettel! A pénz nem a Baksi önkormányzaté. Ebből semmit nem vonhat le, és nem fizethet ki, mivel ez az állam pénze, illetve a tagoké akiknek vissza jár a teljes önrész!

E- kijelentéseket Hegedűs Lórántné Jobbik országgyűlési képviselő asszony tette itt a baksi fórumon ebben a témában! a rendezvényen megjelent Dudás Zoltán Jobbik megyei alelnöke, illetve Sándorfalva önkormányzati képviselője. Búza nem engedélyezte a képviselő Úr hozzászólását! Ezt Farkas Sándor szó nélkül hagyta!

 

Kialakult egy vita a hazug Búza ás Mihály Margit között, s közben a tömeg ordibálta Búza Takarodj,, még a faluból is. Közben egy idős asszony panaszkodott a jellemtelen Búzának, hogy Ő befizette a csatornázási pénzeket, ám nála nem vezették be s kizavarták a hivatalból. Búza szótlanul állt s remegett.

Add vissza a pénzünket, miből vetted a házaidat, a pesti lakást, az újszegedi házat, kocsikat nyaralókat.

Az utcán is folyt a Búza takarodj, add vissza pénzünket. Ne a mi pénzünkből zabálj s költekezzél.
Elloptad a pénzünket, add vissza.

Több szerv is vizsgálja ezt a tűrhetetlen – tarthatatlan állapotot. Közel 1800 ember kuporgatott pénzéről van szó. Többen kénytelenek voltak éhezni, hogy tudják fizetni a havi 2000 Ft-ot.
Ebben a helyzetben a Csongrád Megyei Kormányhivatal sem állt a helyzet magaslatán.

Többször is felhívtuk Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott asszony figyelmét, ám hasztalan… Számtalan fórumot megjárt a Baksi csatornázási pénzek históriája…
A kormányhivatalnak, az ATIVIZIG- nek, a CÉGBÍRÓSÁG- nak kinek az oldalán kellene állniuk?

Orbán Viktor miniszterelnök Úr kijelentette: – a népért, a magyar állampolgárokért s annak képviseletéért alapították a hivatalt. A könnyebb, gördülékenyebb ügyintézés fontosságáról beszélt a mi miniszterelnökünk, akit mi szeretünk!

Tisztelt miniszterelnök Úr!

Kérjük az Ön segítségét, tudjuk, hogy önnek még számít a magyar polgárok tisztessége, élete, megélhetése s nem lehet minket eltaposni, mert mi az ország „érdekeit” szolgáljuk”

2016 augusztus 31
lio

Baksi members’ meeting because of a sewerage money, or get out of wheat lying chanted the Baksiak / Prime Minister of attention!

Nearly 500 people were curious about the presence Baksi drain cash repayment deadline. He whispered throughout the village that lost money, nearly £ 40 million. The walls were hung people. In the foreground, and the man standing in the street közel100. Lincs atmosphere evolved. Wheat get out, even in the village, too! – Chanted the crowd. The monarch was sweating, shaking. She felt over time is right, you have to say!

Baks not tolerate further characterized by the failure of the continuous lies of the kivagyiságát, the conceit … etc. köztósztviselők not to go to work but it is time to pick the pofikájuk wage.

The people, once you decide you can not stop there. They wanted to sign a fair Baksiakkal an attendance list, which was a blank page (!) Who knows what you wanted to use!

led by wheat, wheat Registrar note never worked in the office, spiritual practice felkészültsége- no, not that közigazgatásban- were unable to get a megszerkesszen attendance list.

The crowd went wild because of the humiliation! Many people were afraid to sign blank sheets of paper. Almost Dugan sat … The colorful bekiabálások have worsened this situation. Wheat stutter, he was unprepared. Otherwise, I do not understand anything. The crowd shouted in a row, give our money back, give back our money.

Alexander Wolf, a member of parliament said maybe two sentences … did not make sense!

They not even at the table spoke. Their presence was equal to anything!

Wheat and lied to the questions he could not answer. The whole Baksi Water Utility Company handa- a gang organization. It consists of members who would not have been the driver unit. Several people posted questions on how much fees have been set in what our money out and gave authorization to do so. When, by whom, or who are elected to leadership? Wheat stared straight ahead, while szlopálta cold mineral water. It has more than an hour past, but a meaningful sentence did not sound out of your mouth! The crowd rebelled Wheat get out!

They were taken to the financial line in the Public Water Plant – – both present could not answer the questions and the patient is permanently watching the wheat from Pistike Ltd. The lines are a resounding questions were asked – Who picked up, who paid out, stood up control of revenues, expenses, maybe forty million forints less in the pot. He received no response from the accountant ???

We ask an independent auditor – shouted an elderly male against a bűnbandája Wheat and who pay their own money out of the prey. . Wheat get out!

The vote was not taggyűlésnek started! They did not replace the criminal gangs. Nothing has changed. Members of Parliament are in no way supported by the voters! The Presidency should have been translated and establish a new Cabinet, and held accountable for wheat and bűnbandáját down with immediate effect.

Wheat hereinafter referred to questions he could not answer! The sentences were suspended, delirious, he lied, as usual, can not be expected from him more. Longer lying wheat into the crowd continued its word! Wheat Get out and give back our money.

authorization signed by the lawyer representing the population stated that they want a full investigation, for example. financial sector and discussed Wheat credibility, and could not have been the company’s president nor its representatives or public servants, it is already illegal. The membership meeting could not be taken. Wheat and bűnbandájának had to say and elect a temporary Chair from among the members of the real down. It is a question of the management fees and took up this much.

The financial records of the accounts of income and expenditure documents Wheat was willing to show. It is also interesting that the Pistike Ltd. recorded by nearly HUF 40 million is missing. The manager could not answer. The crowd chanted, Wheat get out!

The drain money – deductibles – the EU stood at 95%, the remaining 5% of the government. Citizens must repay the excess compound interest paid 200 thousand EUR +! There is no time to wait. Wheat can not play a government decree! Money is not the Baksi governments. You can not draw anything down, and did not pay off, as this money to the state, as well as those of the members who have to walk the entire downpayment!

E-statements Fiddler Lórántné parliamentary Jobbik MEP Baksi made in the forum on this topic! Zoltan Dudas appeared at the event Jobbik vice president of the county or municipal representative Sándorfalva. Wheat Lord of the political left no comment! This Sandor Farkas left without a word!

The emergence of a dispute between the woman lying Wheat dig Margaret, while the crowd yelling ,, Wheat Get more out of the village as well. Meanwhile, an elderly woman complained to the characterless wheat that he paid the money drain, but he is not introduced in the kizavarták s office. Wheat was speechless and trembling.

Give our money back, what did you get the házaidat, the Budapest apartment in the new house in Szeged, holiday cars.

The street is going to get out of wheat, give back our money. Keep our money in our Žabalj and költekezzél.
You stole our money, give it back.

More bodies investigating this intolerable – intolerable condition. Nearly 1,800 people kuporgatott money is concerned. Several people were forced to go hungry, to be able to pay a monthly HUF 2000.
In this situation, neither the Csongrad County Government Office was on top of things.

Several times we called Dr. Tunde government charged Ms. Shepherd’s attention, but in vain … countless forum toured the drain money Baksi history …
The government agency, has the ATIVIZIG-, everyone should be on the side of the CÉGBÍRÓSÁG- does?

Prime Minister Viktor Orban said the Lord – the people, the Hungarian Citizens was established and its representation in office. The lighter, smoother administration, talked about the importance of our Prime Minister, whom we love!

Dear Mr. Prime Minister!

Please your help, we know that you still expect a Hungarian citizen integrity, life, livelihood and can not crush us because we are the country’s “interests” to serve “

August 31, 2016
Lio

 

Leave a Reply 1490 megnézve, 1 alkalommal mai nap |