< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: …”a magyar posta zrt válaszlevele megérkezett” fenyegetéssel körítve!))) … “the answer of the Hungarian Post Office has arrived” with genius!

| Mobile | RSS

…”a magyar posta zrt válaszlevele megérkezett” fenyegetéssel körítve!))) … “the answer of the Hungarian Post Office has arrived” with genius!

…”a magyar posta zrt válaszlevele megérkezett” fenyegetéssel körítve!

„Nem csodálkoztam a vizsgálaton”, a levélben „megfenyegetek”, hogy nem írhatom le s nem tájékoztathatom a közel 7 millió hazai s nemzetközi olvasó táborunkat!!! Ez nem semmi! Ez a kommunista rendőrség-csendőrségi terrort juttatta eszembe!!!
A magyar posta vizsgálata úgy történik, hogy a magyar állampolgárnak nem lehet igaza. Ez a rétestészta sza..al van töltve!

A Baks posta vezetője alkalmatlan, érdemtelen a postai munkára. Komoly hiányosságai vannak, illetve lehetnek.

Nem először kifogásolom a munkájukat,s nem először sértenek törvényt a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál s ellenem, s nem én vagyok az első akinek „felbontják” a leveleit, illetve parancsot teljesítenek.

Ezért, mentek már el postai alkalmazottak. Valakinek rendet kellene tenni a baksi postán s a magyar posta zrt-nél is.

Erre a jellemtelen gyáva, hazug „vizsgálatnak” én nem hittem, ezért már az elején továbbítottam a Békéltető Testület felé a panaszomat…lás csodát nekem lett igazam!!!

A felnyitott levél tartalma a személyes adataim illetve a pénzügyi helyzetemet tette nyilvánossá. Ez büncselekmény!!!

Arról sem vagyok meggyőződve, hogy ezeket az adatokat nem nézték meg illetve nem továbbították, parancsot teljesítetek???

Hivatali feljelentést fogok tenni a baksi posta s a „posta zrt” ellen is. Személyes, s pénzügyi adatokkal valóvisszaélései miatt!!

„A magyar posta” hazudik, hazudik s megalázza a magyar állampolgárt, aki(k) az érdekeiket szeretnék megvédeni a postai” szolgáltatással” szemben! Ezt tudják csak.. védeni a sz..rt!

Ezzel a hozzáállásával belegázolnak azt emberek méltóságába.

Visszaéltek a személyes adataimmal valamint visszaélést gyakorolhat, ami alkotmány ellenes.

Tisztelt „posta zrt”!

Kinek kellettek az adataim? Megrendelést teljesítettek¿

Baksra ráférne egy postai tisztogatás vagy szüntessék meg, mivel többen is jelezték, hogy nem mernek feladni hivatalos leveleket, pont ezért, inkább átmennek Kistelekre. Itt mindenki mindenről tud, pedig zárt borítékokban adják fel a magyar állampolgárok a leveleiket.
Az állampolgárok kérdezik, honnan tudják, ismerik a leveleik tartalmát?

Bakson már nem ez lenne az első, hogy bontogatják fel az állampolgárok leveleit.

A baksiak véleménye, hogy már ezért zavartak el postásokat Baksról

Oláh István László
főszerkesztő

2017, október 30

… “the answer of the Hungarian Post Office has arrived” with genius!

“I was not surprised at the test,” I threaten in the letter, “I can not write down and I can not inform about 7 million Hungarian and international readers” !!! This is nothing! This communist police-gendarmerie terror reminded me !!!
The examination of Hungarian mail is done so that the Hungarian citizen can not be right. This stuffed pie is stuffed!

The head of the Baks Post is unsuitable and is unworthy of postal work. There are serious deficiencies or may be.

For the first time, I object to their work and not for the first time violating the law on the www.fecsego.eu international news portal and against me, and I’m not the first person to “open up” their letters or execute orders.

Therefore, postal employees have already gone. Someone ought to have order at baksi post and hungarian mail.

This unclean coward, a liar “test” I did not believe, so I sent my complaint to the Conciliatory Body at the beginning … I see a miracle I got right!

The contents of the open letter made my personal data and my financial status public. This is a crime !!!

I’m not convinced that these data were not watched or forwarded, and they execute a command ???

I will also file a formal complaint against the mail and post office. Due to personal and financial data remittances !!

“The Hungarian Mail” is lying, lying, and humiliating the Hungarian citizen who wants to protect their interests against “postal” services. This is only possible .. to protect the screen!

With this attitude, they engage the people in dignity.

Abused with my personal information and abuse that is against the constitution.

Dear “Post Office!”

Who needed my data? Order Completed

Baksra would have a postal cleansing or abolition, as several people reported that they did not dare to give up official letters, and therefore, they would rather pass on to Kistel. Everyone knows everything here, though Hungarian citizens give their letters in closed envelopes.
Citizens ask how they know they know the contents of their mail?

Bakson would no longer be the first to disarm the citizens’ letters.

The Germans believe that they have been bothered by posting from Baks

István László Oláh
editor in chief

October 30, 2017

Leave a Reply 2368 megnézve, 3 alkalommal mai nap |