< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: Lassan már….Slowly …

| Mobile | RSS

Lassan már….Slowly …

Lassan már….

Kezdek begolyózni a gigantikus hazugságoktól, ami naponta érkezik, a médián, az írott sajtóban, a bulvárlapokban…stb. Nem az a baj, hogy érkeznek, hanem az agymosás, tudtod
nélkül tisztába rakja az agyadat. Kezdesz nem emlékezni, mit ettél tegnap, kinek mit mondtál, mit ígértél. Befolyásol a minden napi munkád területén. Belegázol a gondolat világodba, a gondolat szabadságod van veszélyben. Fellazítja az akaratodat. Elveszted az egyéniséged, a jellemedet, a tudásodat…csak villanó fények tudatják veled – emlékszel!

Látjátok, ezek a választási attitűdök a hazugság hullámain lovagolnak. A dallam lüktető ereje nem enged. Belédhatól. A Sorosozás, – már leírni is nehéz- lassú ritmikus ringást hoz először, majd az idegeidet támadja. A Fidesz szándékos bénulást akar elérni a tisztesség világában. Ez nem volt elég, hogy Orbán lenyúlta a kasszát. A semmiből érkezett s ma már palotái vannak milliárdjai, bányái, nem is beszélve a csókosokról (!) ja meg a kastélyok, a stadionok…Neki mindent szabad, kérdezte tőlem minap egy szegedi ismerősöm.

Meglepődtem. Teréz mama igen nagy  egészségnek örvend. Fel
volt háborodva, hogy az idős “lugnyák” kezet csókolnak a gólya-finak. Ez szégyen. Nem szégyellik magukat? Nincs mit enniük, a nyugdíjuk nem éri el a 60 ezer Ft-ot. Én beleharaptam volna a “meztelen király” kezébe. Talán kegyet gyakorolt. A nyugdíjasok száma közel 3 millió, a hajléktalanok közel 2 millió, a diákok közel 500 ezer, akik nincsenek nyilvántartva közel 1-1,5 millió…akkor ki is dolgozik? A munka vállalók közül hányan vannak a vállalkozónál bejelentve. Lesz e nyugdíjuk? Mennyi az elhalálozási arány a születésekhez viszonyítva. Honnan van a Fidesznek 2 milliós tábora. Nem véletlen a butítás. Ezekre a negatív exponáló érzésekre szükség van. Emlékezzünk Líbiára, Csaura a románra…hol vannak már ezek a képzetlen tolvajok népsanyargatók. Csaut a falhoz állították, a lányát elüldözték nincstelenül, a fiát bebörtönözték, az aranyból készült szaroda + étkészlet hol van már, Kadhafi ezredesre rárobbantották a palotáját, a fiát megölték, teljes vagyon elkobzás történt…

A Fidesz feszíti a húrt.

Szubjektív véleményem a politikai nyomás erejét s annak visszhangjait “szándékosan”méricskélik, majd véleményezik , s figyelik a nép reakcióit a Fidesz székházban. Itt van pl,.Rogán, Német Szilárd, Habony, Vajna a bibsi, Mészáros, Tiborc a vejkó. Tizedes meg a többiek…az oroszok már a spájzban vannak. A magyar filmek mondanivalója, akkor azokban az években még nem ért fel a csúcsra. Ám a társadalmi problémákat burkoltan, kőkemény kritikai véleménnyel ostorozták. Mindenki nevetett. Sinkovics – tizedes- hős lett…de 30 év múlva megbukott a nemzeti dal szavalásai miatt. Bors Máté – film sorozat fő hőse – az
ellenállás kikezdhetetlen bajadérja, már ott kimondta: – a terror nem a vonatra vonatkozik. Az illegalitást a Horty rendszer nem tudta felszámolni! Madaras Joci inkább meghallt, mint, hogy feladja az elveit.

A filmnek üzenete volt a jövő felé. Antal Imre Bors Máté szárnysegédje s barátja a kommunisták agytrösztje türelemmel tanította a bajtársait. Mára megerősödtek.

A hattyúdal Páger Antallal, Bodrogi Gyulával, Sztankai Istvánnal, Várkonyi Zoltánnal megvezette az akkori politikai “elitet”!
Most is ugyan ez történik. A filmek bujtatott mondanivalója, azok üzenetek a kor értelmiségi köreinek! A tervezés, a kivitelezés, a megmondó emberek készen állnak.
Komolyan gondoljuk a demokráciát vagy elfogadjuk, vagy egy új társadalmi világrendet alapítunk. Talán ennek a gondolatnak már meg vannak az eszközei…csak a filmet figyeljétek s vegyétek észre az üzeneteket. Benne van filmben a küldő és a fogadó személy. Nem vélet, hogy az amcsik folyamatosan nyomják Támadás a fehérház ellen című filmet!

Tesztelik az embereket, tesztelik a világot, a türelmet, szándékosan tartják magasan az árakat, megbillentik a világ gazdasági mutatóit s közben építik a Holdra szállás objektumainak a kiépítését. A Mars bolygó már megvan. A sajtó néma s tehetetlen. A bázis alapok már stabilak ,mind a két bolygón. Ott nincsenek emigránsok, hisz azok mi leszünk.
Orbán ebbe a szuper csapatban nem lesz benne! Mit ér a milliárdjaival…a segg nyalóival.

Elkezdődött a Csillagok háborúja. Tudjátok hány asztronauta vesztette az életét? Fent a magas galaxisban meg kell enniük a saját szarukat, amit mikroorganizmusokkal fertőtlenítenek, szagtalanítják, ízesítik. Mert a szarnak nincs helye az űrhajóba. A vizelet ürítéssel ugyan ez a probléma merül fel…meg kell inni!

Azt tudjátok e hogy 15-20 év múlva a Balaton megszűnik. Mikor egyetemre jártam, már akkor mondták ezeket a tényeket. Magyarország el fog sivatagosodni, talán három megye -dunántúli – marad meg. A lakosság eléri a 2-3 milliót Ergo: – Mészáros, Vajna a bibsi, Habony Rogán, Német szilárd s a többiek had vásároljanak, rombolják a környezetet s a világ összeomlásához járulnak hozzá. A pénznek nem lesz értéke.

A jelenlegi világ leggazdagabb emberei nem véletlen szórják, ajándékozzák a migránsoknak a pénzt, a hitet, az önbizalmat s ajánlják Európát a megélhetés paradicsomának…ebben ne higgyetek!

A nők szerepe, küldetése véget ért.

2018, március 04

Oláh István László
a www.fecsego.eu főszerkesztője

Slowly …

I’m starting to laugh at the gigantic lies that come by day, in the media, in the print media, in the tabloids … etc. It’s not the problem that they’re coming, but brainwashing, you know without you knowing your brain. You do not start to remember what you ate yesterday, who did you say what you promised. It affects your daily work. Throw your thought into your world, your thought freedom is at risk. It lurks your will. You lose your personality, your character, your knowledge … only flash lights let you know – remember! You see, these election attitudes ride on the waves of lies. The pulsating power of the melody does not allow. Belédhatól. The Soros, – it is already written, is a rhythmic rhythm first and then attacks your nerves. Fidesz wants to pursue deliberate paralysis in the world of honesty. It was not enough for Orban to hit the pot. He came from nowhere and now he has palaces of billions, mines, not to mention the kissers (!) And the castles, stadiums … He has everything free, a friend from Szeged has asked me since last. I surprised. Mother Teresa enjoys great health. up he was outraged that the elderly “lugnys” kissed the stork. It’s a shame. Are not they ashamed of you? There is nothing to eat, their pension does not reach 60 thousand HUF. I would have bothered into the hands of the “naked king”. Maybe he practiced mercy. The number of retired is nearly 3 million, the homeless are nearly 2 million, the students are nearly 500 thousand, who are not registered at nearly 1-1.5 million … then you work? Of the number of employees who are registered at the entrepreneur. Will you have this pension? How much is the death rate relative to births. Where does the Fides have 2 million camps? It’s no coincidence. These negative exposing feelings are needed. Let us remember Libya, Csaura to the Romanes … where are these uneducated thieves populace. Csaut was laid to the wall, his daughter was imprisoned, his son was imprisoned, the gold casket + dinner set where he was already, Colonel Gaddafi was attacked by his palace, his son was killed, full property was confiscated …The Fidesz stretches the string. My subjective opinion reflects on the strength of political pressure and its echoes “deliberately”, then expresses its opinion and observes the reactions of the people in the Fidesz headquarters. Here is, for example, Royal, Szilárd Német, Habony, Vajna the bibsi, Mészáros, and Tiborc the vejkó. Decimal and others … the Russians are in the spit. The Hungarian film is a message, it has not reached its peak in those years. But social problems were blurred with a cunning, hardcore criticism. Everyone laughed. Sinkovics – a decimaster-hero … but in 30 years he failed because of the national song’s recitation. Bors Máté – the main hero of a movie series resistance, has already said: – terror is not about the train. The Horty system could not eliminate illegality! Madaras Joci preferred to give up his principles. The movie had a message to the future. Imre Antal The aide of Bors and his friend, the Communist think tank, taught his comrades with patience. They have strengthened today. With the swan, Antall Páger, Gyula Bodrogi, István Sztankai and Zoltán Várkonyi led the political elite at that time! Even now this is happening. The thrilled words of the movies, their messages to the intellectual circles of the era! Planning, construction, and telling people are ready. We seriously think about democracy or accept it or set up a new social world order. Perhaps this idea already has the tools … just watch the movie and notice the messages. The sender and the host are in the movie. It’s no coincidence that the amps are constantly pushing the film Against the White House. They test people, test the world, have patience, intentionally keep prices high, leverage the world economic indicators, while building the building of the moon objects. The Mars planet already has it. The press is silent and helpless. Base funds are already stable on both planets. There are no emigrants there, because we will be there. Orbán will not be in this super team! What do you do with your billiards … with your lover’s ass. The Star Wars began. Do you know how many astronauts have lost their lives? Above the high galaxy, they must eat their own horns that are disinfected, deodorized and flavored with microorganisms. Because the shit has no place in the spacecraft. While urine is being drained, this problem arises … you have to drink! You know that in 15-20 years Balaton will cease to exist. When I went to college, they told me these facts. Hungary will be deserted, maybe three counties will remain in Transdanubia. The population reaches 2-3 million Ergo: – Mészáros, Vajna the bibsi, Habony Rogan, German solid and the others had to buy, destroy the environment and contribute to the collapse of the world. Money will have no value. The wealthiest people in the present world do not accidentally scatter, give migrants money, faith, confidence and offer Europe a paradise for living … not here. believe the role and mission of women has come to an end.

March, 2018,már 04

László István Oláh editor-in-chief of www.fecsego.eu

Leave a Reply 273 megnézve, 1 alkalommal mai nap |