< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja / Blog article: Bohózat, félelem, megaláztatás vagy Dr. Juhász Tünde a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja feljelentett rágalmazás miatt.((( Freedom, fear, humiliation, or Dr. Tünde Juhász, the government representative of the Csongrád County Government Office, filed for slander.

| Mobile | RSS

Bohózat, félelem, megaláztatás vagy Dr. Juhász Tünde a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja feljelentett rágalmazás miatt.((( Freedom, fear, humiliation, or Dr. Tünde Juhász, the government representative of the Csongrád County Government Office, filed for slander.

 

Bohózat, félelem, megaláztatás vagy Dr. Juhász Tünde a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja feljelentett rágalmazás miatt.

 

Tényfeltáró-oknyomozó újságíróként sok mindent megértem.

Végig gondoltam az eseményeket, a történéseket, az életképeket, a bírói döntéseket, a rendőrség szándékos túlkapásait, a katasztrófavédelem szándékos hibáit a „vizsgálatai” alapján. A céltudatos lejáratásomat a kormányhivataltól, valamint a NAV tudatos megaláztatását. Számtalan, politikusnak, politikai közszereplőknek, bírónak, rendőrfőnököknek nem tetszett a nyílt, szabad véleményem-nyilvánításom!

„Idézet az Alkotmánybíróságtól”

„Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a véleménynyílvánításhoz való jog lényeges tartalma nem korlátozható, a véleménynyílvánítás szabadságának a demokratikus társadalomban elengedhetetlen gyakorlása csak alkotmányos keretet között korlátozható”

továbbá:

„a szabad véleménynílvánításhoz való jog a véleményt, annak érték-és igazságtartamára tekintet nélkül védi”

„A sajtószabadságának elsősorban külső korlátai vannak, ezt az állam tartalmi be nem avatkozása biztosítja”

A sajtószabadságot nem lehet bakancsokkal, erővel, kézlendítéssel, rémisztgetésekkel letiporni!

Az emberek véleményét lesöpörni, semmibe venni

A Demokrácia lényegi eleme a véleménynyilvánítás, illetve a

márpedig a polgároknak joguk van arra, hogy „az őket irányító hatóságokat és politikai intézményeket kritizálhassák, akár harsányan és durván is, vérmérséklettől függően”. A demokratikus jogállam intézményeinek szabad bírálata – folytatta a bíróság – az állampolgárok alapvető, alanyi joga, a demokrácia lényegi eleme, még akkor is, ha az „becsületsértő értékítéletek formájában történik”

„Elhallgattatni nem akartak”, mert ezzel szembe mentek volna a Demokratikus alkotmányos alapjogokkal, az Unió idetartozó törvényrendeleteivel.

A deklarációt hivatalosan nem kaparintottam meg. A hatalom pajzsa dolgozott. A parázs izzott. A pára növekedett. Nem lehetett hivatalosan leírni, hogy igazam van(!) ám közben intézkedtek, amiről tudomást szereztem. A büntető ügyekben szereplőket házon belül leszerelték, vagy eltávolították a közéletből.

Ez a pislogó fény adott erőt a további munkámhoz.

Több rendőrkapitányt leszereltek- érdemei elismerése mellett- áthelyeztek, vagy utcai közlekedési rendőrré fokozták le. Ez nem büntetés, mivel idővel visszakaphatja a rendfokozatát s talán, még a beosztását is.

A rendőrségi vezetők nem tudtak mit kezdeni velem, mivel tudták: – igazam van, mint mindig. Az elnémítás a megfélemlítés, lealázásom volt a cél. A meghallgatási jegyzőkönyvet nem kaphattam meg még pénzért sem. Ez céltudatos törvénysértés volt! A meghallgatási jegyzőkönyveket átírták, pedig ez a bizonyíték volt.

A Katonai Ügyészség vizsgálatot rendelt el a Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság ellen, amit velem szemben követtek el!! A vizsgálat eredményes lehetett, mivel több magas rangú rendőr távozott…

Mostanában kaptam egy bírósági behívót!

Dr. Juhász Tünde a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja feljelentett rágalmazás miatt.

Több sebből vérzik a koholmány! A vádja alaptalan! Erről még nem írhatok.

A meghallgatásról természetesen tájékoztatlak benneteket kedves olvasóim.

-oil-

Freedom, fear, humiliation, or Dr. Tünde Juhász, the government representative of the Csongrád County Government Office, filed for slander.

As a bargain-investigating journalist, I understand a lot.

I was thinking about events, events, life spells, judgments, deliberate overcapacity of the police, and deliberate mistakes in disaster management based on “investigations”. My deliberate expulsion from the government office and the conscious humiliation of NAV. Countless politicians, political actors, judges, police chiefs did not like my open, free opinion!

“Citation from the Constitutional Court”

“The Constitutional Court has stated that the essential content of the right to freedom of expression can not be restricted, and the exercise of freedom of expression in a democratic society can only be restricted to a constitutional framework”

Furthermore:

“The right to freedom of expression protects the opinion irrespective of its value and justice”

“Freedom of the press has primarily external constraints, which is ensured by the non-intervention of the state”

Freedom of the press can not be used with boots, force, handshake and scorns.

To shake people’s opinions, to ignore them

The essential element of Democracy is the expression of opinion or a

and citizens have the right to “criticize their authorities and political institutions, whether in a loud and rough manner, depending on the temperature.” The free judgment of the institutions of a democratic state of justice – the court continued – is a fundamental element of citizens’ fundamental rights, an essential element of democracy, even if it is “in the form of insolent value judgments”

“They did not want to silence them,” because they would have faced the fundamental constitutional rights of the Democratic Union, with the relevant laws of the Union.

I did not officially declare the declaration. The shield of power worked. The glow was glowing. Haze grew. It could not be formally described as being true (!) While doing what I knew. Those involved in criminal cases have been disarmed or removed from public life in-house.

This blinking light gave me a boost for my further work.

Several police officers have been deported – they have been relocated, or have been relocated to street traffic police. This is not a punishment because you can get back to your rank and time, and even your post, over time.

Police leaders did not know what to do with me because they knew, “I’m right, as always. Mute was my intimidation and laundering. I could not get the hearing minutes for even money. It was a deliberate violation of law! The hearing minutes were rewritten, though that was the proof.

The Military Prosecutor’s Office ordered an investigation against the Csongrád County Police Headquarters that they had committed against me! The investigation was effective as several senior police officers left …

I just got a court call lately!

Dr. Tünde Juhász, the government representative of the Csongrád County Government Office, filed for slander.

More flocks bleed! Your accusation is unfounded! I can not write about this yet.

Of course, I will inform you of my hearing.

-oil-

 

Leave a Reply 446 megnézve, 2 alkalommal mai nap |