< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, Közélet / Blog article: „Tajgetosz-törvény”: visszajöhet a korlátlanabb tantárgyi felmentés gyakorlata?))”Ley Tajgetos”: ¿Puede el ejercicio eximir a más sujetos ilimitados?

| Mobile | RSS

„Tajgetosz-törvény”: visszajöhet a korlátlanabb tantárgyi felmentés gyakorlata?))”Ley Tajgetos”: ¿Puede el ejercicio eximir a más sujetos ilimitados?

2019. március 31. | hozzászólás | EU Sajtószoba, Közélet

Az Alkotmánybíróságnak az úgynevezett „Tajgetosz-törvény” kapcsán született döntése visszahozhatja a korlátlanabb tantárgyi felmentés gyakorlatát. Szakemberek szerint ezzel megint a könnyebb ellenállás felé mozdulunk el ahelyett, hogy egy hatékonyabb oktatási rendszert hoznánk létre. A Hetek cikke.

„Tajgetosz-törvény”: visszajöhet a korlátlanabb tantárgyi felmentés gyakorlata?

A 2018–2019-es tanévben lépett életbe a Köznevelési Törvény „Tajgetosz-törvény” néven elhíresült módosítása, amelynek értelmében a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN-es) küzdő tanulók nem menthetők fel többé a tantárgyi osztályozás alól. 53 ellenzéki képviselő indítványára két éve került az Alkotmánybíróság (AB) elé utólagos normakontrollra a módosítás. A korábbi szabályozás minden olyan tanuló számára lehetővé tette az érdemjegyekkel történő értékelés alóli, valamint egyes tantárgyak vagy tantárgyrészek alóli mentesítést, akiknél szakértői vélemény erre alapot adott. Az indítványozók álláspontja szerint azonban a mentesítés lehetőségétől eleső tanulók hátrányos megkülönböztetést szenvednek el, főként azért, mert számukra teljesíthetetlen követelményeknek kell megfelelniük.

Az EMMI minisztere ezzel szemben azzal érvelt, hogy a BTMN a sajátos nevelési igénnyel (SNI) szemben érdemben fejleszthető, nem olyan károsodás, amely akadályozná a társadalmi szerepvállalást.

Az AB döntése a héten született meg, amelyben egyrészt elutasította a – végeredményben a törvény visszavonását célzó – indítványt, és megállapította, hogy az SNI-s és a BTMN-es tanulói csoportok közti különbségtétel megalapozott, mivel eltérő mértékű tanulási nehézségekkel küzdenek. A testület szerint nem nevesíthető olyan egységes csoport, melyet az új szabályozás hátrányosan érintene, de „kizárólag az egyéni szempontok vizsgálatát követően állapítható meg, hogy az értékelés bevezetése a konkrét tanulóra nézve hátrányt jelent-e, vagy eredményes”.

Szakemberek szerint a szülőtársadalom egy része felől érkező nyomás is közrejátszott abban, hogy az évek során rendkívül megemelkedett a „papíros”, azaz az egy vagy több tárgyból felmentett tanulók száma. A törvényt szakmai oldalról nem feltétlenül tartották Tajgetosz-rendeletnek, mivel általános nézet, hogy valóban szét kell választani a tartós tanulási zavarokkal küzdő gyerekeket az átmeneti fejlesztésre, korrepetálásra szorulóktól, s az utóbbiak fejlődését kimondottan hátráltatja, ha életre szólóan felmentik őket egy-egy tantárgyi értékelés és gyakran a tárgy tanulása alól is.

Ettől függetlenül probléma, hogy a megfelelő fejlesztő-, illetve gyógypedagógiai ellátás nincs mindenhol megoldva, így jelentős mértékben függ a család lakhelyétől és pénztárcájától. Becslések szerint az SNI-s gyerekek fele nem, vagy nem megfelelő módon jut hozzá a szükséges fejlesztésekhez. A gyógypedagógusok igen leterheltek, kisebb településeken utazós rendszerben, hetente egy-két alkalommal, gyakran 40-50 fős csoportokban kell a legkülönbözőbb típusú és nehézségi fokú problémával küzdő gyerekekkel egyszerre foglalkozniuk. A szegregáló iskolarendszer következtében a leghátrányosabb helyzetű diákok számára a legnehezebben elérhető a szakmai segítség.

Abban a lap által megkérdezett szakemberek egyetértettek, hogy a legtöbb átmeneti fejlesztésre szoruló – például olvasási nehézséggel – küzdő gyermek problémája nagyrészt az oktatási rendszer, illetve a korai fejlesztés hiányosságainak a következménye. A pedagógusok sincsenek könnyű helyzetben, hiszen a differenciált oktatás lehetőségei beszűkültek, a megemelt tantervi követelmények és az állami tankönyvek bevezetésével különösen. Az iskola világában nehezen boldoguló gyerekek számának növekedése csak részben fejlesztőpedagógiai probléma, a sok sebből vérző köznevelési rendszer korrekciója nélkül aligha kezelhető érdemben – emlékeztettek a pedagógusok.

„A szakmán belül tavaly szinte tényként kezelték, hogy rövid időn belül megszűnik a BTMN-kategória. Ugyanis nem a felmentés a megoldás – azzal nem segítek meg egyetlen gyereket sem. Sőt, abban segítem meg, hogy megmaradjon a problémáiban. Az a megoldás, hogy megfelelő tanítási módszereket alkalmazok, eszközöket használok, korrepetálok stb.” – közölte a Hetekkel egy gyógypedagógus.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a törvénymódosítással kapcsolatos korábbi félelmek, azaz a tömeges, indokolatlan SNI-stigmatizáció veszélye nem helytálló. Azzal együtt, hogy a szakbizottságok jellemzően rendkívül körültekintően adnak ki szakvéleményeket, egyre nő az SNI-s gyerekek száma, miközben eleve problémát jelent az is, hogy nem jut el minden érintett a szakbizottságokig. Pedagógusok szerint sok jel arra mutat, hogy a következő kormányzati lépés az SNI-sek növekvő számának korlátozása lehet, már csak amiatt is, mert az ebbe a kategóriába tartozó gyerekek után emelt állami normatíva és több fejlesztés jár.

A teljes cikk a Hetek pénteken megjelent számában olvasható.

fecsego.eu/atv

“Ley Tajgetos”: ¿Puede el ejercicio eximir a más sujetos ilimitados?

La decisión del Tribunal Constitucional en relación con la llamada “Ley de Tajgetia” puede restablecer la práctica de las exclusiones ilimitadas de sujetos. Según los expertos, estamos avanzando hacia una resistencia más fácil en lugar de crear un sistema educativo más efectivo. Artículo de las Semanas.
“Ley Tajgetos”: ¿Puede el ejercicio eximir a más sujetos ilimitados?

En el año académico 2018-2019, entró en vigencia la enmienda a la Ley de Educación, conocida como “Ley Taoísta”, según la cual los estudiantes que han estado luchando con la integración, el aprendizaje y el comportamiento (BTMN) ya no pueden quedar exentos de la clasificación de materias. En la moción de 53 representantes de la oposición, hace dos años se presentó una enmienda al Tribunal Constitucional (AB). El reglamento anterior permitía que todos los estudiantes estuvieran exentos de las evaluaciones de marca a marca y eximieran a ciertos sujetos o partes de sujetos en los que se basaba el asesoramiento de expertos. Sin embargo, según los peticionarios, los estudiantes que han perdido la capacidad de dar de alta son discriminados, principalmente porque tienen que cumplir con requisitos inaccesibles.

La decisión de AB nació en la semana, por un lado, rechazó la propuesta, que en última instancia tenía como objetivo revocar la ley, y concluyó que la distinción entre los grupos de estudiantes SEN y BTMN estaba justificada, ya que tenían diferentes grados de dificultades de aprendizaje. Según el panel, no puede haber un solo grupo que se vea afectado negativamente por la nueva regulación, pero “solo después de examinar los aspectos individuales se puede establecer si la introducción de la evaluación es una desventaja para el estudiante individual o si es efectiva”.

Según los expertos, la presión de una parte de la sociedad matriz ha contribuido al hecho de que a lo largo de los años, el número de alumnos que han sido liberados de uno o más objetos ha aumentado dramáticamente. La ley no necesariamente se considera profesional de la regulación de Taipei, ya que es una visión general de que los niños con discapacidades de aprendizaje a largo plazo deben ser separados de aquellos que necesitan desarrollo temporal, retórica, y el desarrollo de este último se ve seriamente obstaculizado por una exención específica para el tema. y muchas veces de aprender el tema.

Sin embargo, es un problema que el desarrollo adecuado o la educación especial no estén en todas partes, por lo que depende mucho de la familia y la billetera. Se estima que la mitad de los niños con SNI no tienen el acceso necesario o inadecuado a los desarrollos necesarios. Los maestros especializados están muy ocupados, viajando en asentamientos más pequeños en un sistema de viajeros, una o dos veces por semana, a menudo con grupos de 40 a 50 personas con diferentes tipos de dificultad. Como resultado de la segregación del sistema escolar, lo más difícil para los estudiantes más desfavorecidos es la ayuda profesional.

Los expertos entrevistados en ese documento coincidieron en que el problema de la mayoría de los niños que necesitan un desarrollo temporal, como las dificultades de lectura, se debe en gran medida a las deficiencias del sistema educativo y al desarrollo temprano. Los maestros no están en una posición fácil ya que las oportunidades para la educación diferenciada se han reducido, con la introducción de mayores requisitos curriculares y la introducción de libros de texto estatales. El aumento en el número de niños a quienes se les dificulta llegar al mundo escolar es solo en parte un problema pedagógico de desarrollo, y difícilmente se puede abordar sin la corrección del sistema de educación pública que se desangra de muchas heridas.

“El año pasado, la profesión fue tratada casi como un hecho que la categoría BTMN pronto desaparecería. La solución no es el alivio, no ayudo a ningún niño. De hecho, te ayudo a quedarte en tus problemas. La solución es usar métodos de enseñanza apropiados, herramientas de uso, corales, etc. ”, dijo un educador especial.

La experiencia hasta la fecha ha demostrado que los temores pasados ​​de enmendar la ley, es decir, el riesgo de una estigmatización masiva e injustificada de las SNI, no son correctos. Si bien las comisiones tienden a emitir opiniones de expertos con extrema precaución, el número de niños con NEE está aumentando, mientras que también es un problema que no todos están afectados por los comités especializados. Según los maestros, muchas señales indican que el próximo paso del gobierno puede ser limitar el número creciente de SNI, sobre todo porque esta categoría de niños tiene una norma estatal más alta y más desarrollo.

El artículo completo está en la edición del viernes del viernes.

Leave a Reply 816 megnézve, 2 alkalommal mai nap |