| Mobile | RSS

Az Alaptörvény közjogilag érvénytelen!//The Basic Law is invalid under public law!

BELPOLITIKAKÖZÉLETFrissítve: 2021 febr 5.

Magyarország alaptörvénye

Megosztás

AZ ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN.

A demokratikus hatalom forrása a Nép, a népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás.
Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt senki nem köteles elfogadni érvényesnek! Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez mindenkit arra, hogy magyar állampolgárként FELLÉPJEN EZ Ellen ! N Y I L A T K O Z A T
AZ ALAPTÖRVÉNY (ÉS A FIDESZ EGYPÁRTI DIKTATÚRÁJA) KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN
Hívjuk fel mindenki figyelmét!

Az alábbi okok miatt az Alaptörvény közjogilag érvénytelen:

1./ A Magyar Köztársaság Alkotmánya (de az Alaptörvény is) deklarálja a Népfelség elvét, miszerint a demokratikus hatalom forrása a Nép, (népakarat, melynek kinyilvánítása a népszavazás).
2./ A 2010-ben megválasztott 2/3 többségű Fidesz-Kdnp, és kormánya 2010-ben a Magyar Köztársaság Alkotmányára esküdött fel! Tehát a (2011.12.31.-ig érvényben lévő) Köztársasági Alkotmányra tett esküt a kormányfő, a kormány, és a törvényalkotók egyaránt , a 2010 májusban alakuló új összetételű Országgyűlésben!
3./ A Magyar Köztársaság Alkotmányának 2. §. (3)-bekezdése pedig kimondja, (amit változatlan formában átvett az Alaptörvény is,) hogy: “Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!”
4./ A 2010-ben megválasztott 2/3 többségű Fidesz-KDNP, és a kormány, NEM Alkotmányozásra, NEM rendszerváltoztatásra kapott népi felhatalmazást, mivel választási programjukban sem tették közzé ezt a szándékukat ! Ezt elhallgatták a választók elől. A népfelség a népszavazáson így kizárólagcsak a kormányváltás ügyében hozott (hozhatott) döntést! Kizárólag csak kormányzásra kapott a 2/3-os felhatalmazást a Fidesz 2010-ben! EZ KÖZJOGI TÉNY!
5./ A kormánypárt és a kormányfő megszegte az Alkotmányra tett esküjét azzal, hogy visszaélve a népfelségtől CSAK a KORMÁNYZÁSRA kapott felhatalmazásával, azt a jogállami demokrácia felszámolására, a szétválasztott hatalmi ágak központosítására, olyan átideologizált Alkotmányozásra használta, amivel egy új rendszert,egy autokratikus (érthetőbben szólva diktatórikus) rendszert hozott létre. Mindezzel megvalósították az Alkotmány 2.§.(3) bekezdésben fent idézett, “a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység” tényállását! Ez nem más, mint ALKOTMÁNY ELLENI PUCCS, más szóval ÁLLAMCSÍNY, vagyis BŰNCSELEKMÉNY !
6./ A “hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenységen” túl, a “hatalom erőszakos megszerzésére és gyakorlására és birtoklására irányuló tevékenység” is tetten érhető. Ez esetben azért minősül erőszakosnak, mert a népfelség akaratával ellentétesen, azzal való jogi visszaélésekkel, a parlamenti Házszabályok kijátszásával, megváltoztatásával jött létre, ill. ezen túlmenően az Alaptörvényt nem a parlamenti 4/5-ös szabály szerint fogadták el, sem pedig népszavazás nem erősítette meg! Az erőszak nem csak fegyveres erőszakként értelmezendő, hanem jogi erőszakként is. A jogi erőszak pedig mindenképpen megvalósult!
Alaptörvény
Alaptörvény
7./ Az 5. és 6. pontban leírtak megvalósításával a kormánypárti képviselők és a kormány tagjai együtt is és külön-külön személyesen is ESKÜSZEGÉST KÖVETTEK EL, ami szintén BŰNCSELEKMÉNY !
8./ Az Alkotmány fent idézett 2.§.-a kimondja, hogy : “Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni!” Tehát magyar állampolgárként nem csak jogosult, hanem kötelesek vagyunk ezzel szemben fellépni!
9./ Mindezek alapján egyértelmű, hogy Alkotmányellenes puccs történt Magyarországon ! Ezért úgy az Alaptörvény, mint a FIDESZ EGYPÁRTI diktatúrája KÖZJOGI ÉRTELEMBEN ÉRVÉNYTELEN !!! EZÉRT AZ ALAPTÖRVÉNYT A VÁLASZTÁSI TÖRVÉNNYEL EGYÜTT MEG KELL SEMMISÍTENI !!!
10./ Egy Közjogilag érvénytelen Alaptörvényt senki nem köteles elfogadni érvényesnek! Ezen túl az érvényben lévő Alkotmány, ( de még az Alaptörvény is) felhatalmaz, sőt kötelez mindenkit arra, hogy magyar állampolgárkén FELLÉPJEN EZ ELLEN !!! A fellépés minimum jelenti azt, hogy bárki felszólalhat ez ellen, mások figyelmét is felhívhatja erre, és azt is jelenti, hogy SENKI NEM KÖTELES ALÁVETNI MAGÁT EGY KÖZJOGILAG TÖRVÉNYTELENÜL HOZOTT, NÉPSZAVAZÁSSAL MEG NEM ERŐSÍTETT ALAPTÖRVÉNYNEK !!!

Sajnos arra már nem lehet számítani, hogy a Közjogi érvénytelenséget Alkotmánybíróság mondja ki az Alaptörvény fölött, mivel az Alkotmánybíróság is a diktatúra eszközévé vált! Ennek hiányában is igaz, hogy:
AZ ALAPTÖRVÉNY KÖZJOGILAG ÉRVÉNYTELEN!!!

Hívjuk fel erre mindenki figyelmét!!!

VÖRÖS IMRE, VOLT ALKOTMÁNYBÍRÓ JOGI SZAKVÉLEMÉNYE: (2014.10.26. és 2012. 11. 25.)

fecsego.eu/OLKT

The Basic Law is invalid under public law!
6 February 2021 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Blog2, Deszki Közélet, blog of Father Dr. Benyik, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatterbox news, Consumer protection, editor-in-chief’s blog, GFHF student blog, HITA, Disaster protection, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, nébih, Police news, Szeged Court, White House
INTERNAL POLICY BACKGROUND: 5 Feb 2021

The Basic Law of Hungary
Sharing

THE CONSTITUTION IS NON – PUBLICLY INVALID.

The source of democratic power is the People, the will of the people, the expression of which is the referendum.
No one is obliged to accept a Basic Law that is invalid under public law as valid! In addition, the current Constitution, (but even the Basic Law) empowers and even obliges everyone to ACTION AGAINST THIS as a Hungarian citizen! N Y I L A T K O Z A T
THE CONSTITUTIONAL LAW (AND THE FYPESIC DICTATORSHIP OF FIDES) IS NON-PUBLICLY INVALID
Let’s draw everyone’s attention!

The Basic Law is invalid under public law for the following reasons:

 1. / The Constitution of the Republic of Hungary (but also the Basic Law) declares the principle of the Supremacy of the People, according to which the source of democratic power is the People, (the will of the people, the declaration of which is the referendum).
 2. / The 2/3 majority Fidesz-Kdnp elected in 2010 and its government swore in 2010 to the Constitution of the Republic of Hungary! So the Prime Minister, the government and the legislators all took the oath to the Constitution of the Republic (valid until 31.12.2011) in the new Parliament to be formed in May 2010!
 3. / Article 2 of the Constitution of the Republic of Hungary. Paragraph 3 (3) states (which has also been taken over unchanged by the Basic Law) that: “No one’s activity shall be directed at the forcible acquisition or exercise of power or the exclusive possession thereof. Everyone has a legal right and an obligation to act against such efforts! ”
 4. / The 2/3 majority Fidesz-KDNP, elected in 2010, and the government, received no people’s authorization for the Constitution, NOT for regime change, as they did not announce this intention in their election program either! This was silenced from the electorate. Thus, in the referendum, the people’s supremacy made (could only) make a decision on the change of government! Fidesz was only authorized to govern in 2/3 in 2010! THIS IS A PUBLIC FACT!
 5. / The ruling party and the head of government have broken their oath to the Constitution by abusing their authority from the Supreme People ONLY to GOVERNMENT, to abolish democracy under the rule of law, to centralize the branches of power, to use an ideologised constitution, a new system more understandably created a dictatorial) system. With all this, the factual situation “activity aimed at the exclusive possession of power” quoted above in Section 2 (3) of the Constitution has been realized! This is nothing more than an AGREEMENT AGAINST A CONSTITUTION, in other words a STATE, that is, a CRIME!
 6. / In addition to the “activity of exclusive possession of power”, the “activity of forcible acquisition and exercise and possession of power” is also available in deed. In this case, it is considered violent because it was created against the will of the People’s Majesty, through legal abuses, circumvention and change of the Parliamentary House Rules, or moreover, the Basic Law was not adopted according to the parliamentary 4/5 rule, nor was it confirmed by a referendum! Violence should be interpreted not only as armed violence, but also as legal violence. And the legal violence has definitely taken place!
  Basic law
  Basic law
 7. / By implementing what is described in points 5 and 6, the government party representatives and the members of the government, both together and separately, committed a CRIME, which is also a CRIME!
 8. / Article 2 of the Constitution, cited above, states that: “Everyone has the right and obligation to act against such aspirations in a lawful manner!” So, as a Hungarian citizen, we are not only entitled, but also obliged to act against it!
 9. / Based on all this, it is clear that an unconstitutional coup took place in Hungary! Therefore, both the Basic Law and the EGYPTIC dictatorship of FIDESZ ARE INVALID IN PUBLIC LAW !!! THEREFORE, THE FUNDAMENTAL LAW MUST BE ANNULLED TOGETHER WITH THE ELECTION LAW !!!
  10./ No one is obliged to accept a Basic Law that is invalid under public law as valid! In addition, the current Constitution (but also the Basic Law) empowers and even obliges everyone to ACTION AGAINST THIS as a Hungarian citizen !!! At the very least, action means that anyone can speak out against it, draw the attention of others to it, and it also means that NO ONE IS OBLIGATED TO SUBMIT ITS CONSTITUTIONAL LAW, WHICH HAS NOT BEEN STRENGTHENED BY A PUBLIC LAW !!!

Unfortunately, public law can no longer be expected to be declared invalid by the Constitutional Court in the Basic Law.

out over the Basic Law, as the Constitutional Court has also become an instrument of dictatorship! Even if this is not the case, it is true that:
THE BASIC LAW IS PUBLICLY INVALID !!!

LEGAL OPINION OF IMRE VÖRÖS, FORMER CONSTITUTION OFFICER: (26.10.2014 and 25.11.2012)

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 117 megnézve, 1 alkalommal mai nap |