| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL/LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK

/ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGIHÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1227/2020.)
Az ügy tárgya: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 71. § (6) bekezdése, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (1) és (2) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (végrendeleti örökös földszerzése)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény és a hagyatéki eljárásról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó végrendelet alapján várományosa volt egy mezőgazdasági földterületnek, a hagyatéki eljárás során azonban a földforgalmi törvény rendelkezéseire tekintettel a mezőgazdasági földterületeket nem örökölte meg, azok az államra szálltak. A hagyatéki eljárást lezáró bírói döntés, valamint a földforgalmi törvény egy rendelkezése ellen az indítványozó már korábban alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, amely eljárás során hozott határozatában az Alkotmánybíróság a sérelmezett jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben jogalkotó mulasztást állapított meg, a rendelkezést és a bírói döntést megsemmisítette. Ezt követően, miután a jogalkotó a jogalkotási feladatának határidőben nem tett eleget, az indítványozó hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelmet terjesztett elő, azonban a közjegyző a korábbi közjegyzői hagyatékátadó végzést, amellyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenességet megállapította, hatályában fenntartotta. Az indítványozó újabb, jelen döntés alapjául szolgáló alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy véleménye szerint a hagyatéki eljárásról szóló törvény és a földforgalmi törvény támadott rendelkezései és a sérelmezett végzések alaptörvény-ellenesen korlátozzák az örökléshez való jogát. Nézete szerint a jogbiztonságot sérti, hogy a polgári jog öröklésre vonatkozó rendelkezései, a földforgalmi törvény, valamint a hagyatéki eljárásról szóló törvény támadott rendelkezései között a jogalkalmazók számára zavart keltő ellentmondás van. Az Alkotmánybíróság a korábbi vonatkozó határozatában kifejtette, hogy az öröklés bekövetkezéséig olyan függő jogi helyzet áll fenn, amelyre az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezése alapján nem lehet alapjogi védelmet alapítani. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet kiküszöbölő jogalkotást tartalmaz, kiegészítette a földforgalmi törvényt egy olyan rendelkezéssel, amely az örököst megillető kártalanításról szól, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, és a földtörvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak szerint nem állapítható meg, hogy a hagyatéki eljárásról szóló törvény támadott rendelkezése az elbíráláskor hatályos jogszabályi környezetben az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító cikkét sértené, figyelemmel arra is, hogy a módosító törvény az indítványozó ügyére kiható hatállyal oldotta fel a földforgalmi törvény és a hagyatéki eljárásról szóló törvény támadott rendelkezési által a jogrendszerben keletkezett ellentmondást. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.
LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1929/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.343/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1911/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.107/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1781/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.20.388/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kereshetőségi jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1858/2020.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 5.Bf.11/2020/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vádtól eltérő minősítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2080/2020.)
Az ügy tárgya: Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozó kirendelése egészségügyi válsághelyzetben)

• AB végzés határozat kijavításáról (IV/1771/2018.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (visszaható hatályú jogalkalmazás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2067/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.VI.39.599/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél visszautasítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1779/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.X.10.340/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony megszüntetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/957/2019.)
Az ügy tárgya:A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.144/2018/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogorvoslattól való elzárás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/173/2020.)
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 480. § (2) bekezdése, a Be. 582. § (2) bekezdése, valamint a Kecskeméti Törvényszék 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás meghosszabbítása elleni fellebbezés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1236/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.722/2019. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügyi közigazgatási határozat)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1295/2020.)
Az ügy tárgya: A Zalaegerszegi Járásbíróság 30.Szk.1316/2019/10. számú végzése és 5.Szpi.5281/2019/2. számú végzése, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék Szpif.2/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértés, közúti közlekedés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1448/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkhf.43.129/2020/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 24.Fpkh.242/2018/27. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (BUDA-CASH felszámolási eljárás, vitatott hitelezői igény elutasítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1380/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkhf.44.429/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (BUDA-CASH felszámolási eljárás, vitatott tulajdoni igény)

Leave a Reply 66 megnézve, 1 alkalommal mai nap |