| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL – 2021. október 8.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat utólagos normakontroll indítvány elutasításáról (II/1841/2020.)
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 56. § (3) és (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány (munkaidőkeret alkalmazása)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 56. § (3) és (4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítása és a kihirdetésre visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítése iránti utólagos normakontroll indítványt. Az indítványozó országgyűlési képviselők által támadott rendelkezések alapján a veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti; továbbá az állami foglalkoztatási szerv munkáltatói kérelem alapján engedélyezheti, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek. Az indítványozók szerint a szabályozás a napi és heti pihenőidő korlátozását jelenti, ami egyúttal az egészséghez való jog, valamint a magán- és családi élethez való jog lényeges tartalmának korlátozásával jár; továbbá a foglalkoztatottak homogén csoportján belüli hátrányos megkülönböztetést valósít meg. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a támadott szabályozás nem enged eltérést a munka törvénykönyve vonatkozó általános rendelkezéseitől, így az abban rögzített garanciális elvárásoktól sem. Továbbá a munka törvénykönyvében rögzített, a munkáltató számára biztosított egyoldalú lehetőséget, amely szerint 4 hónap, vagy meghatározott foglalkoztatási mód esetén 6 hónap munkaidő-keret rendelhető el, úgy egészítette ki a jogalkotó egy további (maximum 24 hónapig terjedő) lehetőséggel, hogy annak elrendelését nem bízta egyoldalúan a munkáltatóra, hanem azt az állami foglalkoztatási szerv előzetes engedélyéhez kötötte. Ez az előzetes engedély egyrészt a szakmaiságot hivatott biztosítani, másrészt az esetleges munkáltatói visszaélések megelőzésére szolgál. A törvény támadott rendelkezései a munkaidőkeret alkalmazásának kiterjesztésével, amely közvetetten érinti a pihenéshez való jogot, a feltétlenül szükséges mértéken belül maradtak, és arányosak is, tekintve, hogy a másik oldalon jelentkező azon elemekkel is összemérhetőek, amelyek részint a gazdaság működőképességének fenntartása, a munkahelyek megőrzése, ezen belül is a konkrét munkavállaló esetében a munkaidő-keret tartama alatt garantált bérezés formájában jelennek meg. A testület továbbá megállapította, hogy a munkaidőkeretben foglalkoztatottak összességét homogén csoportnak kell tekinteni, a csoporton belül azonban a különféle tartamú munkaidőkeretben foglalkoztatottak törvény szerinti jogosítványaiban nincs olyan különbség, amelynek alapján a munkavállalók további csoportokra volnának bonthatók, ezért az indítványban sérelmezett hátrányos megkülönböztetés sem valósult meg. Az utólagos normakontroll eljárásban a támadott rendelkezések tekintetében az indítványozók által állított alaptörvény-ellenességek tehát nem állnak fenn, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (IV/523/2021.)
Az ügy tárgya: Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (jogviszony megszüntetése veszélyhelyzet ideje alatt)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2204/2021.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.013/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2124/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V20.506/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésszegéssel okozott kár megtérítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1273/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.V.39.060/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mulasztási per)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/918/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.204/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy; elővásárlási jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2849/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.055/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes biztosítási intézkedés versenyfelügyeleti eljárásban)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/861/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.016/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (banktitok)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1931/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VII.21.621/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási szerződés azonnali hatályú felmondása)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (IV/59/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.II.799/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; perújítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2138/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.615/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiskorú külföldi tartózkodási helyének kijelölése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/322/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.089/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekalakítási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/507/2021.)
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 3.Pkf.21.054/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fizetési meghagyás elleni perújítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/662/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.149/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jognyilatkozat pótlása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/246/2021.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 102.K.701.268/2020/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1095/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.671/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartózkodási engedély visszavonása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/978/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 48.K.701.397/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti kiutasítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/847/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.949/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tartózkodási engedély meghosszabbításának elutasítása)

Leave a Reply 62 megnézve, 1 alkalommal mai nap |