| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2021. november 19

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról (III/2502/2021.)
Az ügy tárgya: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 18. pont a)-b) alpontja és 33. pontja, valamint a 2020. évi CLIV. törvény elleni bírói kezdeményezés (az új pszichoaktív anyag és a kábítószer büntetőjogi fogalmának meghatározására irányuló szabályozás)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 459. § (1) bekezdés 18. pont a)–b) alpontjaiban nem az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből fakadó követelményeknek megfelelően szabályozta a kábítószer fogalmát, ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. szeptember hó 30. napjáig tegyen eleget. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben a Fővárosi Törvényszék az előtte folyamatban lévő büntetőeljárás felfüggesztése mellett egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett. Az indítványozó bíróság az indítványában az új pszichoaktív anyag és a kábítószer büntetőjogi fogalmak meghatározására irányuló szabályozás alaptörvény-ellenességét állította. A kábítószer büntetőjogi fogalmát a Btk. 459. § (1) bekezdés 18. pont a)–c) pontjai határozzák meg; az a)–b) alpont utaló normákon keresztül nemzetközi egyezmények listáin található szereket von be a kábítószer fogalma alá, ezért a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetési tárgyát közvetlenül a nemzetközi jogi normák határozzák meg a jelenlegi szabályozás szerint. Az indítvány szerint az alkalmazott jogalkotói megoldás azt eredményezi, hogy a büntetőjogi kábítószerfogalmat tartalommal kitöltő kábítószerlisták teljes tartalma a Btk. értelmező rendelkezéseiben felhívott jegyzékekből nem ismerhető meg; a jogi norma tartalmának megállapítása a jogértő kisebbség számára is rendkívül bonyolulttá, mindenki más számára pedig elérhetetlenné válik, ami a jogállamiság követelményének megsértését jelenti. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az ENSZ Kábítószer Bizottsága határozatainak a hazai jogrendszerbe történő átültetését, és ezen határozatok kihirdetését a jogalkotó nem végezte el maradéktalanul. A testület úgy ítélte meg, hogy az Alaptörvénnyel való összhang helyreállítása nem a vitatott rendelkezés megsemmisítését, sokkal inkább a hatályos szöveg pontosítását, kiegészítését teszi szükségessé, mert ilyen módon biztosíthatóvá válik a kábítószerfogalom és a kábítószernek minősülő anyagok megismerhetősége. Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak szerint tehát az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy nem az Alaptörvényben foglalt jogbiztonságból fakadó követelményeknek megfelelően szabályozta a kábítószer fogalmát a támadott rendelkezésekkel, ezért az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. szeptember 30. napjáig tegyen eleget.
• AB határozat jogszabályi rendelkezés megsemmisítéséről (III/3239/2021.)
Az ügy tárgya: A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdés második mondata elleni bírói kezdeményezés (ünnepnapra eső kapcsolattartás pótlása)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése második mondatát. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az előtte folyamatban lévő kapcsolattartásra vonatkozó nemperes eljárás felfüggesztése mellett egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett a Korm. rendelet „az ünnepnapokra eső elmaradt időszakos kapcsolattartás nem pótolható” rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítása, valamint általános és perbeli alkalmazásának kizárása iránt. Az indítványozó bíró álláspontja szerint a támadott rendelkezés a mérlegelési jog kizárása által elzárja a bíróságot attól, hogy a gyermek az Alaptörvényben és a nemzetközi egyezményekben foglalt érdekének és jogának megfelelő döntést hozzon. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az ünnepnapi kapcsolattartás kiemelkedő jelentőséggel rendelkezik a szülő és a gyermek viszonyában, ezért az ilyen napra eső kapcsolattartás pótlása vagy annak kizárása fontos szabályozási kérdés. A támadott rendeleti szabályozás az időszakos kapcsolattartás egyik esetében törvényi szabályra vissza nem vezethető módon kifejezett rendelkezéssel kizárja a pótlás lehetőségét. Ez közvetlen kapcsolatban áll a kapcsolattartáshoz való joggal, a vitatott rendelkezés nem technikai, hanem tartalmi és korlátozó jellegű, mert a pótlás formálisan bizonyosan, funkcionálisan pedig feltételesen lehetséges. Megállapítható volt tehát, hogy az alapvető jogkorlátozást megvalósító jellege miatt a támadott szabályozás nem felel meg az Alaptörvényből fakadó törvényi szintű szabályozás alkotmányos követelményének, következésképpen sérti az Alaptörvény magán- és családi élet védelmére, valamint a gyermekek gondoskodáshoz való jogára vonatkozó rendelkezéseit. Az Alkotmánybíróság ezért a bírói kezdeményezésnek helyt adott, és a támadott rendelkezést megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság tanácsa a megsemmisített rendelkezés általános alkalmazási tilalmát is elrendelte az ügyben.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2084/2020.)
Az ügy tárgya: A Szombathelyi Törvényszék Bp.Kf.677/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/885/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.516/2020/11. és 12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás megszüntetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/811/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.048/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/412/2021.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.088/2020/31. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem; kép- és hangfelvétel; demonstráció)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/391/2021.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.203/2020/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem; kép- és hangfelvétel; demonstráció)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/473/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.933/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közös költség megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3177/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.086/2020/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kiskorú képviselete büntetőeljárásban)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1619/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.593/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, mobilátjátszó-torony)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1352/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.219/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (termőföldre vonatkozó elővásárlási jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/938/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.634.098/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogellenes elvitel; perújítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/343/2021.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.507/2020/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

Leave a Reply 56 megnézve, 1 alkalommal mai nap |