| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2021. december 3.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/3010/2021.)
Az ügy tárgya: A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § (6) és (8)-(10) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozók kötelező védőoltása)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat. A nagyszámú indítványban támadott rendelkezések alapján az egészségügyi szolgáltatónál a foglalkoztatottak az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kötelesek egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát 2021. szeptember 1. napjáig (a rendelet módosítását követően 2021. szeptember 15. napjáig), kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban felvenni. A 2021. november 19. napján hatályba lépett kormányrendelet pedig előírta a harmadik oltás felvételének kötelezettségét is. Az oltások felvételének elmaradása esetén a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, és a foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg. Ugyanakkor mentesül a foglalkoztatott a kötelezettség alól, ha részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az Alkotmánybírósághoz a COVID-19 elleni védőoltás egészségügyi dolgozók számára való kötelezővé tétele miatt nagyszámú (közel 300), különböző indítványminták alapján előkészített, de lényegében azonos szövegű alkotmányjogi panasz érkezett. Az Alkotmánybíróság ezeket a típusindítványokat a jelen ügy alatt egyesítette, és az alkotmányjogi panaszt 2021. október 5-én befogadta, majd ez követően, az érdemi vizsgálat során, soron kívül járt el az ügyben. Az indítványozók a kormányrendeletek hatálya alá tartozó egészségügyi foglalkoztatottak. Álláspontjuk szerint a sérelmezett rendelkezések sértik az emberi méltósághoz való jogot, az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez való jogot, valamint a testi és lelki egészséghez való alapjogot. Az indítványokban kifejtettek szerint a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló kormányrendeletek az Alaptörvényben foglalt felhatalmazáson túlterjeszkedve, aránytalanul súlyos joghátrányt fűznek a védőoltás felvételének elmulasztásához, és az elérni kívánt cél szempontjából észszerűtlenek. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a támadott szabályozás az egészségügyi ellátórendszer folyamatos működését, illetve a betegellátás biztonságát, ezen államcélok keretei között pedig a társadalom tagjai, a betegek élethez és egészséghez való jogának érvényesülését szolgálja. A testület az egészségügyben foglalkoztatottak kötelező védőoltása elrendelésének legitim céljaként ismerte el az Alaptörvény által garantált élethez és egészséghez való jog, valamint az egészséghez való jog intézményvédelmi oldalának érvényesítését, a koronavírus-járvány egészségügyi, társadalmi, gazdasági hatásainak csökkentését, kiemelten az egészségügyi ellátórendszer folyamatos működését és a betegellátás biztonságát. Az Alkotmánybíróság határozatában, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontjára is utalva hangsúlyozta, hogy a közegészségügyi célok elérése – így különösen egy súlyos járvány megfékezése, következményeinek enyhítése – indokolhatja végső eszközként a kényszerítő jogi eszközök alkalmazását. A jelen ügyben az oltás felvétele érdekében a jogalkotó direkt kényszerítést ugyan nem alkalmazott, de kétségtelenül erős nyomást gyakorolt az egészségügyben dolgozókra (tehát azokra, akik a betegekkel közvetlenül érintkeznek) azzal, hogy hátrányos jogkövetkezményeket helyezett kilátásba az oltás felvételének elmulasztása esetére. Ennek célja az, hogy az átoltottság a járványhelyzet leküzdése szempontjából a legkritikusabb ágazatban, az egészségügyben növekedjen. A védőoltásra való tényleges kötelezés az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az egészségügyi önrendelkezéshez való jog arányos korlátozásának minősül, így a támadott szabályozás szerinti szankció megalkotása nem eredményezett az indítványozók egészségügyi önrendelkezési jogába való aránytalan és e jog lényeges tartalmát sértő beavatkozást. Az Alkotmánybíróság ezek alapján úgy ítélte meg, hogy az előírt alapjogi korlátozás szükséges és arányos, ezért a kormányrendeletek támadott rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2979/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.085/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi munkadíj)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/633/2021.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1884/2020/3., 5.Bpkf168/2021/2. és 5.Bpkf168/2021/3. számú végzése, valamint a Bv. tv. 10/A. § (1) és (3) bekezdése, 10/B. § (5) bekezdés aa) és ab) alpontjai, 50. § (1) bekezdés fb) alpontja, továbbá 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2089/2021.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.030/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés, perújítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2088/2021.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.022/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés, perújítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2087/2021.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.015/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés, perújítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/180/2018.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.21.137/2017/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. § (2) bekezdés “és a megsértett jogszabályhely” szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tartalma)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3484/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti közigazgatási jogvita, Kúria eljárása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1149/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.380/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hatáskör hiányában kiadott hatósági bizonyítvány semmissége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2741/2021.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bhar.IV.3/2021/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/712/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.571/2019/13. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése iránti per)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1504/2020.)
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 3.Bf.179/2018/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2006/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bhar.I.302/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nyomozás eljárási hibái; költségvetési csalás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2005/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.206/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nyomozás eljárási hibái; költségvetési csalás)

BEFOGADOTT ALKOTMÁNYJOGI PANASZOK

• IV/1366/2021.
A befogadás napja: 2021. november 30.
Az ügy tárgya: A Szolnoki Járásbíróság 15.Szk.9164/2020/5. számú végzése, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet 9/C. § c) pontjának második fordulata (“és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik”) elleni alkotmányjogi panasz (engedély nélküli hajóvezetés)

Leave a Reply 61 megnézve, 1 alkalommal mai nap |