| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK) 2022. január 21.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/4022/2021.)
Az ügy tárgya: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239/A. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (veszélyhelyzet idején a második ütemű védelmi intézkedések megszegése szabálysértés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a szabálysértésekről és a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 239/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. A támadott rendelkezés szabálysértési tényállásként rögzíti a veszélyhelyzeti kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedés megsértését. A támadott (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy (a szabálysértések körében alkalmazandó főszabálytól eltérően) az (1) bekezdés alapján folyamatban lévő szabálysértési eljárást az alapjául szolgáló védelmi intézkedés megszüntetését követően is az elkövetés idején hatályban lévő szabályok szerint kell elbírálni. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó 2021 áprilisában, vagyis a veszélyhelyzet ideje alatt megjelent egy külföldi állam budapesti nagykövetségének konzuli osztálya előtt azzal a céllal, hogy ott véleménynyilvánítási szabadságát egyénileg gyakorolja. Állítása szerint ennek során a hatályos védelmi intézkedéseket tiszteletben kívánta tartani, ennek megfelelően a helyszínre egyedül ment, ott azonban mások már jelen voltak és gyűlést tartottak. A helyszínen intézkedő rendőrök az indítványozót igazoltatták, és pénzbírságot szabtak ki a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet szerinti szabálysértés elkövetése miatt. E tilalmat 2021. május 24-i hatállyal a jogalkotó feloldotta, erre tekintettel az indítványozó a szabálysértési eljárás megszüntetését kérte, mivel a cselekmény már nem minősült szabálysértésnek. A szabálysértési hatóság új határozatában azonos összegű pénzbírságot szabott ki, amelyet az indítványozó kifogása folytán eljáró bíróság is helybenhagyott a szabálysértési felelősség tekintetében. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság által alkalmazott támadott rendelkezés a tisztességes eljáráshoz való jogába, illetve a véleménynyilvánításhoz való jogába ütközik. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a szabálysértési törvény támadott rendelkezése 2020. június 18-án lépett hatályba, így az indítványozó a 2021. április 21-i cselekményének megvalósítása idejében tudhatta, hogy a cselekményére akkor is az elkövetéskori szabályok fognak vonatkozni, ha az elbíráláskor enyhébb szabályok lépnek életbe. Az enyhébb elbíráláskori szabály alkalmazásának a követelménye azért nem sérült, mert jelen esetben nem a jogalkotó büntetőpolitikája változott meg, hanem az utaló szabályban rögzített körülmények: a járványhelyzet enyhülése folytán értékelte úgy a jogalkotó, hogy ismét gyakorolható a gyülekezés szabadsága. Az Alkotmánybíróság tanácsa ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.
• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/2007/2020.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.029/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közokirat-hamisítás, szolgálati visszaélés; pótmagánvádló)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa mint másodfokú bíróság támadott végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó néhai testvére jogutódjaként feljelentést tett hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás és szolgálati visszaélés miatt, amely feljelentését elutasították. Az indítványozó ezt követően pótmagánvádlóként előterjesztett vádindítványát a bíróság szintén elutasította arra hivatkozva, hogy azt olyan cselekmények tekintetében terjesztette elő, amelyeknél pótmagánvádlóként történő fellépésnek nincs helye. A bíróság arra is hivatkozott, hogy az indítványozó nem teljesítette a büntetőeljárási törvény azon kötelező feltételeit, mely szerint a pótmagánvádas eljárásban kötelező a sértetti jogi képviselet, és hogy a vádindítványt a képviselőnek is el kell látnia aláírásával. Az indítványozó a végzés ellen fellebbezett, jogi szakvizsgával rendelkező természetes személyként állítása szerint a jogi képviseletre nem lett volna kötelezhető, továbbá érvelése szerint, mint sértetti jogutód, pótmagánvádlóként is felléphet. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy a bíróságok őt a pótmagánvádlói jogosultságától megfosztották, továbbá (annak ellenére, hogy praktizáló ügyvéd) jogi képviselői minőségében sem ismerték el. Mindez sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát és a törvény előtti egyenlőség elvét. Az Alkotmánybíróság határozatában hangsúlyozta, hogy nem feladata a rendes bíróságok döntésének a felülbírálata abból a szempontból, hogy a konkrét ügyben a szolgálati visszaélés és a hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette tekintetében a pótmagánvádlóként történő fellépés feltételei fennálltak-e. Az eljáró bíróságok az eset konkrét, büntetőjogi szempontból releváns körülményeit elemezték a pótmagánvádlóként történő fellépéshez szükséges feltételek megállapításakor. A bíróság az ítéletében megállapította azt is, hogy az indítványozó által hivatkozott büntető eljárásjogi törvény átmeneti rendelkezése azért nem volt alkalmazható, mert a pótmagánvádas eljárás a törvény hatályba lépése után indult, amikortól már a jogi képviselet a jogi szakvizsgával rendelkező természetes személy részére is kötelező. Ezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a kifogásolt bírósági határozatok az indítványozó esetében nem valósították meg a tisztességes eljáráshoz való jogának sérelmét, ezért az Alkotmánybíróság tanácsa az indítványt elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/531/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.302/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2898/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.196/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hibás teljesítés bizonyítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2946/2021.)
Az ügy tárgya: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 110/A. §-a továbbá a Kúria Pfv.V.20.090/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (haszonbérleti díj)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1970/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.301/2020/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2551/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 6.Kbkf.10.018/2021/2. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 788. § (1) bekezdése, 793. § (3) bekezdése és 794. § (1) bekezdés b) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád, kötelező jogi képviselet)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/387/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.866/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hivatalos személy elleni erőszak bűntette; eljárás megszüntetése; összbüntetés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2692/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.327/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági ügy; kapcsolattartás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2053/2020.)
Az ügy tárgya: A Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzfF.8/2020/9. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (fegyelmi eljárás bíró ellen)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/660/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.603/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elévülés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2977/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.VII.40.359/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végkielégítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/781/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.X.10.103/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaerő-kölcsönzés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3864/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 67.Pkf.632.755/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti per)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3040/2021.)
Az ügy tárgya: A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (T-sejtes immunitás igazolása, típusindítvány)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2799/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.37.086/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megismerési engedély)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság január 25-i teljes ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 2. száma (2022. január 19.)
• Az Alkotmánybíróság 2021. évi ügyforgalmi adatai

Leave a Reply 66 megnézve, 1 alkalommal mai nap |