| Mobile | RSS

Durva leleplezés! Rengeteg pénzt kaptak a papok a választás előtt!//Rough revelation! The priests got a lot of money before the election!

Írta Oros Bence -2022-02-07   

Több százezer forint érkezett a papok számláira bő három hónappal a választás előtt. A Szemlélek című online lap úgy értesült: a kifizetések a kormány és a Magyar Katolikus Püspöki Kar megállapodása alapján történtek.

A lap szerint több katolikus pap megerősítette, hogy „a legutóbbi karácsonyhoz kapcsolódva olyan pénzösszeg érkezett a számlájukra, ami máskor nem szokott nekik járni.” A cikk írója szerint az érintettek nem szívesen beszélnek erről, de

A MEGAJÁNDÉKOZOTTAK NEM CÁFOLTÁK, HOGY AZ „ADOMÁNYT” A KORMÁNYTÓL KAPHATTÁK.

A Tiszántúlon 300 ezer forintot kaptak a papok, a Dunántúlon két lelkipásztorhoz idén 500 ezer forint érkezett személyi kifizetésként – igaz, ők nem tartották meg az összeget, hanem egyből utalták is tovább a plébánia számára. A legtöbbet az ország középső régiójában fizették ki: ott

EGY PAP SZÁMLÁJÁRA 910 EZER FORINT ÉRKEZETT!

Amikor a lap a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához fordult, ott azt mondták: nincs tudomásuk arról, hogy „a Magyar Katolikus Egyház papjai egységesen, határozott összegű jövedelempótlékot kapnának.”

Azt viszont mégis elárulták, hogy „gyűjtő fogalommal egyházi személyek (azaz különböző hitéleti területen dolgozó munkatársak, köztük valóban a lelkipásztorkodásban lévő papok is) ebben az időszakban kapják meg azt az ún. kiegészítő jövedelempótlékot, amelynek összege egyházmegyénként, kis- és nagyobb településenként, illetve feladatkörönként is eltérő lehet, és amely a havi jövedelmet hivatott kiegészíteni. Ez kerül most utólag, több hónapra visszamenőlegesen egy összegben kifizetésre.”

ARRA SENKI SEM VÁLASZOL, HOGY A PÉNZ MILYEN FORRÁSBÓL ÉRKEZETT.

Amikor a Szemlélek megkereste a Miniszterelnökséget, azt a választ kapta, hogy „a Kormánytól sem tavaly, sem idén nem kaptak karácsonyi jövedelempótlékot sem a katolikus papok, sem más egyházak papjai, lelkészei, rabbijai”. A baj csak az, hogy ez nem érdemi válasz, hisz a lap nem arra volt kíváncsi, hogy a magyar kormány utalta-e az egyes egyházi dolgozók számlájára a pénzt, hanem azt tudakolták, hogy az milyen forrásból érkezett. Erre azonban a Miniszterelnökség nem felelt.

Árulkodó azonban a kifizetés indoklása, amit a papok megkaptak. Eszerint „a jövedelempótlék a Magyar Köztársaság (sic!!!) Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között létrejött megállapodás alapján, a hitéleti szolgálatot ellátó egyházi személyek jövedelmének kiegészítésére szolgál.”

Attól eltekintve, hogy a hivatkozott Magyar Köztársaság már rég nem létezik – pont a Fidesz írta át az Alaptörvényben Magyarországra –, más bajok is vannak ezzel az indoklással. Például az, hogy ha tényleg jövedelemkiegészítésről lenne szó, miért nem havonta „egészítették ki” a jövedelmeket az év folyamán,

MIÉRT A VÁLASZTÁS ELŐTT KAPTÁK A PAPOK A SOK SZÁZEZER FORINTOT?

A lap által megszólaltatott papok szerint feléjük azt kommunikálták, hogy a járvány idején tanúsított helytállásunk miatt kapnak plusz pénzt az államtól. Egyikük ezzel kapcsolatban azt mondta: bár őt a pénz nem befolyásolja a tevékenységében és a gondolkodásában, nem tartja szerencsésnek, hogy pár hónappal a választás előtt került erre sor.

A PAP SZERINT EZT NEHÉZ NEM EGYFAJTA „JÚDÁSPÉNZNEK” TEKINTENI.

A lelkipásztor hozzátette: úgy véli, az egészségügyben sokkal jobb helye lett volna ennek a támogatásnak. Egyébként a lap számításai szerint a papoknak kifizetett jövedelemkiegészítés milliárdos összeget tehet ki.

fecsego.eu/PestiBulvár

Rough revelation! The priests got a lot of money before the election!

7 February 2022 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of Public Life, Ministry of Life, Pictures of Life, EU Press Room, Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl .hu, Chattering News, Consumer Protection, Editor-in-Chief Blog, GFHF Student Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, nébih, Police News, Szeged Court, Science / Economy, White House
Written by Oros Bence -2022-02-07

Hundreds of thousands of forints arrived in the priests’ accounts just over three months before the election. The online newspaper Szemlélek was informed that the payments were made by agreement between the government and the Hungarian Catholic Episcopal Faculty.
According to the fund, several Catholic priests confirmed that “in connection with the last Christmas, they received an amount of money in their account that they would not otherwise be entitled to.” According to the author of the article, stakeholders are reluctant to talk about this, however

THE BENEFICIARIES DIDN’T DENY THAT THE “DONATION” WAS OBTAINED FROM THE GOVERNMENT.

The priests received 300,000 forints in Transdanubia, and 500,000 forints received personal pastures in Transdanubia this year – although they did not keep the amount, but immediately transferred it to the parish. Most were paid in the central region of the country: there

A PAPER’S ACCOUNT RECEIVED 910 THOUSAND HUF!

When the paper turned to the Hungarian Catholic Episcopal Conference, they said there was no knowledge that “the priests of the Hungarian Catholic Church would receive a uniform, fixed income supplement.”

However, it has been revealed that “by a collective concept, ecclesiastical persons (i.e., workers working in various fields of faith, including, indeed, priests in pastoral care) during this period receive the so-called. an additional income supplement, the amount of which may vary from one diocese to another, from one small or large settlement to another, and from one function to another, and which is intended to supplement the monthly income. It will now be paid in a lump sum retrospectively for several months. “

NO ONE WILL ANSWER THE SOURCE OF THE MONEY.

When the Reviewers approached the Prime Minister’s Office, he received the answer that “neither the priests, the pastors, nor the rabbis of the Catholic priests or other churches received a Christmas income supplement from the Government last year or this year.” The only problem is that this is not a meaningful answer, as the paper was not curious about whether the Hungarian government transferred the money to the account of individual church workers, but asked what the source was. However, the Prime Minister’s Office did not respond.

However, the justification for the payment the priests received is telling. According to this, “the income supplement is used to supplement the income of church members performing religious service, in accordance with the agreement concluded between the Government of the Republic of Hungary (sic !!!) and the Hungarian Catholic Episcopal Conference.”

Apart from the fact that the mentioned Republic of Hungary has not existed for a long time – Fidesz rewrote it to Hungary in the Basic Law – there are other problems with this justification. For example, if it was really an income supplement, why was it not “supplemented” on a monthly basis during the year?

WHY DID THE PAPERS RECEIVE MANY HUNDRED THOUSAND FORTS BEFORE THE ELECTION?

According to the priests spoken by the paper, they were told that they would receive extra money from the state because of our standing at the time of the epidemic. One of them said in this regard that although he is not influenced by money in his activities and thinking, he does not consider it fortunate that this took place a few months before the election.

According to the PAP, THIS IS DIFFICULT TO BE CONSIDERED NOT A KIND OF “JUDAN MONEY”.

The pastor added that he believes this support would have been a much better place in health care. Otherwise, the paper estimates that the income supplement paid to priests could amount to billions.

fecsego.eu/PestiBulvár

Leave a Reply 94 megnézve, 1 alkalommal mai nap |