| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK – 2022. április 29.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/2997/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.102.2020/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Ítélőtábla becsületsértés tárgyában hozott támadott végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó ellen becsületsértés vétsége vádjával indult büntetőeljárás egy bíróról közzétett videofelvétel kapcsán. Az elsőfokú bíróság a vádlottat felmentette. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és megállapította, hogy a vádlott bűnös becsületsértés vétségében, ezért őt próbára bocsátotta. A harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a jogerős ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint a Fővárosi Ítélőtábla végzése megsértette a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az eljárás a tisztességes eljáráshoz való jogába ütközött. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a bíróságok egybehangzóan megállapították, hogy az indítványozó a becsületet sértő, bántó kifejezéseket használt, amik nem a közügy megvitatását szolgálták, hanem a sértett személyét öncélú módon gyalázták. Ennek következtében a támadott döntés alappal jutott arra a következtetésre, hogy az indítványozó közlése a sértett emberi méltóságának sérelmére alkalmas volt. Az Alkotmánybíróság tehát arra az álláspontra helyezkedett, hogy az indítványozó közlése az Alaptörvény védelmi körébe tartozik, a fokozott védelem azonban nem vonatkozik rá. Ezért az Alkotmánybíróság tanácsa az indítványt elutasította.
• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/2440/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.252/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Fővárosi Ítélőtábla összbüntetés tárgyában hozott ítéletét. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó az Alkotmánybíróság 1/2020. (I. 2.) AB határozata alapján hét alapítélettel kiszabott szabadságvesztés büntetése összbüntetésbe foglalását indítványozta a bíróságnál. Az indítványozó esetében az alapítéletekkel elbírált valamennyi bűncselekmény elkövetési ideje 2013. július 1. előtti, a bíróság azonban az összbüntetésbe foglaláskor azt a dátumot vette figyelembe, amikor az ítéletek jogerőre emelkedtek, és az akkor hatályos büntető törvénykönyv rendelkezéseit alkalmazta. Az indítványozó szerint a bíróság ezen gyakorlata az Alaptörvényben foglalt visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, és ellentétes az Alkotmánybíróság korábbi, azonos tárgyú határozataival. Az Alkotmánybíróság ugyanis már több határozatában kifejtette, hogy az összbüntetésbe foglalás során alkalmazandó büntető törvénykönyv meghatározásakor az alapul fekvő bűncselekmények elkövetési idejének van meghatározó jelentősége. Az Alkotmánybíróság tanácsa tehát megállapította, hogy az Alkotmánybíróságnak (a bíróságokra is kötelező) határozataival, az azokból fakadó követelményekkel összhangban nem álló támadott bírósági határozat megsértette az indítványozó hivatkozott alapjogait, így az ítéletet megsemmisítette.

• AB határozat alkalmazási tilalom elrendeléséről (III/592/2022.)
Az ügy tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (adómegállapítási jog elévülési ideje)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság a bírói kezdeményezésre indult ügyben megállapította, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 271. § (1) bekezdésének 2018. január 1. és 2022. február 10. napja között hatályos „és a megismételt” szövegrésze a Szegedi Törvényszék előtt 101.K.701.461/2020. ügyszám alatt folyamatban lévő perben nem alkalmazható. Az Alkotmánybíróság a 2/2022. (II. 10.) AB határozatában (Abh.) a támadott rendelkezést megsemmisítette; mellőzte azonban az általános alkalmazási tilalom megállapítását a folyamatban lévő megismételt eljárásokra tekintettel, és rögzítette, hogy a folyamatban lévő megismételt eljárások közül azokban, amelyekben indokolt, bírói indítvány alapján egyedileg állapítható meg az alkalmazási tilalom. Az Alkotmánybíróság jelen határozatában megállapította, hogy a bírói indítvány alapját képező tényállás a visszaható hatályú jogalkotás tilalma szempontjából alkotmányjogilag azonos az Abh.-ban feltárt jogi helyzettel, következésképpen ebben az esetben is indokolt elrendelni az alkalmazási tilalmat.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/4060/2021.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 2.K.700.430/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nem állami közneveléshez kapcsolódó támogatás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3511/2021.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 6.K.702.531/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági ügy; kapcsolattartás korlátozása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/5054/2021.)
Az ügy tárgya: A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/H. §-a elleni alkotmányjogi panasz (vállalkozás szabadsága; kompenzáció)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3704/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.1131/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1087/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.1.096/2020/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kóros elmeállapot)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1038/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.II.431/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy; Alaptörvény érvénytelensége, választási eredmény megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1037/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.II.39.432/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának országos listás eredménye)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1036/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.39.430/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, választás érvénytelensége, érvénytelen személyi igazolvány)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3434/2021.)
Az ügy tárgya: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése és a Debreceni Törvényszék 100.K.702.741/2020/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földbizottság vétójoga, köztudomású tények)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3952/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.I.122/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3497/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.VII.39.098/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végkielégítés és felmentési időre járó távolléti díj megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/3696/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.233/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (öröklési ügy, kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2841/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.295/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)

• AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/538/2022.)
Az ügy tárgya: A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti gyorsított per, nyilvános tárgyalás megtiltása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2858/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 41.Pf.630.413/2021/6. számú ítélet elleni alkotmányjogi panasz (terhelt kártalanítási igényérvényesítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2948/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.68/2020/292. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bíróság eljárása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2736/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.68/2020/292. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (emberölés és más bűncselekmények)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/19/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.1.076/2020/2. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésből kihagyott ítéletek)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/694/2021.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.924/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy)

BEFOGADOTT ALKOTMÁNYJOGI PANASZOK

• IV/454/2022.
A befogadás napja: 2022. április 26.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.633.112/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság május 3-i teljes ülése
• Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának május 3-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának május 3-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 12. száma (2022. április 29.)
• Az Alkotmánybíróság 2022. első negyedévi ügyforgalmi adatai

Leave a Reply 303 megnézve, 1 alkalommal mai nap |