| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2022. november 11. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

Alkotmánybírósági Hírlevél <hirlevel@mkab.hu> küldőtől 2022-11-11 11:27

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról (III/1755/2022.)
Az ügy tárgya: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33/A. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (vezető tisztségviselő felelőssége, elévülés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést. A támadott rendelkezés alapján a hitelező vagy – az adós nevében – a felszámoló a felszámolási eljárás alatt keresettel kérheti az illetékes bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el. Az indítványozó bíróság álláspontja szerint az alkalmazandó rendelkezés nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a három éves időszak csak az alperesként perbe vonható személyek körének meghatározása körében bír-e relevanciával, vagy a vizsgálandó időszakot is kijelöli-e. Az indítványozó kifejtette, hogy figyelembe véve az elévülés büntetőjogi és polgári jogi területen egyaránt érvényesülő jogintézményét, egyértelmű, hogy egy-egy magatartásért adott személy meddig köteles helyt állni, ehhez képest az alkalmazandó jogszabályhely erre vonatkozó egyértelmű rendelkezést nem tartalmaz, ez pedig felveti az Alaptörvény szerinti jogbiztonság sérelmét. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a jogbiztonság sérelme akkor állapítható meg, ha a szabályban rejlő belső ellentmondás a jogalkalmazás során szükséges értelmezéssel nem kiküszöbölhető. Alkotmánysértésnek csak az minősül, ha a sérelmezett jogszabály tartalma olyan mértékben homályos, vagy rendelkezései annyira ellentmondásosak, hogy a tisztázatlanság feloldására a jogszabály-értelmezés már nem elegendő. A jelen esetben megállapítható, hogy a támadott rendelkezés, illetve annak a három éves időtartamot előíró szabálya, amit az indítványozó kifogásolt, nem minősül homályos, illetve ellentmondásos normának, aminek alkalmazásához a jogszabály-értelmezés ne lenne elegendő. A Kúria „A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoportjának 2017-ben elfogadott és közzétett összefoglalója elfogadottnak tekintette, hogy a felelősség megállapítása iránti perben vizsgálandó tény az adós fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete bekövetkezésének időpontja, és az ezt követően tanúsított, hitelezői érdekekkel ellentétes vezetői tisztségviselői magatartás. A vezetői felelősség ezen speciális szabálya csak azon vezetővel szemben érvényesíthető, aki a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben a gazdálkodó szervezet vezetője volt, és ez időszak alatt tanúsította a hitelezői érdekekkel ellentétes magatartást. Az Alkotmánybíróság a gyakorlata és a vizsgálandó rendelkezés, illetve az ahhoz kapcsolódó bírói joggyakorlat alapján megállapította, hogy az indítványozó által vélt bizonytalanság nem idézi elő a normavilágosság alkotmányos elvének sérelmét, ezért a bírói kezdeményezést elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/885/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.38.150/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítási igény)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1308/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.037/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem bevett egyház kiegészítő támogatása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1278/2022.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.826/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jogdíj megfizetése iránti per)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság november 15-i teljes ülése
• Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának november 15-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának november 15-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 15-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

Leave a Reply 55 megnézve, 1 alkalommal mai nap |