| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2023. november 17.

ÖsszegzésFejlécekEgyszerű szöveg

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányos követelmény megállapításáról (IV/314/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.563/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi törvény; öröklés; szerzőképesség)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdéséből következő alkotmányos követelmény, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Ftv.) 34. § (3) bekezdése alapján, a föld tulajdonjogának végintézkedés útján történő megszerzése esetén az örökös szerzőképességének a hagyatéki eljárás során kell fennállnia. Az Alkotmánybíróság továbbá alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Kúria, valamint a Szegedi Törvényszék támadott ítéleteit. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben a 2020 decemberében elhalálozott örökhagyó az indítványozót jelölte meg érvényes végrendeletében örökösként. Az indítványozó a 2021 júliusában megtartott hagyatéki tárgyaláson szerzett tudomást arról, hogy termőföldet örökölt. Az indítványozó 2013 óta bejegyzett őstermelő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016-ban vette nyilvántartásba, a földműves nyilvántartásban pedig 2021. július 20-a óta szerepel. A hagyatéki tárgyalást követően a közjegyző megkereste a területileg illetékes kormányhivatalt az ingatlanok tulajdonszerzési feltételeinek igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása végett. A kormányhivatal a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadta arra hivatkozva, hogy az indítványozó az örökség megnyílásakor nem volt földműves, ezért a termőföldek tulajdonjogát nem örökölheti meg. Az indítványozó kereseti kérelmet nyújtott be a kormányhivatal határozatával szemben, és kérte a határozat megsemmisítését. Álláspontja szerint az Ftv. szerzőképességre vonatkozó 34. § (3) bekezdése nem értelmezhető akként, hogy a földművesként való nyilvántartásba vételnek a hagyaték megnyílásának időpontjában kellene fennállnia. Érvelése szerint az ilyen értelmezés súlyosan korlátozza az örökléshez való jogot. A Szegedi Törvényszék az indítványozó keresetét elutasította arra hivatkozva, hogy a magyar öröklési jog az ipso iure öröklési jogot követi, amely szerint az örökhagyó vagyona az örökhagyó halála pillanatában átszáll az örökösre. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme folytán a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A döntés elvi tartalma szerint a föld tulajdonjogának végintézkedés útján történő megszerzése esetén a törvényes szerzési korlátozásokat az öröklés megnyílta, azaz az örökhagyó halála időpontjára kell vizsgálni. Az indítványozó álláspontja szerint ugyanakkor erre vonatkozó feltételt az Ftv. nem tartalmaz, és az eljárás során hozott ítéletek sértik a tulajdonhoz való jogát. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy az ügyben megállapítható, hogy az örökös az örökhagyó halálakor még nem, de a mezőgazdasági hatósági szerv döntésének meghozatala előtt rendelkezett szerzési képességgel. Az Ftv. egyik célja, hogy a termőföld azok tulajdonába kerüljön, akik azt megművelik. A támadott határozatok jogi következtetése egy olyan indítványozót zárt el a termőföld öröklésétől, aki az eljárás során bizonyíthatóan rendelkezett azokkal a feltételekkel, amelyeket az Ftv. az Alaptörvény P) cikkében foglalt nemzetstratégiai cél végrehajtásaként előír. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az eljáró bíróságok jogértelmezése az aktív örökléshez való jogot és a passzív örökléshez való jogot is aránytalanul korlátozta, így ellentétes az Alaptörvénnyel. Ezért az Alkotmánybíróság a Kúria és a Szegedi Törvényszék ítéleteit alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság továbbá alkotmányos követelményt fűzött az Ftv. 34. § (3) bekezdéséhez, miszerint a föld tulajdonjogának végintézkedés útján történő megszerzése esetén az örökös szerzőképességének a hagyatéki eljárás során kell fennállnia.
• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/2692/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.976/2021/20. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás bűntette)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a Debreceni Törvényszék, a Debreceni Ítélőtábla és a Kúria támadott döntéseit, és azokat az I. rendű terheltre kiterjedően megsemmisítette. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az elsőfokú bíróság az indítványozót mint I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett költségvetési csalás bűntettében. A másodfokú bíróság mérsékelte a büntetés mértékét, a Kúria pedig hatályában fenntartotta a másodfokú bíróság ítéletét. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok eljárása folytán sérült a pártatlan és tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, a védelemhez való joga, valamint a hatékony jogorvoslathoz való joga. Előadása szerint a nyomozás során tanúként szereplő személy képviseletét ugyanazon ügyvéd látta el, aki később az indítványozó védője volt, vagyis az eljárásban kizárt védő vett részt. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy a büntetőeljárásban a védő kiemelt alkotmányjogi jelentőségű szereppel bír, ezért az eljárás során a védelemhez való jog érvényesülésének garanciái, és azok megsértésének jogkövetkezményei nemcsak a büntetőeljárásban relevánsak, hanem közvetlen alkotmányjogi összefüggésben állnak az Alaptörvénnyel. A védelemhez való jog biztosítása az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdéséből következik, ezért a védő kizárásával kapcsolatos garanciális szabályok megsértése a védelemhez való jog érvényesülését korlátozza, így alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság tehát megállapította, hogy az ügyben az elsőfokú bírósági eljárásban megsértették a kötelező védelem szabályát, a másodfokú bíróság és a felülvizsgálat során a Kúria az értelmezése kapcsán az adott joghelyzet vonatkozásában pedig nem ismerte fel az alkotmányossági problémát, és nem az Alaptörvénynek megfelelő jogértelmezést választott. Ezért az Alkotmánybíróság a támadott döntéseket az indítványozóra kiterjedően megsemmisítette.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1310/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VII.20.149/2023/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége; eredeti állapot helyreállaítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1149/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.884/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (éjszakai világítás a bv. intézetben, személyiségvédelmi igény érvényesítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1666/2023.)
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 12.Bpkf.317/2023/2. számú végzése, a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek díjáról és költségéről szóló 19/2018. (VI. 28.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 782. § (2) bekezdés „jogszabályban meghatározott mértékben” szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (bűnügyi költség, meghatalmazott védő díja)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1108/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kpkf.750.663/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/341/2023.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.8/2023/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás elrendelése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1677/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.517/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás megfizetése, elévülés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1897/2023.)
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.III.443/2023/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás elrendelése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/696/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.580/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatigénylés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1796/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.720/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekingatlan kiürítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/743/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/614/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.37.111/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kamarai fegyelmi ügyben hozott közigazgatási határozat jogszerűsége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/528/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.562/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/342/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.689/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati támogatási ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1150/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.420/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgáltatási díj megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/384/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.VIII.10.099/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szabadság megváltása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/644/2023.)
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 2.Pf.20.438/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/676/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv. I.35.472/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, adólevonási jog gyakorlása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/929/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 102.K.704.554/2021/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (autós tüntetés; rendőri intézkedés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1354/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pvf.IV.21.120/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1549/2022.)
Az ügy tárgya: A Zalaegerszegi Törvényszék 2.Gpkf.50.001/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése, óvadék)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1309/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.852/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (Közbeszerzés, vételár megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1643/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.III.30.572/2022/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/950/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.210/2022/22. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése, elévülés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/440/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.862/2022/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (csatlakozó felülvizsgálati kérelem)

• AB végzés Alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány visszautasításáról (X/2144/2020.)
Az ügy tárgya: Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (életfogytig tartó szabadságvesztés)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság november 21-i teljes ülése
• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 21-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 21. száma (2023. november 17.)

Leave a Reply 73 megnézve, 1 alkalommal mai nap |