| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2024. február 9.

Alkotmánybírósági Hírlevél <hirlevel@mkab.hu> küldőtől 2024-02-09 11:19

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/2655/2022.)
Az ügy tárgya: Alsóörs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 138/2022. (VII. 4.) számú normatív határozata elleni alkotmányjogi panasz (településrendezési eszköz módosítása; védőerdő; benzinkút)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Településszerkezeti tervről szóló 38/2004. (IV. 8.) önkormányzati határozata 138/2022. (VII. 4.) önkormányzati határozattal módosított része, valamint Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 20. § (2) bekezdése „Gksz-3 jelű övezetben csak üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó szolgáltatások építményei helyezhetők el” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügy lényege, hogy a támadott rendelet elfogadásával a képviselő-testület úgy módosította a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet, hogy a Gksz-3 jellegű övezetben elhelyezhető üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó szolgáltatások építményei. A módosítással lehetővé vált az arra elhelyezkedő védőerdő kivágása, és a helyére az üzemanyagtöltő-állomás építése. Az indítványozó a védőerdő közvetlen szomszédságában lévő nyaralóingatlan tulajdonosa; ingatlanát az erdő védi a vasút és a balatonparti fesztiválozók zajától. Álláspontja szerint az elfogadott norma visszalépést jelent a környezet védelmében, az erdő kivágása gazdasági indokkal nézete szerint nem indokolható. A sérelmezett rendelkezések sértik a testi és lelki egészséghez fűződő jogát, az egészséges környezethez való jogát és az állam intézményvédelmi kötelezettségét. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az érintett ingatlan (az indítványozó állításával ellentétben) valójában nem minősül jogi értelemben véve védelmi rendeltetésű erdőnek. Ezáltal az üzemanyagtöltő állomás létesítése érdekében végrehajtott jogszabály-változtatások nem eredményeztek a környezet védelmi szintjében történő nyilvánvaló visszalépést. A támadott rendelkezések elfogadásának indoka az volt, hogy Alsóörs Község beépítésre kijelölt területein nem volt más alkalmas terület üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdése szerinti közszolgáltatások körébe sorolható a közlekedési infrastruktúra kialakítása és működtetése, amivel szoros funkcionális kapcsolatban áll az üzemanyagtöltő állomások létesítése és működtetése is. Az Alkotmánybíróság így az indítványozó alkotmányjogi panaszát elutasította.
• AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról (III/1668/2023.)
Az ügy tárgya: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15/B. § (7) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (földvédelmi eljárás; földterület újrahasznosítása)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 2023. június 30. napjáig hatályos 15/B. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben a felperes más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelmét engedélyezte a kormányhivatal, és egyúttal földvédelmi járulék megfizetésére kötelezte. A felperes a befizetett földvédelmi járulék 50%-ának visszatérítése iránti kérelmet nyújtott be. Az Agrárminisztérium a célkitermelőhely újrahasznosításával érintett területre számított földvédelmi járulék 50%-ának megfelelő összeg kifizetéséről határozott, jóval alacsonyabb összeget állapítva meg, mint a felperes által korábban befizetett járulék 50%-a. Az indítványozó bíró álláspontja szerint a Tfvt. 15/B. § (7) bekezdésének kúriai értelmezése (illetve annak elfogadása esetén a jogszabályi rendelkezés) nem biztosítja az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésében foglalt termőföld védelmére vonatkozó követelményt, mivel az igénybevevők nem lesznek érdekeltek abban, hogy az igénybevételt követően a teljes területet minél magasabb minőségi osztályban állítsák helyre. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az újrahasznosítás, illetőleg az eredeti rendeltetésnek megfelelő hasznosításra alkalmassá tételi kötelezettségét nem a Tfvt. 15/B. § (7) bekezdése írja elő a jogosultak számára, a rendelkezés csupán pénzügyi eszközökkel ösztönzi a termőföld védelmének, fenntartásának mind magasabb színvonalú teljesítését. Egy olyan jogszabályi rendelkezés, amely az Alaptörvényben foglalt valamely kötelezettség teljesítését célozza, fogalmilag nem lehet alaptörvény-ellenes pusztán azért, mert az adott kötelezettség teljesítésének előmozdítása más, alkalmasabb módon is elérhető. A támadott rendelkezés alaptörvény-ellenessé nyilvánítása tartalmilag semmilyen formában nem érintené a célkitermelők újrahasznosítási kötelezettségét, csupán azt eredményezné, hogy a célkitermelők jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez semminemű pénzügyi ösztönző nem kapcsolódna. Az Alkotmánybíróság ezért a Tfvt. 2023. június 30. napjáig hatályos 15/B. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (II/1077/2023.)
Az ügy tárgya: A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet elleni utólagos normakontroll indítvány (a köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak rendkívüli felmentésének, illetve munkavállalók azonnali hatályú felmondásának határideje)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (X/1936/2016.)
Az ügy tárgya: Az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1128/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.37.675/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közlekedésfelügyeleti ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1851/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.277/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelesrész kiadása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1594/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.973/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (zálogjog érvényesítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1095/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.245/2022/7. számú ítélete és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 69. §-a és 70. §-a elleni alkotmányjogi panasz (osztalék megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/233/2023.)
Az ügy tárgya: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (rokkantsági nyugdíj; rokkantsági ellátás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2334/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.38.013/2021/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1734/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.222/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzellenőrzési bírság)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1018/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.372/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (készpénzellenőrzési bírság, méltányossági kérelem)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/582/2022.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.349/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/230/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.1378/2021/35. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1341/2023.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Ítélőtábla Bf.II.461/2022/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1598/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.366/2022/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közösség tagja elleni erőszak bűntette)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1880/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.051/2023/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1431/2023.)
Az ügy tárgya: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 8. § (2) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.VIII.10.170/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyházi bíróság döntésének felülvizsgálata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1016/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.45.183/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (munkaügyi bírság)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1074/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.750.899/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat jogszerűsége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1168/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúra Kfv.III.45.031/2023/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nyugdíj)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1672/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.380/2022/12. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítási szolgáltatás teljesítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1349/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.VIII.10.011/2023/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (azonnali hatályú felmondás jogellenessége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1690/2023.)
Az ügy tárgya: A Pécsi Ítélőtábla Mf.I.30.079/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozó munkaviszonyának jogellenes megszüntetése; oltás megtagadása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2150/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.478/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védjegy tulajdonjogának megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1237/2023.)
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.21.686/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsöntartozás megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1244/2022.)
Az ügy tárgya: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vételi jog gyakorlása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1742/2023.)
Az ügy tárgya: Az Egri Törvényszék 2.Pf.20.042/2023/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1136/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 4.Gf.546/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ártámogatási szerződés felmondásának érvénytelensége)

• AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/2288/2023.)
Az ügy tárgya: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 89. § (3) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés (kézbesítési vélelem szabálysértési eljárásban)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1162/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.365/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (állami támogatással kapcsolatos közigazgatási ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1981/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.188/2023/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogyasztóvédelmi üggyel kapcsolatos jogvita)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/851/2023.)
Az ügy tárgya: A Szekszárdi Törvényszék 10.Pf.20.243/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi iratok kiadása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1234/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.407/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (haszonbérleti díj megállapítása)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság február 13-i teljes ülése
• Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 13-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának február 13-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság 3. száma (2024. február 9.)

fecsegoe.eu/

Leave a Reply 68 megnézve, 2 alkalommal mai nap |