| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2024. március 1.

Alkotmánybírósági Hírlevél <hirlevel@mkab.hu> küldőtől 2024-03-01 14:00

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/148/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.232/2022/10. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, környezetszennyezés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Kúria mint felülvizsgálati bíróság támadott részítéletét. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozók egy ingatlan adásvételi szerződéstől elálltak, és keresetben kérték káruk megállapítását az alperesekkel szemben, hivatkozással arra, hogy az általuk vásárolt társasházi lakások környezeti szennyezettsége, és az ott bekövetkezett robbanások miatt a lakások használhatatlanok. Az alkotmányjogi panasz szerint sérült az indítványozók tisztességes bírósági eljáráshoz való joga egyfelől azért, mert a Fővárosi Ítélőtábla nem vizsgálta, hogy az egyik alperes jogelődje kifejezetten tudott a terület szennyezettségéről, másfelől a támadott kúriai részítélet sem tér ki az említett alperes egy korábbi magatartása jogszerűségének vizsgálatára, pedig az az indítványozók álláspontja szerint döntő jelentőségű. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a Kúria támadott részítélete valóban nem tartalmazott az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének megfelelő indokolást az említett alperes egy korábbi, szakhatóságként történő eljárásával kapcsolatos felelőssége kérdésében. A Kúria ítélete kétséget kizáróan rögzíti, hogy az indítványozók a felülvizsgálati kérelmükben az alperes jogelődjének tevékenysége, illetőleg nyilatkozatai jogellenességét állították, a támadott ítélet ugyanakkor a felülvizsgálati kérelem ezen elemével kapcsolatosan semmilyen megállapítást nem tesz: sem azt nem rögzíti, hogy a felülvizsgálati kérelem ezen eleme érdemben ne lenne elbírálható, sem pedig indokolást nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy azt a Kúria milyen indokok alapján bírálta el. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az alperes kártérítési felelősségének megállapíthatósága szempontjából alapvető jelentőségű kérdés, hogy az alperes jogelődje korábban jogszerűen, az eljárására irányadó jogszabályoknak megfelelően járt-e el, a Kúria azonban erre a kérdésre érdemi választ nem adott. Az Alkotmánybíróság ezért a támadott ítéletet megsemmisítette, mivel az megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó indokolási kötelezettséget.
• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1656/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VII.20.669/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása, közös tulajdon megszüntetése)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria mint felülvizsgálati bíróság támadott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozók az alkotmányjogi panasszal érintett, tulajdonjog bejegyzése iránti polgári per alperesei voltak. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a felperes a perbeli ingatlanon ráépítéssel tulajdont szerzett, és az indítványozókat ennek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének tűrésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Az indítványozók alkotmányjogi panaszukban azt a bírói jogértelmezést kifogásolták, hogy a felperes igényt tarthat az ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzett tulajdonjogának a bejegyzésére, pedig az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény értelmében nem részesül a törvény védelmében az ingyenesen (ellenérték nélkül) szerző személy. Az indítványozók álláspontja szerint továbbá a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) támadott határozatok meghozatala idején hatályos (és egészen 2024. január 31. napjáig hatályban lévő) rendelkezései értelmében a jogvédelem a jóhiszeműen szerzőt illeti meg, függetlenül attól, hogy ingyenesen vagy ellenérték fejében szerezte a tulajdonát. Az ügyükben eljáró bíróságok azzal, hogy ettől eltérően értelmezték a Ptk.-t, az indítványozók szerint megsértették a jogbiztonságot, a tulajdonhoz való jogukat és a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő jogukat. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a Kúria egyértelműen a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével járt el, jogértelmezését a Ptk. hatályos rendelkezéseire alapította. A módosított, de még hatályba nem lépett rendelkezéseket nem, csupán annak jogalkotói indokolását vette figyelembe. Az eljáró bíróságok az Alkotmánybíróság szerint az ügy érdeme szempontjából releváns kérdéseket megindokolták. Az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja, hogy az indokolásban megjelölt bizonyítékok és megjelenő érvek, valamint a tényállás megalapozottak-e, illetőleg hogy a jogalkalmazó helytállóan értékelte-e az eljárásban beszerzett bizonyítékokat és előadott érveket, ugyanis a tényállás megállapítása, a bizonyítékok értékelése és mérlegelése az eljárási jogi szabályokban a jogalkalmazó számára fenntartott feladat. Az Alkotmánybíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy az alkotmányjogi panasszal támadott bírói döntések nem sértették meg az indítványozók hivatkozott alapjogait, ezért az indítványt elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1767/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.348/2023/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (képmáshoz és hangfelvételhez való személyiségi jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/900/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.087/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hulladékgazdálkodási engedély)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2148/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.468/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hulladékgazdálkodási engedély)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/653/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.634.221/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása, joghatóság)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1566/2023.)
Az ügy tárgya: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (III. 31. ) önkormányzati rendelete (változtatási tilalom)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1044/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.863/2022/2. számú ítélete és a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 3. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (hatósági ár, fogyasztóvédelmi ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1106/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.345/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának március 5-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának március 5-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 5-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 5. száma (2024. február 29.)

fecsego.eu///

Leave a Reply 108 megnézve, 1 alkalommal mai nap |