| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2024. június 21.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL 


LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1156/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.45.027/2023/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rokkantsági járadék)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VII.45.027/2023/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó rokkantsági járadékban részesül. A korábbi szakvélemények alapján az össz-egészségkárosodás mértékét 81 %-ban határozták meg, 2022-ben azonban a Kormányhivatal ezt 74 %-ra módosította. A határozat ellen az indítványozó bírósághoz fordult, hivatkozással arra, hogy a Kormányhivatal döntése súlyosan jogsértő, miután esetében a döntés nem a tényleges egészségi állapotára vonatkozó tényeken alapult. A bíróság a keresetet első- és másodfokon is elutasította, a Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását pedig megtagadta. A végzés indokolása szerint a felülvizsgálati kérelem esetében nem állapítható meg a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény (Kp.) szerinti befogadási ok, miután az ügy érdemében eltérő döntés elvi lehetősége nem áll fenn. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúriának észlelnie kellett volna, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélete súlyosan sérti az Alaptörvényben szereplő tisztességes eljáráshoz való jogát. Álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék döntése többek között azért alapjogsértő, mert nem tartott az ügyben tárgyalást, indokolatlanul mellőzte az indítványozó személyes meghallgatását és bizonyítási indítványait, valamint iratellenes és hiányos indokolást tartalmazó döntést hozott a Kormányhivatal eljárásának és határozata jogsértésének figyelmen kívül hagyásával. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy nem ellentétes az Alaptörvényben szereplő bírósághoz fordulás jogával a bírói döntés, amely nem teszi lehetővé a szakvélemény valamely megállapításának önmagában történő vitatását egy közigazgatási perben. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.

 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/690/2024.)
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.587/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panaszt (kapcsolattartás végrehajtása, személyi igazolvány átadása)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.587/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítvány alapját képező tényállás szerint a kérelmező apa (az indítványozó) kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránt fordult a bírósághoz, mivel a kérelmezett anya kapcsolattartáskor az indítványozó kérése ellenére nem adta át a közös gyermekek személyi igazolványát, ami miatt a kapcsolattartás nem valósult meg zavartalanul a gyermekekkel. Az indítványozó kérte, hogy a bíróság hívja fel a kérelmezettet az igazolványok elkészíttetésére, valamint az elmaradt kapcsolattartás pótlására. Az elsőfokú bíróság az indítványozó kérelmének részben adott helyt, és felhívta a kérelmezettet, hogy készíttesse el a gyermekek személyi igazolványát és a kapcsolattartás idejére az indítványozónak azokat adja át. A bíróság megállapította, hogy az okmányok hiánya a kapcsolattartás zavartalansága körébe eső hiányosság, ennek ellenére az indítványozó a gyermekeket elvihette, így elmaradt kapcsolattartást nem állapított meg. Az indítványozó fellebbezését a másodfokon eljáró bíróság alaptalannak találta, és helyben hagyta az elsőfokú bíróság végzését. Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok alaptörvény-ellenesen mulasztották el a kapcsolattartás pótlásának elrendelését, ezért sérült az Alaptörvény azon rendelkezése, miszerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy a magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák, illetve a támadott döntések ellentétesek a tisztességes eljáráshoz való joggal. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy az eljáró bíróság a számára az Alaptörvény biztosította értelmezési tartomány keretein belül eljárva alkotmányjogi értelemben helyesen jutott arra a következtetésre, hogy az ügyben a kapcsolattartás pótlásának nincs helye. A kapcsolattartás megzavarásának mértéke körében ugyanis éppen az indítványozó volt az a fél, amely nem adott elő a bíróság eljárásban olyan érveket, amelyek alapján a bíróság értékelhette volna a kapcsolattartás megzavarásának mértékét. Mindezen szempontokra figyelemmel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.
 AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1895/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.829/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hontalansági ügyben indult közigazgatási jogvita)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.829/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó hontalanság megállapítása iránti kérelmét az idegenrendészeti hatóság elutasította. A határozat elleni kereseti kérelmének a Fővárosi Törvényszék helyt adott, a határozatot megsemmisítette, és a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A Törvényszék megállapította, hogy a hatóság egy olyan jogszabályra tekintettel utasította el a kérelmet – bár határozatában nem hivatkozott rá – ami csak 2019. január 1-én lépett hatályba, míg az indítványozó kérelmét 2017-ben terjesztette elő. A megismételt eljárásban az idegenrendészeti hatóság megállapította, hogy az indítványozóval szemben kizáró ok áll fenn, így a hontalanság feltételeinek vizsgálatára nincs lehetőség. Az indítványozó a megismételt eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett keresetét a Fővárosi Törvényszék az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletével elutasította. A Törvényszék hivatkozott arra, hogy a hatóság által hivatkozott alkotmánybírósági határozat az új eljárásra utasító döntése után született, annak tartalma a jogerős ítélet iránymutatásával ellentétes, ezért a hatóságnak a megismételt eljárásban a hivatkozott jogszabálynak az Alkotmánybíróság határozatával megállapított értelmét kellett figyelembe venni. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria elutasította, indokolásában kifejtve, hogy az indítványozó nem mutatta be, hogy esetére az Alkotmánybíróság határozatának mindenkire kötelező hatálya miért nem alkalmazandó. Az indítványozó alkotmányjogi panaszt nyújtott be. Álláspontja szerint az ügye a hivatkozott jogszabály hatálybalépése előtt indult, ezért vele szemben többletkötelezettséget az időközben megszületett alkotmánybírósági határozat ellenére sem lehetett volna alkalmazni. Álláspontja szerint a bíróság jogalkalmazása a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, az eljárás elhúzódása pedig a tisztességes eljáráshoz való alapjoga sérelmét okozza. Az Alkotmánybíróság a határozatában megállapította, hogy nincs akadálya, hogy a kifogásolt jogszabályi rendelkezést, annak eljárásjogi természete miatt, az eljáró hatóságok, illetőleg bíróságok a folyamatban levő ügyben alkalmazhatják. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a rendelkező részben foglaltak szerint elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1657/2024.)
Az ügy tárgya:A Kúria Mfv.VIII.10.091/2023/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony fennállásának megállapítása)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1657/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.029/2023/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (élettársi vagyonjogi igény érvényesítése)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1061/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.37.845/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rokkantsági járadék, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/244/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.III.30.246/2023/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése, keresetváltoztatás)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/241/2024.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 113.K.700.450/2023/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági ügy, iratbetekintési jog korlátozása)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/195/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.45.105/2023/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati idő, közszolgálati jogvita)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/135/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.412/2023/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/62/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.333/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jelzálog törlése, jognyilatkozat pótlása))

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/229/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.250/2023/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági igazgatási szerv által lefolytatott földárverési eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/112/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.352/2023/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértésének megállapítása)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2174/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.652/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (garázdaság vétsége)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2116/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.II.30.017/2023/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás tűrésére kötelezés)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1875/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.I.740/2023/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, perújítás)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1849/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.089/2023/2. számú végzése (adóügy, közigazgatási per)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

 Az Alkotmánybíróság június 25-i teljes ülése

 Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának június 25-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

 A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

fecsego.eu
Leave a Reply 66 megnézve, 2 alkalommal mai nap |